Psykisk hälsa

Den psykiska ohälsan har de senaste åren ökat i samhället. Allt fler människor, såväl unga som äldre har ångest, oro och andra psykiska besvär. Tidig upptäckt av barn och ungdomar som är i behov av stöd är en förutsättning för att kunna förebygga psykisk ohälsa och ett framtida utanförskap.

Centerpartiet i Västra Götaland vill

  • Öka antalet enheter när det gäller Ungas Psykiska Hälsa (UPH) för en god tillgänglighet i hela regionen.
  • Öka samordning mellan elevhälsovård, primärvård och socialtjänst för att förebygga och tidigt möta ungas psykiska hälsa.
  • Utveckla arbetssättet ”En väg in” för ökad tillgänglighet och snabbare och mer likvärdiga bedömningar av remisser.
  • Öka tillgängligheten genom fler vårdformer, exempelvis via internet, mobila team och andra öppna vårdformer. Det kan handla om internetbaserad KBT (iKBT).
  • Att all vårdpersonal ska ha kunskap och ständigt utbildas om hedersrelaterat brott, sexualbrott, våld i nära relationer samt sexuella övergrepp och våld på arbetsplatsen.
  • Stärka suicidpreventionen och kunskapen psykisk ohälsa, exempelvis genom utbildningsinsatser för personal inom primärvård och skola.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.