Lättare att cykla

Bild

Det ska vara säkert att ta sig fram med cykel i Halland.

Fyra av tio hallänningar som bor och arbetar i Halland har max 30 minuters cykling till jobbet. Elcyklarnas antal ökar, vilket för många har bidragit till nya möjligheter att ta sig fram med cykel.
Att cykla befrämjar hälsan. Fler resor med cykel minskar också trängsel och buller i främst tätortsmiljöer. För goda kopplingar mellan olika trafikslag behövs tillgång till låsbara cykelparkeringar
eller cykelgarage, och gång- och cykelanslutningar till resecentrum och viktiga hållplatser.

Det är viktigt att öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna. Därför behöver det byggas fler bilfria cykelvägar. Elbelysningen och underhållet av de cykelvägar som finns behöver också förbättras.

Ett vägnät likt det som finns för bilvägar saknas för cykel i Halland. Pendling mellan serviceorterna och huvudort i kommunerna kan underlättas med separerade cykelbanor och alternativa vägar med mindre trafik. Ett tydligt markerat större cykelledsvägnät skulle kunna bli en viktig del i Halland som
Sveriges grönaste tillväxtregion.

Halland behöver ett större cykelledsnätverk

  • Bygg fler bilfria cykelvägar för att öka säkerheten för cyklisterna, inte minst för skolbarnen.
  • Märk upp alternativa cykelvägar genom att ta vara på gamla riksvägar.
  • Färdigställ Kattegattleden.
  • Cyklismen ska vara en självklar del i hela planeringskedjan.
  • Arbeta för att göra övergången mellan olika trafikslag enklare och smidigare.
  • Arbeta regionalt för fler sammanhållna cykelvägar.
  • Öka andelen cykelvägar utmed väg 158, 41, 153, 154, 150, 24, 25, 26 och 15.

Uppmuntra sam- eller medfinansiering

  • Undersök möjligheten till samverkan inför projektering och se över alla investeringar i infrastrukturen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.