Avesta kan ännu bättre

Bild

Avesta kommun ska vara en plats för alla, där vi både gör vår plikt och kräver vår rätt.

Hela den bygd som utgör Avesta kommun – Folkarebygden – ska erbjuda trygghet att bo och verka, att växa upp i och bli en del av. Starka band knyter samman stad, tätorter och landsbygd. Alla vi som bor här delar både utmaningar och möjligheter. Tillsammans kan vi skapa jämlika och hållbara lösningar.

Med den enskilda människan i centrum för politiken vill vi socialdemokrater och centerpartister verka tillsammans. Båda våra partier bärs av övertygelsen att varje människa har förutsättningar att utvecklas och finna sammanhang där hon är värdefull. Alla människor har lika värde. Varje invånare i Avesta kommun är viktig för oss. I våra partiers samverkan hämtar vi erfarenheter och inspiration från den folkrörelsekaraktär som kännetecknar såväl arbetarrörelsen som centerrörelsen.

Vår målbild är att Avesta ska vara södra Dalarnas och norra Västmanlands regioncentra med starkt näringsliv, attraktiva boenden, brett fritid- och kulturutbud och goda möjligheter att pendla kollektivt.

Vårt mål är ett Avesta där alla invånare är delaktiga och betydelsefulla. Under kommande fyra år vill vi utveckla dialogen med avestaborna.

Var och en ska kunna jobba och bidra utifrån sin förmåga – målet är full sysselsättning. Barn och unga ska vara trygga och få det stöd de behöver för att klara målen i skolan. Äldre personer ska veta att de alltid får den vård och omsorg de behöver, när de behöver den. Vi ska öka folkhälsan och den sociala hållbarheten, alla ska kunna leva goda liv i Avesta.

I Avesta ska alla känna trygghet och inte vara oroliga för att utsättas för brott. Det är grundläggande i en demokrati. För våra partier är det en viktig princip att bekämpa både brotten och brottens orsaker. Att få stopp på mäns våld mot kvinnor är en viktig del för att öka tryggheten. Därför ska vi fortsätta och vidareutveckla arbetet med att skapa trygga bostadsområden i kommunens alla delar.

Företagande är en förutsättning för jobb och välfärd. Vi vill stärka det lokala näringslivet så att både befintligt näringsliv och nyetablerade företag kan verka och växa i vår kommun. Det ska därför vara en självklarhet med god service och ett bra bemötande från kommunala förvaltningar. Utveckling av det lokala näringslivet kräver investeringar i infrastruktur, bostäder och klimatomställning.

Avesta ska möta framtiden utifrån mångfald och hållbarhet, och jämställdhetsperspektivet ska genomsyra all kommunal verksamhet.

I Avesta ska det finnas goda levnadsvillkor och jämlika möjligheter till utveckling i alla delar av kommunen. Landsbygden i Folkare är attraktiv som boende- och livsmiljö för människor i alla generationer. Områden i kommunens ytterkanter är inte periferier, utan lokala centra, där människor ofta tillsammans och av egen kraft skapar näringsverksamheter, kultur och utveckling. Alla kommuninvånare – oavsett var de bor eller i vilken ålder de har – ska erfara att de är delaktiga i och har inflytande över sitt samhälle.

Ett växande Avesta

Avesta behöver ett starkt näringsliv. Det är en grund för tillväxt, jobbskapande och konkurrenskraft. Alla som kan arbeta, ska arbeta. Varje vuxen människa ska kunna hitta sin väg till arbete och egen försörjning. Där språk, bristande utbildning eller lång tid vid sidan av arbetsmarknaden utgör trösklar, måste kommunen aktivt bidra som vägvisare. Satsningar ska ske på utbyggd vuxenutbildning och rejäl tillsyn av undervisningen i svenska för invandrare, SFI, så att höga kvalitetskrav förverkligas. Samverkan mellan arbetsmarknadsenheten, AME, och socialtjänsten ska stärkas, liksom med Finsam (finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser) och statliga Arbetsförmedlingen för att fler människor ska komma vidare till egen försörjning. Kontakterna med det lokala näringslivet ska utvecklas för att åstadkomma fler praktikplatser, som på riktigt skapar förankring i arbetsliv.

