HELA Uddevalla ska ha nära till bostad, kommunikationer och klimatsmart miljö

Stads- och bostadsplanering ska gå hand i hand med trafikplaneringen för att göra det möjligt för fler att resa kollektivt. Det ska vara lätt att åka och byta till kollektivtrafiken, så att fler människor kan pendla till arbete eller studier samtidigt som vardagspusslet fungerar. För oss är det viktigt att se till hela resan, från dörr till dörr.

Hållbara transporter så du lätt kan förflytta dig till den miljön du väljer att vara i just för dagen - oavsett om du arbetar, pluggar eller utövar dina fritidsintressen. Vi strävar efter att all nyproduktion av bostäder är långsiktigt hållbart, klimatsmart och i största möjlighet koldioxidneutralt samt bygger på framtidens digitala och sociala behov. Vi vill att vår mat ska vara klimatsmart och att delningsekonomin ska öka i Uddevalla och att kommunen är ett föredöme för klimatsmart miljö.

sol-has-bg

Viktiga punkter

 • God tillgång till samhällsservice oavsett var du bor i kommunen
 • Socialt, idéburet byggande och boende ska få stärkta förutsättningar
 • Ge förutsättningar för så kallade tiny houses (små portabla hus)
 • Kommunal service för utveckling av bostäder ska vara tillgänglig och ha hög kvalitet
 • Användning av förnybara energikällor i bostäder ska stimuleras genom kunskap och incitament
 • Satsning på bostäder på landsbygden
 • Satsning på blandad bebyggelse, stadsutveckling och en mångfald av upplåtelseformer kan ytterligare stärka grunden för en positiv utveckling
 • Fler solceller, med lagringsmöjligheter och koppling till svenskt kraftnät, på kommunala byggnader
 • Mötesplatser i kreativ miljö för exempelvis distansarbete
 • Stadskärnan ska lätt nås från alla kommunens delar
 • Fler laddningsstationer för bilar och cyklar och på sikt båtar och en struktur för förnyelsebara sätt för dagens och framtidens transporter
 • Ökad mängd närodlade produkter från både land och hav till kommunens verksamheter
 • Minskat matsvinn i alla kommunala verksamheter
 • Kommunala vindkraftsplanen ska ses över
 • Bort med skräp och klotter för ett rent Uddevalla
 • Fritt från antibiotika och läkemedel i avloppsrester
 • Kommunen ska arbeta för effektiv dagvattenhantering och för rent vatten, både sött och salt
 • Ökad biologisk mångfald i både land- och vattenmiljöer
 • Satsning på en klimatsmart anläggning för framställning av biokol
 • Utbyggnaden av fibernät ska fortsätta tills behovet är fyllt

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.