Personalförsörjning Inom försvaret

Personalförsörjningen inom Försvarsmakten är en av de största utmaningarna framöver, när fler soldater ska utbildas och officerarna är för få. Det är viktigt att fler människor vill söka sig till Försvarsmakten och villkoren ska vara så bra att de vill jobba kvar. Försvarsmakten ska också vara en arbetsplats fri från diskriminering och trakasserier. Flexibilitet och en bred palett av lösningar kommer behövas.

Centerpartiet vill:

  • Att kompetens både ska utvecklas och tas till vara bättre.
  • Att 40 procent av de värnpliktiga är kvinnor senast år 2030.
  • Att värnpliktiga och officersrekryter får bättre villkor.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Personalförsörjning inom försvaret

Kompetens måste både tas tillvara och utvecklas

Personalförsörjningen inom Försvarsmakten är en av försvarets största utmaningar. Det beror bland annat på historiskt sett låga utbildningsnivåer, en åldrande officerskår och nu på en växande organisation med många värnpliktiga samtidigt som det militära stödet till Ukraina ska öka. Både kortsiktiga och långsiktiga lösningar behövs.

Vi vill exempelvis att utöka antalet platser på officersutbildningen, att fler visstidsanställda soldater ska kunna få anställning som specialistofficer och att villkoren inom försvaret är så pass bra att soldater och officerare väljer att stanna kvar och de som lämnat vill återvända. Den erfarenhet och kompetens som äldre officerare har är värdefull att ta tillvara. Fler kommer behöva göra värnplikt.

Mer jämställdhet och nolltolernas mot trakasserier

Under 2020 var 17 procent av de värnpliktiga kvinnor. Vi vill höja ambitionen och sätta en målsättning om att 40 procent av de värnpliktiga ska vara kvinnor senast år 2030. Då måste fler konkreta åtgärder till.

Försvarsmaktsledningen är tydlig med att det inte finns plats inom Försvarsmakten för den som ägnar sig åt kränkande beteende och trakasserier. Vi vill att varje gång försvarsmaktsledningen träffar ett förband ska förbandets arbete och organisation för jämställdhet och medinflytande följas upp. För att visa att det är viktigt på riktigt, prioriterat från högsta ort och alltid kommer följas upp. Det ska råda nolltolerans mot trakasserier i försvarsmakten.

I dag kan många kvinnor som är soldater inte heller genomföra övning och strid utan att utrustning och kroppsskydd gör ont eller hämmar deras rörelser. Det gör att kvinnor utsätts för större risker än män och att deras eller gruppens förmåga att strida begränsas. Det handlar om överlevnad. Alla ska ha utrustning som passar.

I dag kan många kvinnor som är soldater inte heller genomföra övning och strid utan att utrustning och kroppsskydd gör ont eller hämmar deras rörelser. Det gör att kvinnor utsätts för större risker än män och att deras eller gruppens förmåga att strida begränsas. Det handlar om överlevnad. Alla ska ha utrustning som passar.

Bättre villkor för värnpliktiga och officersrekryter
Fler unga kommer göra värnplikt kommande år men att kallas in med plikt är ett stort ingrepp i den enskilda individens liv och därför är det extra viktigt att de villkor man har under värnplikten inte är undermåliga. Centerpartiet vill därför att dagersättningen för värnpliktiga indexregleras på samma sätt som CSN-bidrag gör samt att förplägnadsersättningen är verklighetsbaserad och reflekterar de kostnader som den är menad att täcka samt att denna också indexregleras.  Nära sammankopplat till både värnplikt och officersförsörjning är villkoren för officersaspiranter. Det är viktigt att dessa inte får sämre villkor än andra studenter vad gäller exempelvis inkomsttak, bidrag/ersättning och andra villkor såsom försörjningsansvar för makar osv. Centerpartiet vill därför se över villkoren för officersaspiranter.

Ansvarig talesperson

Mikael Larsson
Försvarspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Sjuhärad.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.