Vi är överens om att:

 • Var och en ska kunna jobba och bidra efter sin förmåga.
 • I samarbete med företag och offentliga verksamheter utveckla flexibla utbildningar och kontaktvägar som leder till jobb.
 • Fortsätta investera i en stark och bred gymnasieskola med fokus på utbildningar som gynnar det lokala näringslivet.
 • Kvalitet och resultat i nuvarande SFI-verksamhet ska utvärderas och prövas inför ny verksamhetsperiod. Även kommunal regi är ett alternativ för framtida SFI.
 • Integration mellan invånare som är födda i Sverige och invånare med bakgrund i andra länder ska främjas genom kommunens samverkan med både företag och civilsamhälle.
 • Tillsammans med arbetsmarknadens parter arbeta fram snabbspår så att nyanlända med kompetens inom bristyrken smidigt och snabbt kan få kompletterande utbildning, praktik eller arbete.
 • Servicecenter förstärks med mer individuell guidning i hur svenskt samhälle fungerar, till gagn för bland andra unga och nyanlända medborgare.

Vi vill stärka det lokala näringslivet så att fler nyetableringar kan ske och befintligt näringsliv framgångsrikt kan verka och växa i vår kommun. Ett gott samspel mellan offentlig och privat verksamhet ökar möjligheten att fler får sysselsättning och jobb. Företag av olika storlek och med olika inriktning är grunden för arbetstillfällen, framtidstro och väl fungerande samhälle. Avesta kommun ska ta initiativ som gör att företagen erfar förbättrat näringslivsklimat.

Det handlar bland annat om följande, som vi ska prioritera:

 • Förbättrat bemötande när företagen vänder sig till kommunen för beslut eller dialog. Kommunen ska stå för kunnig vägledning, god service, korta svarstider och vara lösningsorienterad.
 • Fortsatta initiativ för att kunna tillhandahålla mark när företag vill expandera eller nyetablera sig.
 • Aktiv medverkan i påverkansarbete för väl fungerande infrastruktur med välhållna vägar, stort utrymme för både godstransporter och arbetspendling på järnväg och fullgoda digitala nät.
 • Aktiva åtgärder för att främja att fler avestabor studerar vid högskolor / universitet för att kunna tillgodose företagens behov av arbetskraft med relevanta kvalifikationer.
 • Fortsatt arbete för att stegvis förverkliga den nya stadsplanen för Avesta centrum och därmed bibehålla centrum som en levande handelsplats.
 • Underlätta upphandling för små och medelstora företag och lokala matproducenter.
 • Näringslivstrategi tas fram under början av mandatperiod tillsammans med det lokala näringslivet för att skapa ett attraktivt företagsklimat som fortsätter att locka nya företag att etablera sig i Avesta och stödjer de befintliga så att de kan växa.

Möjligheten att resa med kollektivtrafik – bussar och tåg – skapar goda förutsättningar för arbets- och skolpendling, en aktiv fritid och levande landsbygd. Båda våra partier har verkat för busstrafik utan avgift för resenären och vi har en målsättning att återinföra avgiftsfri kollektivtrafik i Avesta kommun. Vi ska även verka för att utöka möjligheten att färdas med kollektivtrafik in och ut ur södra Dalarna. Bättre kommunikationer mellan Avesta och Sala är en viktig målsättning för att stärka och utveckla vårt lokala näringsliv.

Vi är överens om att:

 • Garantera busslinjer som gör det möjligt även för landsbygdens unga att pendla till gymnasieskolan Karlfeldtgymnasiet.
 • Avgiftsfri kollektivtrafik ska återinföras.
 • Bättre tågförbindelser som gynnar högskolestudier och arbetspendling ska främjas.
 • Kommunen ska intensifiera sitt påverkansarbete för bra och väl fungerande vägar och järnvägar i olika riktningar. God infrastruktur, som utveckling av godsstråket genom Bergslagen och Dalabanan, är avgörande för både person- och godstrafik.
 • Bredband är avgörande för arbete, studier och vardagligt liv och det ska vara utbyggt i alla delar av kommunen.

Översiktsplanen är ett dokument som varje kommun ska ta fram för att ange långsiktig utveckling av den fysiska miljön i hela det landskap som kommunen omfattar. Den ska ge vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Avestas översiktsplan är femton år gammal, och arbetet med att förnya planen ska nu ha hög prioritet.

