Frågor och svar om vindkraft

Det florerar många myter runt vindkraft. Här presenterar vi därför frågor och svar om vindkraft hämtade från Svensk Vindenergi som är en branschorganisation för vindkraft i Sverige.

Hur många arbetstillfällen bidrar vindkraften till?

Flest arbetstillfällen behövs till byggande av vindkraftverk. När verken tagits i bruk krävs ungefär en person per fem vindkraftverk för drift och underhåll under verkets livslängd som är 30 år.

Hur påverkas biologisk mångfald, rovfåglar och insekter av vindkraft?

Höjda temperaturer och förändrade väderförhållanden kommer att försämra livsbetingelserna för många arter om vi inte skyndsamt fasar ut fossila bränslen och ersätter dem med produktion av el från förnybara källor.

Fåglar kan dödas om de kolliderar med vindkraftverk, men nya, större, vindkraftverk dödar väsentligt färre fåglar per producerad kWh än gamla, mindre.

Jämfört med annan mänsklig påverkan utgör vindkraften en liten fara för både fåglar och insekter.

Hur drabbas vi av buller från vindkraft?

Det är fler som berörs av buller från trafiken. Riktvärdet för vindkraftsbuller är dessutom satt på en nivå som ger upphov till en lägre risk för negativa hälsoeffekter än de riktvärden som finns för trafikbuller.

Vilken miljöpåverkan har vindkraften?

Ingen elproduktion är fri från miljöpåverkan men vindkraften har, i jämförelse med många andra kraftslag, mycket liten negativ påverkan.

Eftersom vindkraftverk utnyttjar energiinnehållet i vinden för kraftproduktionen blir det inga utsläpp till mark, luft eller vatten. Inte heller behöver bränsle utvinnas eller transporteras. Inget uttjänt bränsle behöver tas om hand eller slutförvaras.

När ökad svensk elexport tränger ut kol- och gaskraft i våra grannländer minskar utsläppen med omkring 600 000 ton per tWh.

Lokalt inflytande förblir starkt även med nytt utredningsförslag

2021-06-22 publicerade utredningen En rättssäker vindkraftsprövning sitt betänkande. Utredningens förslag innebär att kommunens planmonopol förblir intakt men att lokaliseringsbesked ska motiveras, lämnas tidigt i processen och att kommunens beslut kan överklagas. Kommunens översiktsplan pekas ut som ett viktigt instrument.

Det är även i fortsättningen länsstyrelsen som ska pröva om vindkraftverken kan ges tillstånd med hänsyn till påverkan på djur, natur och människor.

Miljöprövningsprocessens tillvägagångsätt med samråd, kungörelser och remisser är en demokratisk process som säkrar att de verksamheter – vindkraft såväl som annan industri - som får tillstånd bedrivs med minsta möjliga påverkan på omgivningen.

Förslagen innebär ökad rättssäkerhet för alla inblandade parter. Enskilda medborgare kan påverka utformningen kommunens översiktsplan och har möjlighet att överklaga såväl kommunens lokaliseringsbesked som länsstyrelsens tillståndsbeslut. Verksamhetsutövare får möjlighet att överklaga kommunens beslut.

Hur mycket kostar vindkraften?

Vindkraft har lägst produktionskostnad av de kraftslag som kan byggas ut snabbt och i stor skala. Med elpris kring 30 öre/kWh kan förnybar elproduktion byggas med små eller inga ekonomiska subventioner.

Produktionskostnad för förnybara kraftslag som ska byggas ut stor skala i Sverige: landbaserad vindkraft ca 30 öre/kWh, biokraft ca 50 öre/kWh, havsbaserad vindkraft 40-50 öre/kWh.

Som jämförelse ligger produktionskostnaden för ny kärnkraft i Finland, Frankrike och Storbritannien runt 100 öre/kWh, till exempel garanterar Brittiska staten 108 öre per kWh för kärnkraftverket Hinkley Point.

Hur avisas rotorbladen?

Ibland sprids påhittade uppgifter om att glykol skulle användas för att avisa rotorbladen. Det är fel, man använder hetvatten för detta.

Hur många vindkraftverk behövs?

Naturvårdsverkets och Energimyndighetens strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad anger ett totalt nationellt utbyggnadsbehov av vindkraft till 2040-talet på 100 tWh, varav 80 tWh på land.

Enligt Energimyndigheten behövs cirka 4 000 vindkraftverk à 6 MW för att producera 90 terawattimmar år 2040. 4 000 vindkraftverk kan låta mycket – men i Danmark, som har 10 procent av Sveriges yta, finns idag cirka 6 000 vindkraftverk.

Ytanspråket för 4 000 vindkraftverk à 6 MW är knappt 1 procent av Sveriges yta.

Källa

Svensk Vindenergi Ekonomisk Förening som är en branschorganisation för företag som arbetar med vindkraft och förnybar energi. Medlemmar är kraftbolag, kommunala energibolag, projektörer, finansiella investerare, banker, advokatbyråer, konsultföretag och leverantörer till vindkraftbranschen.

Förkortningar

kWh=kilowattimme

tWh=terawattimme

MW=megawatt