"Havet är ingen soptipp"

- Havet är ingen soptipp. Staten måste ta ett större ansvar för nedskräpning till havs, skriver Centerföreträdarna Rickard Nordin och Helene Andersson i en debattartikel.

 

Miljontals plastpellets flyter just nu iland på västsvenska stränder tillsammans med mängder av annat skräp som släppts ut i våra hav. Skräp som skadar både miljö och natur. Lagen om nedskräpning är otydlig – det som är tydligt är att dagens situation inte håller. Kommunerna får lida när det spolas iland mängder med skräp och får ansvara för sanering tillsammans med Västkuststiftelsen och Länsstyrelsen Halland. De får lida för att andra skräpar ner, vilket kostar åtskilliga miljoner varje år. Den som skräpar ner ska betala för den skada de orsakar, men inventering och sanering går ofta för långsamt. Få vill ta notan, ingen tar ansvar. Tydligare lagar och ökade anslag kring nedskräpning till havs gör att insatser kan sättas in tidigare.

Små plastpellets, som misstänks komma från en olycka på ett norskt containerfartyg utanför Danmarks kust i mitten av februari, har rapporterats från minst tio platser längst med Västkusten. Men de miljontals små plastbitarna antas finnas längs stora delar av kusten och ingen vet hur stor förekomsten är eller vad skadan kommer att bli från denna händelse.

Kostsam sanering

Kustbevakningen menar att det är nedskräpning och inte utsläpp, och det är därför kommunernas ansvar under samordning av Västkuststiftelsen eller Länsstyrelsen Halland att städa upp. Rederiet själva har anmält olyckan och sagt att de är villiga att hjälpa till med saneringen. Om de verkligen kommer ta notan när den kommer återstår att se. Saneringen väntas bli svår och kostsam, eftersom det inte finns tekniker för uppsamling av så små partiklar.

Tydligare lagar behövs

Oavsett vems ansvaret är så framgår det att det behövs tydligare lagar kring nedskräpning till havs. För var sig det var en medveten eller omedveten handling att skräpa ner havet, är händelsen lika illa för den miljö det drabbar.

För att inte djurlivet ska bli lidande när fiskar och fåglar misstar plasten för mat behövs en omedelbar sanering. Kostnaden riskerar att hamna på kommunerna, vilket är oacceptabelt. Här behöver regeringen gå in och ta ökat ansvar. Internationella rättsprocesser mot rederier är ingen enkel match för en liten kommun. En större samordning behövs och en trygghet för att saneringskostnaden inte ska bli skyhög.

Staten måste ta ansvar

Hade utsläppet varit olja hade det funnits en internationell miljöfond som branschen betalar till för att ta kostnaden för sanering. När det gäller andra laster saknas dock den typen av finansiering. Centerpartiet vill att samma typ av fond inrättas för andra typer av laster och vill att regeringen driver på för det i internationella förhandlingar.

Vi har därför krävt svar från regeringen vad de kommer att göra för att trygga saneringen och att de skyldiga ställs till svars. Hittills utan respons. Det är en grundläggande princip i miljörätten att den som förorenar ska betala kostnaden för att städa upp. Det kan inte landa på en enskild kommun som redan har ansträngd ekonomi. Staten behöver ta ett större ansvar.

Öka kraven på miljöförstörare

Vi vill se rena hav, fyllda med liv och rörelse. Vatten som på ett respektfullt sätt nyttjas för frakt, fiske och rekreation, vatten där fisken och djurliv kan växa och frodas. Västkusten har fantastiska förutsättningar för det. För att nå dit behöver ansvaret bli tydligare och kraven på miljöförstörare hårdare. Det kommer vi i Centerpartiet alltid att kämpa för.

Rickard Nordin (C)
Riksdagsledamot Göteborg och Klimatpolitisk talesperson

Helene Andersson (C)

Regionråd i Region Halland