Centerpartiet vill ha en trygg vattenförsörjning!

Centerpartiet tycker att vattenfrågorna är en viktig del av miljöpolitiken.

 

Vattenfrågan var en av de politiska ämnen som var uppe på gårdagens kommunfullmäktigedebatt. Det är en viktig centerfråga och handlar om miljömässig hållbarhet. Centerpartiet vill ha en långsiktig vattenförsörjning som en naturlig del av stadsbyggnads- och miljöpolitiken.

'’ I en växande kommun finns det alltid en risk för konflikt mellan att värna kommunens dricksvattentäkter samt behovet av att exploatera mark för bostäder, verksamheter och andra ändamål.’’ inledde Jenny Axelsson, kommunråd (C) och ordförande i samhällsbyggnadsutskottet sitt anförande. ’’ När nya byggprojekt planeras ska kommunens dricksvattenkällor skyddas. Därför ska vi idag ta beslut om övergripande riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområden. Kort sagt: nya riktlinjer för att skydda kommunens dricksvatten.’’

Frågan som behandlades var ett förslag på nya riktlinjer för exploatering av skyddade vattenområden. De innehåller bland annat en modell för stöd vid avvägningar när man planerar ny bebyggelse inom ett vattenskyddsområde.

’’Idag bedömer kommunen varje fall för sig.’’ säger Jenny Axelsson. ’’De nya riktlinjerna bidrar till att säkerställa en likabehandlingsprocess mellan de olika bedömningarna och fånga upp den viktiga frågan om vattenskydd och framtida vattenförsörjning i ett så tidigt skede som möjligt.’’

Dricksvattenförsörjning och rena vattendrag är en viktig miljöfråga för Centerpartiet: såväl nationellt som här i Halmstad. Det var också en del av det miljökapitel som ingick i valmanifestet Halmstadscentern klubbade på sin årsstämma förra veckan.

Kommunstyrelsens förslag fick även kommunfullmäktiges gehör och bifalldes.

Centerpartiet vill bland annat:

  • säkerställa tillgången till dricksvatten av god kvalité i hela kommunen
  • höja de nationella anslagen till lokala vattenvårdsprojekt
  • skydda våra hav och sjöar från mikroplaster genom att förbjuda det i all kosmetika och hygienprodukter

 

Har du fler frågor om vår miljöpolitik?

Kontakta vårt kommunråd Jenny Axelsson!

 

Följ oss på Facebook!