Lösning för myggpengar

I regeringens förslag till budget 2010 får finansieringen av myggbekämpningen runt Nedre Dalälven en lösning då regeringen tydligt anger att medel från landsbygdsprogram och strukturfondsprogram kan användas.   Det är glädjande besked. Inte minst för oss centerpartister som hårt drivit frågan. Alla inblandade vet att centerpartisterna Marie Wilen, Heby, Roland Ericsson, Gävle och Carl Ewert Ohlsson, Sandviken som lokalt dragit ett tungt lass. Att det i regeringskansliet varit tre departement med Centerpartistiska ledningar som handlagt frågan har inte direkt försvårat processen.   Regeringen skriver i budgetpropositionen: ”I sammanhanget bör nämnas att problem med massförekomst av myggor i området kring nedre Dalälven tidvis är betydande. Försöksverksamhet med myggbekämpning har framgångsrikt bedrivits i det berörda området. Regeringen anser att det är viktigt att verksamheten med att begränsa myggförekomsten kan fortsätta sam att det är en fråga som ska hanteras på regional och lokal nivå. Stöd till denna verksamhet bör prövas inom ramen för de samlade medel som finns tillgängliga regional och lokalt.”  Därmed är regeringen så tydlig det går att vara i att myggprojektet kan vara stödberättigat från landsbygdsprogrammet och strukturfondsprogrammen. Däremot är det upp till lokala och regional beslutsfattare att faktiskt prioritera.  I Landsbygdsprogrammet får Gävleborg under perioden 2007 - 2013 230 miljoner kr, Uppsala får 198 miljoner.  Strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige har under samma period en budget från EU motsvarande 1,75 miljarder.  Därtill kommer ungefär lika mycket i nationell offentlig medfinansiering. De borde inte vara ett stort problem för länsstyrelse och/eller regioner/strukturfondspartnerskap att inom dessa ramar finansiera myggbekämpningen runt Nedre Dalälven.  Ska de unika natur- och kulturmiljöer som finns runt Nedre Dalälven kunna vara en stor utvecklingspotential för företagande, jobb och tillväxt är det en förutsättning att människor kan vistas i området sommartid.  Att få fram pengar har varit en av två förutsättningar för att säkra myggbekämpningen. Den andra är att få fram nödvändiga tillstånd. Sommaren 2009 behövdes ett regeringsbeslut för att ge kemikalieinspektionen tillåtelse att ge tillstånd för användning av myggmedlet Vectobac G i Nedre Dalälven. Innan bekämpning av mygglarverna kunde utföras behövdes även tillstånd för flygbesprutning och för bekämpning i Natura 2000 områden.  En ansökan om godkännande av myggmedlet Vectobac G för bekämpning av översvämningsmyggor i temporära översvämningsområden behandlas nu av Kemikalieinspektionen. Min förhoppning är att prövningen är klar i mycket god tid före nästa sommar. För även om medlet godkänns kommer det fortsatt att behövas tillstånd för bekämpning i naturskyddsområden (länsstyrelsen och Natuvårdsverket) och även flygbesprutning kräver tillstånd (KemI).  Ibland är det väldigt mycket hängslen och livrem.