Företagande

Svenska företag har en stark position i den nya digitaliserade ekonomin, en position som måste vårdas och utvecklas. Samtidigt finns en överhängande risk att byråkrati och krångliga regler bromsar digitaliseringens möjligheter för nya tjänster, nya idéer och arbetstillfällen.

Centerpartiet vill:

  • Införa en ny företagsform, så kallade mikroföretag, med förenklade skatteregler.
  • Se över skatter, avgifter och avdrag för att skapa en mer konkurrensneutral och modern lagstiftning för våra företag.
  • Att Skatteverket erbjuder möjlighet att digitalt betala in skatt kontinuerligt och i realtid få information om ersättningar i trygghetssystemen.

sol-has-bg sol-light-text

Sverige som en modern grön industrination

Omvärldshändelser har försvagat ekonomin, men det finns hopp. Innovationer, kommersialisering och satsningar på klimatomställningen kan leda till hållbar tillväxt. Sverige har förutsättningar att bli en stark grön industrination. Sverige måste ta vara på de möjligheter detta innebär.

Företagande och digitalisering

Vi vill att Sverige ska vara världens bästa land att driva företag i och då måste vi göra det lättare för företagarna. Fyra av fem nya jobb i näringslivet skapas i små och medelstora företag.

Gör det lättare för nya och små företag att växa

Digitaliseringen förstärker en trend med både globala nätverk och stora globala företag, men underlättar också för decentraliserade strukturer där växande småföretag kan ta större plats. Nya jobb skapas när startups växer, och det innebär att politiken måste skapa ännu bättre förutsättningar för nya företag.

Digitala lösningar kan underlätta för små företag

För att sänka tröskeln till småskaligt företagande krävs förenklade regler för mikroföretag, där exempelvis skatten tas ut som en enkel schablonskatt på omsättningen. Skatteverket måste i samband med detta kunna erbjuda möjligheten att via digitala plattformar betala in skatt kontinuerligt och i realtid få information om ersättningar i trygghetssystemen uppdaterade och redovisade.

I dag ser vi att många startups lämnar Sverige eller köps upp. Det är viktigt för utvecklingen av den svenska digitala ekonomin att se över hur vi kan säkra att fler av de mest innovativa verksamheterna stannar kvar i Sverige, till exempel genom bättre möjligheter till investeringar. Det gynnar både ekonomin och den teknologiska kunskapsutvecklingen i Sverige.

Se över skatter, avgifter och avdrag för företag

Subventionering och avgifter i den digitala sektorn slår i dag snett. Globala jättar får tillgång till avgiftsfri energi till sina servrar, medan svenska bolag får betala avgifter. Elektronik beläggs dessutom med kraftiga avgifter, utifrån en omodern syn på hur elektroniskt minne används. En översyn av skatter, avgifter och avdrag bör därför göras för att säkra en konkurrensneutral och modernare lagstiftning. Avdraget för forskning och utveckling är ett viktigt instrument för att stärka tillväxten och företagens konkurrenskraft, och det är viktigt att digital utveckling kan utgöra grund för avdrag.

Minska regelkrånglet

Det kommer ständigt nya regler som påverkar företagen. För att dessa regler ska vara hanterbara måste Regelrådet stärkas och ges mandat att motverka onödigt krångel. Samtidigt behöver gamla regler som inte längre behövs sorteras ut, och andra regler förenklas. Regelverken måste också ta större hänsyn till små företags villkor.

Ansvarig talesperson

Elisabeth Thand Ringqvist
Andre vice gruppledare. Näringspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholms stad.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.