Våra partier är ense om att rådande osäkra säkerhetsläge i världen, med krig i Europa och utbredd torka på flera kontinenter, tillför aspekter om höjd beredskap och höjd inhemsk livsmedelsförsörjning.

Vi är överens om att:

 • God åkermark ska användas för odlingar.
 • Mark för bostäder ska inventeras och presenteras.
 • Mark för industrier och företagsverksamheter ska inventeras och presenteras.
 • Reningen av vårt avloppsvatten måste bli bättre.
 • Vårt rena dricksvatten ska skyddas.

Ett hållbart Avesta

Avesta ska vara en miljökommun i framkant, där riktlinjer och investeringar leder till hållbar utveckling och att Avesta blir en av Sveriges mest klimatsmarta kommuner. Vi ska underlätta för medborgare att minska sin klimatpåverkan. Det ska vara lätt att göra rätt. Vi ska aktivt arbeta med att skapa förutsättningar för de nya gröna jobben som bidrar till en cirkulär bioekonomi, där fossila och andra miljöskadliga material fasas ut och ersätts med förnybara råvaror och andra klimatsmarta lösningar.

Hållbar utveckling innebär att vi som lever nu tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Hållbarhet har tre dimensioner: ekonomiska, sociala och miljömässiga. Ambitionen att verka hållbart ska vara en självklar del av allt kommunalt arbete.

Vi är överens om att:

 • Kommunens energianvändning ska genomlysas och en långsiktig energistrategi utarbetas. Energistrategin ska också beskriva tillgången på kraft i vår kommun.
 • Utredning om att etablera kommunalt energibolag ska göras.
 • Solceller ska främjas, både på kommunala byggnader och genom generösa tillstånd till hushåll och företag.
 • Det ska vara enkelt och smidigt att åka kollektivt samt att cykla i hela kommunen.
 • Vi ska ha levande landsbygd och småsamhällen.

Ett lärande Avesta

Barnen är viktiga här och nu – och garanten för vår framtid. Vi ska bygga en skola som har fokus på kunskap och bildning. När vi investerar i skolan, investerar vi i vår gemensamma framtid. Uppväxtåren är betydelsefulla för hur människan utvecklas och kommer till sin rätt.

Vår skola ska vara en stark och jämlik kunskapsskola, där inte en enda elev lämnas efter, men inte heller hålls tillbaka. Förskola och skola ska ha stort fokus på grundläggande värden såsom alla människors lika värde, jämställdhet och demokratiska spelregler. Avesta kommun behöver konsekvent och långsiktigt satsa på förskole-, grundskole- och gymnasieverksamheterna så att elevernas skolresultat höjs och arbetsmiljön för både elever och personal blir bra. Goda kunskapsresultat, likvärdig skola för alla elever och ekonomi som håller på sikt är ledstjärnor för våra partier, detta oavsett om det är kommunen eller annan aktör som driver skolan. Kommunfullmäktiges beslut år 2020 om den nya skolstrukturen ligger fast.

Vi är överens om att:

 • Påbörjad satsning på tvålärarsystem i lågstadieskolorna fortsätter.
 • Öka antalet behöriga lärare, målet är att alla som undervisar ska ha lärarlegitimation.
 • Skolledarna (rektorerna) ska ges förutsättningar att vara pedagogiska ledare för respektive skola genom att avlastas delar av arbetet med administration och personalfrågor.
 • Satsa på stöd till föräldrar, gärna i samverkan med studieförbund, barnavårdscentral och Region Dalarna. Utökat ansvar och engagemang från föräldrar ska eftersträvas.
 • Ökad uppmärksamhet på elevers övergång från ett skolstadium till ett annat; bättre överlämningar och samverkan mellan skolorna, från förskoleklass via låg-, mellan- och högstadium till gymnasiet.
 • Ökad studiero för eleverna i samtliga stadier.
 • Upprustning av skolgårdar, även skolgårdarna vid förskolorna.
 • Fler skolvärdar på plats som främjar alla barns delaktighet och förebygger och stoppar mobbing.
 • Formerna för stödet till barn med särskilda behov ska utvärderas och arbetet med Avestamodellen utvecklas, för genomtänkt samverkan mellan skola, socialtjänst och den regionala barn- och ungdomspsykiatrin.
 • Fortsatta satsningar ska ske på gymnasieskolan, med samverkan med lokalt näringsliv som en viktig framgångsfaktor.
 • Kommunens kostnader för hyra av skollokaler ska utvärderas genom ny, opartisk utredning.
 • Fortsatta satsningar på kompetensutveckling ska ske, bland annat genom att erbjuda personal att studera till förskollärare, lärare och fritidspedagoger.

