Mygg

Den som inte en försommar besökt Nedre Dalälven kan inte förstå vilket helvete det kan vara. Stickmyggorna gör det omöjligt för människor att vistas utomhus. Problemet går att lösa genom bekämpning med BTI, ett biologiskt bekämpningsmedel. Allt pekar nu på att tillståndsfrågan kommer att lösas. Kemikalieinspektionen har lämnat över frågan till regeringen och de flesta remissinstanser är positiva. Däremot finns problem vad gäller finansieringen. Berörda kommuner och regionförbund har ställt upp med sin del. Länsstyrelserna i Västmanland, Dalarna och Gävleborg bidrar också. Däremot verkar länsstyrelsen i Uppsala inte ha förstått allvaret i situationen. I värsta fall kan det få till konsekvens att man inte kan bekämpa myggen i de delar som ligger i Uppsala län. Jag tycker att man i Tärnsjö ska bjuda in landshövding Peter Egardt till bygden för att förklara för honom att människor är viktigare än mygg.