Företagsskatter

Det är viktigt att skatter utformas så att svenska företags konkurrenskraft stärks. Skatterna måste utformas så att människor vågar ta risker och starta företag. Skatter ska medverka till tillväxt och utveckling i hela landet, underlätta jobbskapande och företagande, och stimulera en grön skatteväxling. Skatter måste vara förutsägbara, rättssäkra och långsiktiga. Trösklarna till småskaligt företagande måste sänkas genom regelförenklingar och lägre skatter.

Centerpartiet vill:

  • Sänka skatterna för företagen.
  • Stärka rättssäkerheten för företag.
  • Kraftigt minska regelkrånglet för företagen.

sol-has-bg sol-light-text

Skatter som uppmuntrar – inte hindrar – företagsamhet

Sverige är i stort behov av reformer som stärker företagens konkurrenskraft, som lockar investeringar till Sverige och ger våra företag större möjligheter att skapa jobb och tillväxt.

Antalet arbetade timmar behöver fortsätta öka om Sverige långsiktigt ska ha råd att behålla och utveckla vår välfärd.

Sänk skatterna för företagen

För att fullt ut möjliggöra den potential och innovativa skaparglädje som finns hos människor och företag behöver framtida skatteförändringar bidra till att skatterna blir lägre och skattesystemet som helhet blir lättare och mindre krångligt. Långsiktiga förutsättningar och enkla regler gynnar näringsliv och företag, samtidigt som det förenklar och stärker människors drivkrafter.

Gör det billigare att anställa

Vi har under lång tid föreslagit åtgärder som gör det billigare att anställa. De höga lönekostnaderna, för att anställa personer med kort eller ingen utbildning och erfarenhet, beror på en kombination av höga ingångslöner och höga arbetsgivaravgifter. Den på många sätt största utmaningen i ett företags utveckling är när det går från att vara ett enmansföretag utan anställda till de första anställda. De företag som tagit sig över den tröskeln har sedan enklare att växa och anställa ytterligare.

Förenkla de så kallade 3:12-reglerna

Sedan den stora skattereformen på 1990-talet beskattas kapitalinkomster lägre än arbetsinkomster. Tanken med reformen var att den skulle gynna företagsamhet. I syfte att förhindra att småföretagare skulle utnyttja regelverket genom att klassa egentliga arbetsinkomster som kapitalinkomster infördes de så kallade 3:12-reglerna. Istället för att gynna företagsamhet bidrog tyvärr de komplexareglerna till att småföretagare belastades med regelkrångel, kombinerat med svårigheter att sätta företagets kapital i arbete. Sedan 2006 har reglerna kring 3:12 gradvis förenklats, men vi driver på för att systemet ska förenklas ännu mer. När det inte längre finns någon skatteskillnad som skapar behov av ett 3:12 regelverk kommer systemet vara onödigt och kan då fasas ut av sig självt.

Minska regelkrånglet

Det finns dolda kostnader för jobbskaparna i form av regelkrångel, som kostar såväl tid som pengar att hantera. Varje regelverk som påverkar företagare måste vara ändamålsenligt utformat, enkelt och väl motiverat. De enskilda näringsidkarna är Sveriges största företagargrupp och uppgår till ca 800 000 företag och vi har under lång tid lyft behovet av att reformera skattereglerna bland annat för dessa. De minsta företagen kan ofta drabbas i högre utsträckning av krånglet eftersom de själva måste hantera all pappersexercis.

Ansvarig talesperson

Elisabeth Thand Ringqvist
Andre vice gruppledare. Näringspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholms stad.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.