Personalförsörjning

Försvaret behöver fler soldater och officerare. För oss är det viktigt att så många som möjligt vill söka sig frivilligt till försvaret. Nu när världen är osäker omkring oss och antalet frivilliga inte är tillräckligt många kan försvaret kalla in människor för att utbilda sig till soldater. Vi vill att försvaret ska vara en arbetsgivare som många vill jobba hos och söker sig till.

Centerpartiet vill:

  • Att försvaret består av frivilliga, men också av inkallade när det behövs
  • Utöka antalet platser på officersutbildningen
  • Utveckla stödet till landets veteraner och deras anhöriga

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

För att försvara Sverige behöver vi motiverade och duktiga människor som jobbar för försvaret.

Vid ett krisläge är det alla svenska medborgares plikt att skydda vårt land och vår demokrati. Vi vill se fler soldater, fler officerare och fler lokala förband.

Först och främst frivillighet, men också plikt när det behövs

Försvarsmakten (försvaret) har ett stort behov av både soldater och officerare. Det saknas helt enkelt personal. Försvaret har haft svårt att rekrytera och behålla soldater, allt färre har sökt sig till officersutbildningarna.

Samtidigt har det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde försämrats. Vi lever i en orolig tid, med ökad osäkerhet runt bland annat Östersjön.

Försvarets personalförsörjning är mycket viktig för Sveriges försvar, för att skydda svenska intressen och Sveriges gränser. Därför ställde Centerpartiet 2017 sig bakom den återinförda skyldigheten att mönstra och genomföra grundutbildning med plikt.

Det är viktigt att inte fler än vad som omvärldsläget och rekryteringsbehovet kräver inkallas genom plikt. I grunden vill vi se en rekrytering som baseras på frivillighet där motivation och goda incitament lockar individer till försvaret. Vi står bakom plikten eftersom omvärldsläget och försvarets rekryteringsbehov gör det nödvändigt. I Januariavtalet är centerpartiet och de andra partierna i överenskommelsen överens om att värnplikten också ska byggas ut. Det är viktigt eftersom Försvarsmakten har ett stort rekryteringsbehov av bl.a. soldater.

Fler utbildningsplatser på officersutbildningen

Vi vill att antalet platser på officers- och reservofficersutbildningen ökar. När vi får fler officerare kan vi på sikt också utbilda fler soldater. Det är av stor vikt att människor vill utbilda sig till officerare. Det i sin tur kräver en försvarsmakt som är en attraktiv arbetsgivare. Så att många fler än idag väljer att bli soldat och sedan officerare.

Med en så lokal förbands- och utbildningsstruktur som möjligt ökar rimligen också rekryteringsbasen. Folkförankringen, vilket är en viktig försvarsförmåga, stärks också därigenom.

Stöd veteranerna – och familjerna

En annan viktig aspekt av personalförsörjningen är synen på stödet till försvarets veteraner. Soldater, officerare och civilanställda som exempelvis genomför insatser utomlands ska mötas med stor respekt. Det är viktigt att det finns ett ordentligt omhändertagande efter en mission. Samtidigt har ofta familj och nära anhöriga till den som är på utlandsmission ett stort ansvar hemma. Det är inte ovanligt att familjen känner oro under tiden som den de älskar är utomlands. Vi vill utveckla stödet till landets veteraner och deras anhöriga. Det ska gälla såväl militära som civila veteraner. Vi är också övertygade om att det kommer att påverka personalförsörjningen positivt i längden.

Ansvarig talesperson

Daniel Bäckström
Landsbygdspolitisk talesperson. Försvarspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Värmlands län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.