Centerpartiet lokalt

Personalförsörjning

Med ett försämrat säkerhetsläge ser vi att plikten behöver införas igen, och gälla lika för både killar och tjejer. Rekryteringen behöver så långt som möjligt bygga på frivillighet och motivation. Men försvaret behöver också bestå av soldater som inte tjänstgör hela tiden utan vid behov.

Personalförsörjning

2010 fattade riksdagen beslut om att göra värnplikten vilande och istället rekrytera soldater genom frivillighet. Ett villkor vid riksdagsbeslutet var att värnplikten skulle kunna återaktiveras vid ett försämrat säkerhetsläge.

Idag är det säkerhetspolitiska omvärldsläget försämrat och Försvarsmakten har svårt att rekrytera helt på frivillig väg. Med dagens förändrade och oroliga säkerhetspolitiska läge förstår vi att Sverige behöver anpassa sig till den nya situationen. Vi ser att försvaret haft och fortfarande har svårt att fylla sitt behov av soldater. Allt detta motiverar beslut om återaktivering av plikten, vilket ska gälla lika för killar och tjejer. Försvaret måste kunna lösa sina uppgifter.

För Centerpartiet är det viktigt att hitta ett system som löser Försvarsmaktens rekryteringsbehov nu och på sikt. Även om plikten återaktiveras behöver rekryteringen i stå stor mån som möjligt bygga på frivillighet, motivation och drivkrafter.

Men försvaret behöver också bestå av en stor andel soldater och officerare som tjänstgör då och då med fokus på när de behövs.

Det kan exempelvis handla om att de som tidvis jobbar hos försvaret måste kunna kombinera det med en civil anställning eller studier. Då är det viktigt att näringslivet och den offentliga sektorn ser positivt på det så att det fungerar i praktiken. Framöver finns det stora utmaningar vad gäller frågan om personalförsörjning. Här kommer Centerpartiet fortsatt ta ett stort ansvar.

När soldatrekryteringen underlättas kommer på sikt också förutsättningarna för officersförsörjningen underlättas. Idag saknas officerare, vilket i sin tur påverkar möjligheten att utbilda många soldater.

Centerpartiet vill:

  • Att totalförsvarets personalförsörjning i första hand tillgodoses genom frivillighet, men då omvärldsläget och rekryteringsbehov gör det nödvändigt, också med inslag av plikt.

Ansvarig talesperson

Daniel Bäckström
Riksdagsledamot Värmlands län, försvarspolitisk talesperson