Ett kulturellt levande Avesta

Goda levnadsvillkor, jämlika möjligheter till utveckling och delaktighet i samhället ska vara signum för Avesta. Här är folkhälsoarbetet väsentligt, och det ska prioriteras upp. Både barn och vuxna ska ges möjlighet till aktiva och hälsofrämjande liv.

Kommunen ska främja och uppmuntra att människor tar del av Folkarebygdens stora och imponerande kulturutbud. Engagemang i kultur- och fritidsaktiviteter påverkar människan positivt. I mötet med andra människor främjas gemenskap. I utövande av idrott, musik, konsthantverk och mycket annat utvecklas förmågor som ger bekräftelse och stärker självkänslan. Genom konst och folkbildning vidgas vyerna och nya perspektiv tillförs.

I alla delar av den geografi som Avesta kommun omfattar, finns i dag många olika föreningar som genom stora ideella insatser berikar både människor och samhället. Här finns även en rad allmänna samlingslokaler som är betydelsefulla arenor för att demokratin – med yttrande-, förenings-, mötesfrihet och goda samtal – ska kunna leva.

Våra partier delar respekten och förtroendet för det ideella föreningslivet och folkbildningen. Avesta kommun är en av de kommuner i Dalarna som, per invånare, satsar mest på kultur. Här inryms även kulturverksamheter i kommunens egen regi, av stort värde både för boende i vår kommun och för Avestas plats på nationella- och internationell kulturkartor, där Avesta Art utgör ett flaggskepp.

Vi är överens om att:

 • Kommunen ska, genom både bidrag och direkt samverkan, stimulera utveckling av föreningsliv och folkbildning.
 • Nuvarande regelverk för föreningsbidrag ska utvärderas och förnyas.
 • Kommunen ska värna sina egna stora kultur- och fritidssatsningar.
 • Kommunen ska värna kulturgarantin för barn.
 • Avgifterna för deltagande i kommunens kulturskola ska hållas låga och undervisningen organiseras så att även barn med skolskjuts kan delta.
 • Fortsätta satsa på allaktivitetsplaner, målet är att det ska finnas en allaktivitetsplan i varje kommundel.
 • Förbättra underhållet av våra kommunala idrottsanläggningar.

Ett tryggt Avesta

I Avesta ska människorna vara trygga i sitt samhälle och inte vara oroliga för att utsättas för brott. För oss är det en viktig princip att bekämpa både brotten och brottens orsaker. Att få stopp på mäns våld mot kvinnor är en viktig del för att öka tryggheten. Att öka det socioekonomiska indexet och motverka barnfattigdom kommer att vara prioriterade frågor under mandatperioden.

Vi är överens om att:

 • Fortsätta och vidareutveckla arbetet med att skapa trygga bostadsområden i alla kommundelar.
 • Arbeta för ökad polisnärvaro och använda möjligheter till kameraövervakning där det behövs.
 • Stärka samverka mellan polisen, lokala näringslivet, skolan och civilsamhället.
 • Nolltolerans mot våld, hot och kränkningar ska gälla i skolor och alla andra kommunala miljöer.
 • Förstärka insatserna för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, bland annat genom att fortsätta stödja tjej- och kvinnojourerna.
 • Utveckla fritidsaktiviteter för barn och unga i syfte att skapa meningsfulla sociala sammanhang för var och en.
 • Främja medborgardialoger.

För oss är det en självklarhet att trygghet också ska omfatta kommunens egna medarbetare. Avesta kommun som arbetsgivare ska erbjuda en bra arbetsmiljö, trygga anställningar, jämställda löner och goda möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning.

