Centerpartiet lokalt

Karin Söder om barnens rätt

Jag har tillsammans med Karin Söder skrivit en debattartikel om barnens rätt. Den är idag publicerad i GD. Då debattartiklar i GD ej läggs ut på internet följer artikeln här:

När Nils Holgersson reste genom Gästrikland och Hälsingland såg han att det var barnen som förstod att ny skog måste planteras där den gamla brunnit upp. Det var barnen som sen fick lära sina föräldrar och som slutligen fick med hela socknen i trädplanteringen. Selma Lagerlöf förmådde som få att se världen med barnets ögon och också att förstå att barnens väl måste komma först. Tankarna i flera av hennes böcker är samma tankar som i våra dagar genomsyrar FN:s barnkonvention.

Sverige har tillsammans med de flesta andra länder i världen skrivit på FN:s barnkonvention. Portalparagrafen lyder att barns bästa alltid måste komma i främsta rummet. Det förpliktar och innebär att när beslut ska fattas i riksdag, landsting och kommun så ska barnens bästa väga tungt i förhållande till andra viktiga politiska mål. Tyvärr har barnkonventionen inte fått den betydelsen utan blivit mer av ett populärt inslag i högtidstal. Stora grupper barn och ungdomar har det mycket svårt. De drabbas av en ofullkomlig flyktingpolitik, föräldrars missbruk, misshandel och vuxenvärldens oförmåga att ge trygghet.

I Gävleborg är det 5000 barn och ungdomar som lever med en missbrukande förälder. Lika många har sett en av sina föräldrar blivit utsatt för fysiskt våld, ofta mamma slagen av sin sambo. 400 lever med en förälder som är psykiskt sjuk. Karin Lundén, forskare vid Göteborgs universitet, har visat att av de barn som far illa är det bara vart fjärde som faktiskt anmäls till socialtjänsten i enlighet med svensk lag. Än värre är att av barnen som faktiskt anmäls är det bara vart annat barn som blir föremål för en utredning hos socialtjänsten. Barn och ungdomar som far illa måste alltså signalera mycket högt för att bli upptäckta. När de väl upptäcks är det inte ens säkert att de får hjälp. Vi har ett skyddsnät för våra barn och ungdomar som är alldeles för grovmaskigt. Politiker som inte tagit barnkonventionen på allvar bär ansvaret.

I Gävleborg lever närmare 5 000 barn i familjer som är beroende av socialbidrag. Föräldern är oftast arbetslös och närmare 40% av dessa är dessutom arbetslösa utan att få a kassa. Sverige går åt fel hål, klyftorna ökar. I inget annat EU land ökar antalet vuxna som har en sammanlagd årsinkomst under 150 000 kronor per år. Inget annat EU land har heller lika hög beskattning för de med låga inkomster. Att som vuxen under några år leva med fattigt är tufft, men det går. Att som barn växa upp i en familj där det aldrig finns pengar till annat än det mest nödvändiga är än värre. Det behövs en politik i Sverige där skatterna sänks för de med små inkomster och där fler kan få jobb, riktiga jobb i riktiga företag. Det är en politik som sätter barnens, de fattiga barnens bästa i främsta rummet.

Alla barn har rätt till en god utbildning. Detta till trots lämnar många elever grundskolan utan att ha godkända betyg i grundläggande ämnen som att läsa skriva och räkna. Detta är ett stort svek mot dessa unga, som får följder för hela livet.
Barn som får problem måste tidigt observeras och få den hjälp de behöver. För invandrade barn är detta särskilt viktigt för att de skall kunna tillgodogöra sig undervisningen som helhet. Skolan måste få de resurser som behövs. Ingen skall lämnas utanför säger socialdemokraterna i sin propaganda. Följderna av deras förda politik visar på något annat
Detta kan en ny regering ändra på.

Krig och våld drabbar barnen allra värst. Fysiska skador kan läka men de fruktansvärda upplevelserna ger psykiska skador för livet. Hårdast drabbade är de barn som tvingas bli soldater. De utsätts för en grymhet, som är obeskrivlig och tvingas utföra handlingar som att döda och lemlästa andra. Vuxna tar ifrån dem allt vad barnkonventionen säger om barnens rätt till en trygg barndom.

Barnen är också de mest utsatta där hiv-och aidsepidemierna går fram. De fråntas rätten till liv och många tvingas ta vuxenansvar vid mycket låg ålder

Tre miljoner barn i världen är offer för sexturism. Tyvärr finns många svenskar bland förövarna. Svenskar som förgriper sig på barn under resor i andra länder ska kunna lagföras när de kommer hem. Ingen pedofil ska kunna känna sig trygg bara för att övergreppet skett I t.ex Thailand. Andra länder inom EU, exempelvis Frankrike är föregångsexempel. Barnkonventionen skall efterlevas också i Sverige. En borgerlig regering måste snarast ta upp kampen mot dessa vidriga brott och lägga barnens rättigheter som en fast grund i det internationella solidaritetsarbetet.

Många barn i Sverige och världen har det svårt. Som politiker har man ett åtagande att se FN:s barnkonvention som en vägvisare när det gäller att fatta riktiga beslut. Människor som verkligen vill sätta barnens bästa i främsta i rummet kan i höstens val se till att de blir fler politiker som delar den åsikten. Fler politiker som likt Selma kan se världen med barnets ögon och förstår att barnens bästa måste komma först. Våra barn och barnbarn är vår framtid.

Karin Söder ( c ) Anders W Jonsson ( c )
Fd ordförande i Rädda barnen Barnläkare
Fd statsråd och riksdagsledamot Riksdagskandidat