tre politiska program klubbades på partistämman

På Centerpartiets partistämma i Örebro klubbades tre nya politiska program, inom områdena utbildning, miljö och klimat samt landsbygd.

Från Halland fanns 16 ombud på plats för att debattera och rösta. Dessutom fanns flera åhörare med på partistämman.

En skola för livsresor

Grunden för individens möjligheter att kunna göra sin egen livsresa läggs i förskolan och skolan. I ett liberalt välfärdssamhälle är ingen insats viktigare än att ge alla barn möjlighet att gå i en bra skola. En skola som stöttar och stimulerar, som ger mer till dem som behöver det, som ställer krav och som frigör kreativiteten. En skola med höga förväntningar på alla barn och ungdomar oavsett bakgrund. Detta är den skola som Centerpartiet vill förverkliga. Vi ska bli världens bästa land för livsresor.

Några av punkterna i det utbildningspolitiska programmet:

 • Trots sina utmaningar står svensk skola fortsatt stark och det finns många framgångssagor. Lärare kan göra skillnad i klassrummet och elever gör livsresor. Vi vill stärka den möjligheten för fler elever.
 • Centerpartiet värnar om eleverna. Målet för vår skolpolitik är en skola som möter varje elev utifrån individuella behov. En skola som, oavsett var den ligger eller vem som driver den, ser och ger förutsättningar för varje elev att lyckas. En skola som möjliggör livsresor. Det är också en skola med respekt för professionen, där rektorerna och lärare trivs och känner stolthet för sitt uppdrag.
 • Vi är det enda parti som tydligt försvarar att skolan ska fortsatt vara kommunal och samtidigt står upp för valfriheten.

Landsbygdspolitiskt program

På Centerpartiets partistämma antogs ett landsbygdspolitiskt program som gör det möjligt för hela Sverige att utvecklas. Programmet spänner sig över flera områden och inkluderar bland annat förslag för rättvisare skatter, infrastrukturlyft för hela landet, närmre vård och stärkt livmedelförsörjning.

Nedan finns ett urval av de beslutade förslagen från landsbygdsprogrammet.

 • Yrkeshögskolan byggs ut med minst 20 000 utbildningsplatser de kommande åren.

 • Centerpartiet vill att lönegolvet för arbetskraftsinvandring stoppas.

 • Centerpartiet vill att en infrastrukturberedning tillsätts som likt försvarsberedningen kan lämna förslag på insatser som behöver göras för infrastrukturen som helhet.

 • Centerpartiet vill att en lägsta acceptabel vägstandard antas, som möjliggör en nollvision om sänkta hastigheter på landsvägar.

 • Centerpartiet vill att ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik införs, samt att samarbetet över de nordiska landsgränserna stärks för att förbättra tillgången till kollektivtrafik i gränsregioner.

 • Regelverken kring A-traktorer måste ses över för att öka säkerheten men också öppna för möjligheten att göra det tillåtet att framför moderna A-traktorer snabbare än vad som i dag är fallet.

 • Sveriges beredskap när det gäller livsmedel och kritiska insatsvaror stärks genom samverkan mellan det offentliga och näringslivet, där beredskapsåtgärder kan säkerställas genom avtal och ersättningar.

 • Centerpartiet vill att det ska antas nationella och uppföljningsbara mål för produktionen och försörjningsförmågan av livsmedel i Sverige. En målsättning ska vara att vi producerar åtminstone 80 procent av den mat som konsumeras och som vi har goda förutsättningar att producera i Sverige.

Klimatpolitiskt program

Centerstämman har antagit ett nytt klimatpolitiskt program. Programmet innebär höjda klimatambitioner, kraftiga satsningar på minskade utsläpp och offensiva reformer för att göra vårt land till ett grönt föredöme i världen.

