Lättare att åka buss och tåg

Bild

Allt fler pendlar över regiongränserna för att arbeta eller studera, och den rörligheten väntas öka. För att det ska bli lättare att åka kollektivt och kombinera olika miljövänliga trafikslag så måste logistiken mellan olika trafikslag och mellan länen förbättras.

Sambandet mellan kollektivtrafik, andra trafikslag och samhällsplanering är starkt, och genom att öka samverkan kan man inom dessa områden stärka varandras förutsättningar och därmed gynna den gröna tillväxten i hela Halland.

Systemet park-and-ride är pendelparkeringar där du som resenär parkera ditt färdmedel, till exempel bilen och cykeln, och sedan tar du tåg eller buss resten av vägen. Genom park-and-ride kan vi knyta ihop kollektivtrafiken med andra färdmedel på fler platser än vid resecentrum. Det blir smidigt för de som bor i mindre tätorter och behöver pendla in i centralorter. Samtidigt gynnar det miljön om fler väljer att åka kollektivt delar av sin resa. Viktigt att parkeringarna är säkra så resenärerna kan känna sig trygga med att lämna sitt färdmedel under arbetsdagen utan att något händer.

Gör det lättare att åka buss och tåg

  • Ta fram en plan för ökad mobilitet med sammanhållna, fossilfria och resurseffektiva resor, såväl inom Halland som mellan regioner.
  • Utveckla samordningen mellan olika trafikslag.
  • Gör det billigare att ta kollektivtrafiken istället för att parkera i stadskärnan och utveckla park-and-ride-system med parkeringar där resenärer enkelt kan byta till buss/tåg när de ska in till centrum.

Öka tillgängligheten på bussarna i hela Halland

  • Gör en extra översyn av tillgänglighetsanpassningen i syfte att öka tillgängligheten för alla.
  • Öka samarbetet med närliggande regioner så att det blir lättare att åka mellan regionerna.
  • Öka busstrafiken i väst-östlig riktning och i nya sträckningar som inte måste passera kommunens centralort.
  • Utveckla nya lösningar för landsbygdstrafiken, t.ex. genom att inrätta flexlinjer som saknar fast linjedragning och hämtar upp resenärer på anrop.

Parkering och samåkningsplats

  • Att parkeringar utformas så de beaktar både bilisters och cyklisters behov.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.