Nej till ineffektiv Flygskatt!

Centerpartiet tycker att alla transportslag ska bära sina egna miljökostnader. Vi vill stimulera övergången till mer förnybart flygbränsle och effektivare flygplan. Därför vill vi stegvis öka inblandningen av förnybart flygbränsle. Det ger en verklig klimateffekt och bidrar till omställningen mot ett grönare flyg. Den positiva effekten för klimatet ökar varje gång inblandningsnivån stiger. Bit för bit ställer vi högre krav på andelen förnybart bränsle. Faktum är att redan med en inblandning av fem procent biobränsle är klimateffekten större än med regeringens flygskatt. På sikt kan en kvotplikt ge minst dubbelt så hög klimateffekt, till samma kostnad som flygskatten.

Införandet av en nationell flygskatt riskerar bli en kostsam och ineffektiv åtgärd för att komma åt utsläppen. Den enda klimateffekten som uppnås är genom att minska flygandet. Det finns inga morötter för flygbolagen att energieffektivisera eller använda mer förnybart flygbränsle.
Centerpartiet vill att vi ska kunna flyga även i framtiden, därför måste användningen av förnybart flygbränsle öka. Det ger en avsevärt större miljönytta till en lägre kostnad för flygbolagen och resenärerna.

Utsläpp och jämförelser

Utsläppen av växthusgaser uppskattas ha varit 53,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2015 enligt Naturvårdsverket.

I utredningen om en eventuell flygskatt beräknas att utsläppen kommer att minska med mellan 0,07 och 0,18 miljoner ton koldioxidekvivalenter under ett år om flygskatten införs. Detta motsvarar alltså 1,3-3,4 promille av Sveriges totala utsläpp under ett år. Det betyder att utsläppsminskningen till följd av en flygskatt kan jämföras med de utsläpp som kommer från våra inrikestransporter under ett par dygn. Genom att satsa på en flygskatt som man på förhand vet kommer vara ineffektiv så riskerar man också att förlora tid i klimatomställningen av flyget.

Fasa ut fossila bränslen

Flera aktörer inom flygbranschen har långtgående ambitioner och mål för en minskad klimatpåverkan. Biodrivmedel kommer vara en viktig pusselbit för att uppnå dessa mål. Det är dock så att Sverige i dagsläget inte har någon produktion av förnybart flygbränsle. Att underlätta och göra produktionen av biodrivmedel billigare stärker möjligheterna att fasa ut flygens fossila drivmedel och skapar även arbetstillfällen. En kvotplikt för biobränsle kan bidra till ett ökat intresse för utveckling och innovationer, och inhemsk produktion av biobränsle från våra förnybara resurser.

Därför vill Centerpartiet satsa prioritera utveckling och främjande av förnybara bränslen för flyget. Sverige har bra förutsättningar att vara en föregångare tack vare en framgångsrik skogsindustri.

Internationella lösningar

Flygets klimatpåverkan är en global fråga. Därför är det viktigt att också arbeta internationellt för att minska utsläppen. Det pågår en rad internationella initiativ för att minska utsläppen från flygtrafiken. Att flyget ingår i EU ETS är en viktig del. Den internationella luftfartsorganisationen, ICAO, nådde även 2016 efter många års förhandlingar en överenskommelse för att minska utsläppen från flygtrafiken. Dock finns många osäkerhetsmoment både när det gäller den politiska uppbackningen och det praktiska genomförandet som mycket lagts på framtiden. Sverige måste vara pådrivande för att ICAO-systemet och EU ETS faktiskt levererar. Centerpartiet anser också att de delar av Chicagokonventionen, ICAO:s grunddokument från 1940-talet, som begränsar effektiva ekonomiska styrmedel för internationella klimatutsläpp från flyg bör revideras.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.