Organisation och medarbetare

En förutsättning för god och nära vård är att det finns tillräckligt med kompetent och engagerad personal. Stora pensionsavgångar under kommande år tillsammans med att andelen äldre ökar påverkar behovet av fler medarbetare inom vård och omsorg. Inom vissa specialiteter finns det redan idag en akut personalbrist, såväl inom vården som äldreomsorgen. Personalbristen är en utmaning som kommer att kräva många olika lösningar. En viktig del är utbildning av fler specialistutbildade sjuksköterskor, inte minst inom geriatrik. Det behövs också fler utbildade undersköterskor. Centerpartiet vill införa en undersköterskeexamen som är gemensam för omvårdnadsprogrammet i gymnasieskolan, yrkesvux och andra utbildningsvägar.

Centerpartiet i Västra Götaland vill

 • Att antalet underställda medarbetare per chef ska vara max 25.
 • Ge chefer bättre systemstöd och samtidigt anställa mer servicepersonal för att minska den administrativa belastningen på regionens chefer och sjuksköterskor.
 • Ge vårdpersonal fortsatt möjlighet att uppgiftsväxla till servicepersonal och administrativa sekreterare.
 • Se fler karriärstegar för undersköterskor, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, fysioterapeuter etc. så att fler kan utvecklas och stanna kvar inom yrket.
 • Utveckla ledarskapsutbildningarna med ökat fokus på närvarande och stödjande ledarskap i syfte att minska personalomsättning. Handledning ska vara obligatoriskt till alla första linjen chefer i vården under de första åren som chef. Större befogenheter måste hänga samman med ansvar.
 • Se seniora medarbetare som handledare men också för att överföra kunskap till nyutbildade
 • Låta alla utlandsutbildade läkare, tandläkare och sjuksköterskor gå programmet för lärande och utveckling i svensk hälso- och sjukvård (PLUS-programmet).
 • Utveckla kliniska utbildningscentra i varje delregion
 • Nyttja digitala tekniken för regionala utbildningsinsatser och kontinuerlig utbildning.
 • Utöka möjligheten till kombitjänster mellan sluten och öppenvård men även mellan förvaltningar samt mellan region och kommun.
 • Ha en kvalitétsdriven verksamhetsutveckling: Utveckling av medarbetarenkäten så den kan användas på ett bättre sätt i arbetsmiljöarbetet där fler frågor ska fokusera på ledarskap på olika nivåer och ta tillvara på medarbetarnas initiativ.
 • Att andelen hälsofrämjande och hälsoförebyggande insatser ska öka bland regionens personal.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.