POLITIK FÖR LIVSRESOR I VARBERG

Lena om budgeten

Det är en omvälvande tid vi lever i, med oro i omvärlden men också nationellt. En ekonomiskt orolig tid påverkar även oss i Varberg, med inflation och stigande räntor. Vår kommun är rustad för detta eftersom vi har god kvalitet i våra verksamheter, en stabil ekonomi och dessutom en låg skattesats.

Men vi ser att det börjar slita på vår personal. Detta visar sig genom höga sjukskrivningstal, inte minst inom socialnämndens område. Vi ser också utmaningar inom skolan, där vi ska lägga grunden för att barnen ser hoppfullt på en framtid där man försörjer sig genom jobb, inte kriminalitet. Därför är det oerhört viktigt att vi kan arbeta förebyggande och upprätthålla kvaliteten i förskola, grundskola och gymnasiet. Vi behöver också erbjuda unga en meningsfull fritid.

För att inte få segregation mellan stad och landsbygd, måste vi se till helheten och skapa möjlighet till utveckling i hela kommunen. Vi kommer att bevaka att prioriteringar för landsbygden inte står tillbaka för större projekt i staden.

Det är efter noga övervägningar vi har kommit fram till att det krävs en skattehöjning om vi ska klara utmaningarna i vår växande kommun, och samtidigt behålla kvaliteten i kärnverksamheterna. Vi behöver erbjuda fortsatt god service för invånarna, hållbara förhållanden för personalen, en skola för livsresor och ett ansvarstagande för miljö och klimat. Detta innebär stora investeringar i infrastrukturen med bland annat äldreboenden, förskolor och skolor. Trots vår föreslagna skattehöjning på 30 öre kommer vi fortsatt ha den lägsta skattesatsen i Halland.

Här kommenterar vi berörda nämnder där vi gör särskilda prioriteringar, som ger en politik för livsresor i Varberg.

Kommunstyrelsen

Satsning på fältassistenter: För att möta dagens utmaningar med ungdomskriminalitet och förebygga utanförskap inför vi fältassistenter tillförs 1,5 Mnkr 2024 och ytterligare 1,5 Mnkr 2025.

Personal- och kompetensförsörjning: Resursförstärkning för att möta ökade behov av stöd och utveckling inom Kommunstyrelsens verksamheter tillförs 2,5 Mnkr.

Resurser att möta en växande kommun: Satsningen inkluderar framtagandet av översiktsplan och fördjupad översiktsplan över staden tillförs 1,4 Mnkr.

Färdtjänst: Ökade färdtjänstresor medför ökade kostnader. Nämnden tillförs resurser på 1 Mnkr för att möta det förändrade behovet. Vi tillför även 0,6 Mnkr till fria resor för de som är sysselsatta i daglig verksamhet.

Digitaliserad översiktsplan: Kommunstyrelsen tillfördes 1 Mnkr genom budget 2022 för att digitalisera översiktsplanen som tas fram under perioden. Satsningen avslutas år 2026.

Systemtjänster ekonomiområdet: Kommunstyrelsen tillfördes 1,1 Mnkr genom budget 2022 för upphandling och införande av systemtjänster inom ekonomiområdet. Satsningen avslutas successivt under åren 2023 – 2025.

Medel för vattenråd och andra föreningar som samverkar kring vattendrag: Vattenråden har en viktig roll i arbetet med att nå miljökvalitetsnormerna för våra vattenförekomster. Denna pott är för vattenråden med fler, att använda till vattenvårdsåtgärder för att växla upp med statliga medel, till exempel LOVA och LONA tillförs 0,4 Mnkr.

Förskole- och grundskolenämnden

En skola för livsresor: 25,7 Mnkr för att stärka skolornas egna budgetar. Skolor av olika storlekar i olika delar av kommunen har varierade behov, och satsningen används för att stärka skolans möjlighet att själva vidta åtgärder för att kvalitetssäkra utbildningen. Varbergs skolor och förskolor har just nu 200 fler elever än planerade elevplatser. Medel tillsätts för att öka skolornas möjligheter att anpassa verksamheten till en växande kommun. Vi vill att man ska kunna bo i alla delar av kommunen, och då behövs både skolor och förskolor i serviceorterna och på landsbygden. 

Specialpedagogisk kompetens: Att tidigt identifiera och hjälpa elever med behov av stöd bidrar till likvärdig skolgång. Vi tror på ett starkt pedagogiskt ledarskap med tillit till professionen och därför prioriterar vi satsningar på specialpedagogisk kompetens, för att stötta både svagare och starkare elever att uppnå sin potential. Medel till skolbibliotekarier tillförs för att stimulera elevers läsande. Vi satsar 5 Mnkr för ändamålet.

