TRYGGHET FÖR ALLA

I Gävle ska du kunna gänna dig trygg, genom livets alla faser. Vi vill satsa på en äldreomsorg med fokus på förebyggande arbete och individens behov. Vi vill ha en skola som är nära familjen. Och vi vill att kommunen ska jobba aktivt mot våld i nära relationer och ta hedersvåldet på allvar.

sol-has-bg

TRYGGHET FÖR SENIORER

Vi vill att Gävle ska bli en av de mest äldrevänliga kommunerna i Sverige, för en kommun som är bra för de som är 80+ är också bra för alla som är 8+. Med hjälp av förebyggande arbete, utbildad personal och kvalitativt arbete kan vi nå målet.

 • Självbestämmande och valfrihet är viktigt även när du blir senior. Därför ska det erbjudas ett utbud av både privata och offentliga utförare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende.
 • Det lönar sig att satsa på förebyggande arbete för äldre. Därför vill vi värna anhörigstödet, och arbeta med träffpunkter och kulturevenemang för äldre. Det ger en fin social gemenskap och motverkar ensamhet.
 • Det ska finnas en mångfald av olika bra boendelösningar för äldre, som till exempel trygghetsboende och 55 plus boenden.
 • Satsa på kompetenshöjning inom äldreomsorgen. Alla anställda i vård och omsorgsarbete inom äldreomsorgen ska ha lägst undersköterskeutbildning senast 2030. Man ska kunna få fortsatt språkutbildning som utrikesfödd och vidareutbildning som sjuksköterska på betald arbetstid.
 • Digitala hjälpmedel, så som nattkameror, har stor potential att förbättra stödet till de äldre som vill och kan bli ett viktigt komplement till fysiska besök.
 • Vi vill anställa medicinskt ansvarig läkare på ledningsnivå.
 • Utveckla samarbetet med Region Gävleborg. Arbetet med proaktiv och hälsofrämjande nära vård gör vården mer personcentrerad och sammanhållen. Vi vill utveckla de mobila teamen i samverkan med regionen.

EN TRYGG START PÅ LIVET

En trygg skolgång ger barn förutsättningar att lära och utvecklas, och förbereder dem för såväl livet som arbetsmarknaden. Vi vill se en mångfald av skolor i kommunen - både i kommunens centrala delar och i ytterområdena, både kommunala och privata.

 • Vi vill bibehålla och utveckla skolorna i ytterområdena, speciellt för barn i de yngre åldrarna. De små skolorna utanför stan ger en tryggare skolgång för barnen och stärker lokalsamhällets attraktionskraft.
 • Våra barn har rätt till en trygg och säker skolgång, fri från droger, utnyttjande eller otrygga miljöer. Därför vill vi utveckla samverkan mellan skola, socialtjänst och polis.
 • Vi vill stärka arbetet för att motverka barn och ungas psykiska ohälsa inom alla skolformer.
 • Beslut som berör individen ska fattas så nära individen som möjligt. Därför vill vi värna det fria skolvalet. Friskolorna är ett viktigt komplement till den kommunala skolan.

TRYGGHET NÄR LIVET ÄR SVÅRT

Vi kan alla hamna i svåra situationer där vi behöver hjälp. Våld i nära relationer, hederskultur och drogmissbruk är exempel på problem som är alltför vanliga, och som kommunen måste arbeta aktivt för att lösa.

 • Kommunen ska arbeta långsiktigt och stöttande tillsammans med kvinno- och mansjourerna, för att motverka våld i nära relationer.
 • Hedersvåld är ett allvarligt hot mot individens frihet. Vi vill fortsätta arbeta aktivt mot hedersvåldet, samt utvärdera och utveckla det arbetet.
 • Barn till föräldrar med svåra problem, till exempel missbruk eller psykisk ohälsa, har rätt till en trygg barndom. Därför vill vi att verksamheten på Grinden ska få fortsätta.
 • Den som lider av missbruk ska ha rätt till vård. Därför är vi positiva till att det byggs en lågtröskelmottagning med sprutbyte i Gävle.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.