Ett GRÖNARE GÄVLE

Miljöfrågorna är Centerpartiets hjärta. Vi tror att vi kan göra skillnad lokalt här i Gävle med en offensiv klimatpolitik, mer lokalproducerad grön el och bättre möjligheter för dig som vill ta cykla.

sol-has-bg

GRÖNARE NÄRINGSLIV

Gävle kommun har ett gyllene läge att ta ledarrollen i den gröna omställningen samtidigt som vi stärker den lokala konkurrenskraften och låter företagen skapa nya gröna jobb. En stark klimatpolitik kan vara en källa till tillväxt för kommunen. Nyckeln för att lyckas är att det finns tillräckligt med grön el.

 • Vi ser positivt på gröna företagsetableringar av såväl stora som små företag. Att kunna ligga i miljöteknikens framkant är en konkurrensfördel för kommunen och vårt näringsliv och industri.
 • En förutsättning för såväl klimatomställning som jobbskapande är att det finns god tillgång till grön el till ett rimligt pris lokalt här i kommunen. Vi ser positivt på lokal elproduktion, där till exempel vindkraften har stor potential i vår kommun.
 • Det är inte för intet som Fossilfritt Sverige pekat ut Gävle som potentiell vätgasnod. Tillgång till vätgas åt den tung trafiken och industrin stärker vår konkurrenskraft. För att de ska kunna ske behövs lokalt producerad förnybar el.
 • Mer fisk och liv i Testeboån och Gavleån är bra såväl för den biologiska mångfalden som för besöksnäringen i form av fisketurism. Därför vill vi jobba vidare med att förbättra fiskens vandringsmöjligheter i våra åar och vattendrag.

GRÖNARE KOMMUNIKATIONER

Vårt resande ger upphov till både luftföroreningar och en tredjedel av våra utsläpp av växthusgaser. För att få renare, hälsosammare luft och mindre klimatpåverkan måste vi göra det lättare att cykla och ta bussen för de som kan och vill. Då blir det dessutom mindre trängsel för de som faktiskt behöver ta bilen. Rätt färdmedel vid rätt transport, helt enkelt!

 • Vi satsade åtskilliga miljoner på nya cykelvägar under den förra mandatperioden. Vi vill fortsätta att satsa pengar på både nybyggnad och underhåll av cykelbanor.
 • Med ett genomtänkt nät av snabba huvudcykelleder, säkra skolvägar och bättre cykelparkeringar kan Gävle bli en av Sveriges bästa cykelkommuner.
 • Bussarna kan bli ett populärare alternativ med hjälp av “bus rapid transport”. Det innebär att man kortar restiderna avsevärt genom att bland annat tillåta påstigning genom samtliga dörrar.
 • Vi vill möjliggöra fossilfri bilism. Därför ska det finnas tillräckligt med laddstolpar och tankställen på strategiska platser. Vi ska fortsätta att tillverka biogas av vårt hushållsavfall.
 • Gävle har oacceptabelt dålig luftkvalitet på några hårt trafikerade gator. Utsläppen måste minska så att luften inte blir hälsofarlig att andas.

GRÖNARE STADSBYGGNAD

Vi måste bygga med framtiden i åtanke. Gävle ska vara en stad där det är lätt att leva miljövänligt, och där det finns grönska och attraktiva livsmiljöer.

 • Täta städer är klimatsmarta städer. De kräver färre transporter och är lättare att försörja med kollektivtrafik. Därför vill vi bygga högt och tätt i centrala lägen och längs med de stora kollektivtrafikstråken.
 • Samtidigt som vi bygger tätt måste vi bevara parker och grönska, som är viktiga både för biologisk mångfald och rekreation. När vi bygger nytt ska vi se till att det alltid finns närhet till grönområden. Träd i stadsmiljö är inte bara vackra, de kan minska mängden luftföroreningar också.
 • Alla människor mår bra av närhet till grönska och möjlighet till självförsörjning. Därför vill vi göra det lättare för människor som vill odla, t.ex. genom att möjliggöra stadsodlingar för det kommunala bostadsbolagets hyresgäster eller i våra parker.
 • Näringen har potential att bli en av Europas mest hållbara stadsdelar, med en blandning av bostäder, service och arbetsplatser. I samband med att vi bygger nytt där måste vi ta hand om de omfattande miljöskulder som finns i området.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.