En central del i den nya klimatpolitiken från Centerpartiet kommer från och med nu vara att inkludera så många som möjligt i klimatomställningen. Alla, på landsbygden och i städerna, såväl hög-, låg-, som medelinkomsttagare, ska ges full möjlighet att vara med, att välja det som långsiktigt lönar sig, både miljömässigt och ekonomiskt. Det ska bli lätt att göra rätt.

Urval av Centerpartiets förslag från det nya klimatpolitiska programmet:

 • Att det ska införas en ny kraftfull klimatbonus för dels nya billigare miljöbilar, och dels begagnade miljöbilar, så att alla, inte minst de som är beroende av bilen på landsbygden, har möjlighet att byta till miljöbil. Det ska även gå att billigt leasa både nya och begagnade miljöbilar. Om resurserna är begränsade ska bonusar prioriteras till de som är beroende av bilen på landsbygden.

 • Att Sverige inför en ”tanka svenskt”-politik som syftar till att konsumenten får konkurrenskraftigt grönt svenskt biobränsle av svenska råvaror, där skatt och moms på alla biodrivmedel, hög- och låginblandade, inklusive biogas och vätgas, ska sänkas till ett minimum. Självförsörjningen av biodrivmedel ska gynnas genom att så konkurrenskraftigt som möjligt upphandla en omfattande beredskapsproduktion av inhemskt biobränsle som skapar en inhemsk produktionsbas, och där det finns incitament och krav på att denna upphandlade produktion säljs billigt i Sverige.

 • Att laddinfrastrukturen byggs ut med incitament för hemmet, bostadsrättsföreningar, arbetsplatsen, på parkeringsplatser och på vägar och farleder samt att regelverken för bidrag och installation ses över. Knytpunkter på landsbygden, som bemannade mackar och lanthandlare, bör ges möjlighet att bli snabbladdningspunkter. ”Rätt till laddning” ska införas i anslutning till privatägda lägenheter med möjlighet att installera laddstolpe på egen bekostnad. Ett mål om minst 150 000 offentliga laddpunkter till 2030 upprättas.

 • Att alla ges möjlighet att vara med och spara på såväl elräkningen som klimatet, genom att energibesparingar inkluderas i ett utvidgat grönt avdrag och med införandet av klimatkrediter. Ett mål sätts upp om att inga permanenthus värms upp med enbart direktverkande el eller olja efter år 2025.
 • Att acceptansen för, och möjligheten till, utbyggd elproduktion ökar, genom att underlätta installation av solceller och privatpersoners försäljning av solenergi till elnätet, att säkerställa tillräcklig ersättning för närboende och lokal skatt till kommuner vid utbyggd vindkraft och solcellsparker, att fullt ut regionalisera fastighetsskatten på elproducerande fastigheter och förbättra möjligheterna att skapa lokala energigemenskaper.

 • Att begränsningen på tio kärnkraftsreaktorer tas bort, och målet om 100 procent förnybar elproduktion till 2040 ändras till ett mer ambitiöst mål om ett 100 procent fossilfritt energisystem till 2040. Alla kärnkraftsaktörer ska själva bära kostnaderna för säkerhet, avfallshantering och olycksförsäkring. Det kräver ökade avsättningar för avfallshantering. Kärnkraften ska inte subventioneras vid vare sig byggnation, drift eller avveckling.

 • Att en kriskommission för ny kraft tillsätts med uppdrag att se över lagstiftning och tillståndsprocesser och korta handläggning till maximalt två år. I samband med det tillsätts en utredning i syfte att ta fram förslag på en reformerad miljöbalk, som bättre balanserar hänsyn till såväl miljö som klimat. Sverige bör likt Danmark införa villkorade tillstånd från Försvarsmakten, där Försvarsmakten redogör för vad som krävs för ett godkännande.

 • Att snabbladdning för fordon ska erbjudas på Trafikverkets alla rastplatser runt om i landet, så att externa leverantörer snabbt kan bygga ut laddinfrastrukturen.