Vi är överens om att:

 • Arbeta med arbetsglädje och värdegrund på alla kommunala arbetsplatser.
 • 9 av 10 anställda i kommunen ska vara tillsvidareanställda. Rätt till heltid och inga delade turer är normen. Möjlighet till deltid ska finnas för dem som önskar eller är i behov av det.
 • Satsa på 80-90-100 modellen, som innebär att medarbetare från och med 62 års ålder arbetar 80 procent, får lön för 90 procents arbetstid, medan pensionsgrundande inkomst räknas till 100 procent, samt på 59+ som ger upp till tretton extra semesterdagar för lärare och på friskvård för all personal.
 • Skapa förutsättningar för närvarande chefer som har rimligt många medarbetare att coacha samt säkerställa att alla chefer har möjlighet att vara goda ledare.
 • Få ner sjuktalen bland personalen.
 • Tillämpa tillitsbaserade arbetssätt.
 • Satsa på kompetensutveckling för personalen.
 • Utbilda i och utveckla hållbarhetsarbetet.
 • Riktlinjer för kommunens arbete med drog- och alkoholproblem ska tas fram.

Ett socialt Avesta

Ingen ska behöva tvivla på att få vård och omsorg när man behöver det. Ingen ska behöva känna oro för att bli gammal. Alla ska veta att de möts med respekt och omtanke. Äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning måste utgå från varje individs behov. Livet ska vara bra för människor som har levat länge.

Kommunen har huvudansvaret för att den äldre personen:

 • Kan leva och bo självständigt under trygga förhållanden och bli bemött med respekt.
 • Får den vård och omsorg som hon/han behöver och att kommunen lyssnar på personens önskemål.
 • Har möjlighet till ett aktivt och meningsfullt liv i gemenskap med andra.

Viktiga steg har tagits i Avesta kommun för att personalen inom äldreomsorgen ska kunna erhålla heltidstjänster och inte behöva splittra arbetsdagen genom delade turer. Fler initiativ behöver nu tas för att stärka och säkra hög kvalitet inom äldreomsorgen och främja att rätt kompetens finns för utförande av olika arbetsuppgifter. För människor med hemtjänst måste antalet personer som servar en enskild människa minska till åtminstone riksgenomsnittet.

Vi är överens om:

 • Fortsatta satsningar på vidareutbildning för vårdbiträden och undersköterskor att bli undersköterskor respektive sjuksköterskor, därtill möjligheter till vidareutbildning för personal inom rehabilitering.
 • Kvalitetssäkring av språkkunskaper så att varje äldre person tryggt kan kommunicera med tjänstepersonen.
 • Främjande av kulturaktiviteter för äldre, för att bryta ensamhet och stärka positiva sammanhang, genom samverkan med studieförbund, föreningar och kyrkor.
 • Främjande av gemenskap i trygghetsboenden genom återinförande av gemensamma måltider.
 • Att verka för att en vårdcentral, med personal fysiskt på plats, etableras i Horndal.
 • Utredning om privata utförare inom äldreomsorgen, och om förutsättningar finns, införa sådan reform. Kommunen ska ställa höga kvalitetskrav genom att ta fram en kravlista, där bland annat rätt till heltid och delade turer inte är förhandlingsbara kriterier. Kommunen ska gentemot extern aktör tydligt och konsekvent utöva sin lagenliga tillsyn för att garantera omsorgens kvalitet. Vi är medvetna om att Avesta kommuns förhållandevis blygsamma omfattning av hemtjänst och trygghetsboende, mer öppnar för personalkooperativ och kyrkliga aktörer än för nationellt verkande bolag.

Ett ekonomiskt hållbart Avesta

Alla våra önskemål kostar pengar. Ska vi ha en hållbar välfärd, måste ansvar tas för framtida behov genom en ekonomi i balans. Kommunens ekonomi ska vara hållbar och i balans ur ett generationsperspektiv – vi kan inte i dag förbruka resurser som tvingar våra barn och barnbarn att betala i morgon. Samtidigt ska Avestaborna uppleva att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta.

Vi är överens om att:

 • Ekonomin ska vara i balans.
 • I takt med digitalisering och andra åtgärder, ska effektivisering ske av kommunal administration.
 • Upphandlingar ska göras mer kostnadsbesparande genom bättre kunskap, köptrohet och noggrann uppföljning.
 • Miljö- och hållbarhetskrav ska vara höga i alla upphandlingar.
 • Skattesatsen ska vara oförändrad under mandatperioden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.