Ökad tillgänglighet till elevhälsan: Digitala lösningar ökar tillgängligheten för elevhälsan. För att motverka bland annat ökad psykisk ohälsa, tillför vi medel så att elever kan på flera sätt kontakta elevhälsan. Vi satsar 2 Mnkr för ändamålet.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Språket är vägen till arbetet: Att snabbt kunna påbörja studier i svenska är nyckeln till att snabbare komma ut i arbetet. Därför satsar vi ytterligare medel, 2 Mnkr, till SFI.

Stöd till att fler kommer ut i arbete: Även om arbetsmarknaden är fortsatt stark i Varberg ökar nu varsel om uppsägningar på grund av konjunkturläget. För att möta ökande arbetslöshet och fortsätta stötta personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden satsar vi medel för att täcka den minskade ersättningen från Arbetsförmedlingen. 3 Mnkr tillförs för att stärka Arbetsmarknadsenheten.

En gymnasieskola för alla: Behoven och antal elever i den anpassade gymnasieskolan ökar. En ekonomisk stärkning med 3,2 Mnkr ges till den anpassade gymnasieskolan för fler platser och lärare.

Socialnämnden

Bibehållen kvalitet i verksamheten: Vi lägger 30 Mnkr för bibehållen kvalitet i verksamheten. Vi ser satsningarna som nödvändiga för att förvaltningen ska kunna få arbetsro och blicka framåt, och slippa ha kniven på strupen med ett löpande budgetunderskott.

Kompetenslyft för chefer och medarbetare: För att minska sjukskrivningar och personalomsättning avsätter vi särskilda medel för kompetenslyft för både chefer och medarbetare. Möjlighet till kompetensutveckling och karriär är viktiga faktorer för att må bra och trivas på jobbet, liksom att känna att man har förutsättningar att göra ett bra jobb. Förflyttningen av vård från sjukhusen till hemmen innebär också att sjuksköterskor och hemtjänstpersonal behöver kontinuerlig kompetensutveckling för att kunna utföra allt mer avancerade arbetsuppgifter. Vi lägger 16,4 Mnkr på insatser riktade mot att minska sjukskrivningarna och kompetenshöjande åtgärder.

Färre medarbetare per chef: Antalet medarbetare per chef behöver minska för att ge cheferna bättre förutsättningar att se varje medarbetare. 5 Mnkr satsas för att minska antalet medarbetare i de största arbetsgrupperna.

Bibehållna avgifter: 2,5 Mnkr tillförs som ramtillskott i stället för avgiftshöjningar i hemtjänsten, på larm med mera.

Fontänhus i Varberg: Vi tillför 0,5 Mnkr till att starta Fontänhus för att stötta personer som står utanför arbetsmarknaden och därmed minska utanförskapet.

Bättre vardag för alla: Vi tillför 0,6 Mnkr för ökad habiliteringsersättning till de som är sysselsatta i daglig verksamhet.

Byggnadsnämnden

Stärkt tillsyn: För att upprätthålla en god tillsyn tillförs 0,8 Mnkr

Digitalisering av detaljplaner: Nämnden tillförs resurser 0,5 Mnkr för att anpassa verksamheten enligt ny förordning om att standardisera och digitalisera arbetet med detaljplaner.

Detaljplaner landsbygd: Nämnden tillförs 1 Mnkr genom budget 2022 för ökad planberedskap avseende byggrätter för bostäder och verksamheter i mindre orter och samhällen i hela kommunen. På grund av långa planprocesser förlängs denna satsning planperioden ut.

Öppna geodata: Nämnden tillförs resurser 0,5 Mnkr för uppbyggnad, utbildning och publicering av öppna geografiska data. Tillfällig ramförstärkning.

System lantmäteri: Ramförstärkning för införandet av nytt handläggningssystem flyttas till 2025 på grund av fördröjt införande.

Hamn- och gatunämnden

Förändringar hamnverksamhet: Nämnden tillförs resurser 4,5 Mnkr för 2025 för att kompensera för ekonomiska effekter vid renodling av hamnverksamheten till Hallands Hamnar.

Ramförstärkning för att säkra underhåll av mötes- och lekplatser i serviceorter och på landsbygden: En mycket bra satsning på serviceorterna och landsbygden på senare år är anläggning av mötes- och lekplatser. Men det behövs resursförstärkning för att klara underhållet och undvika kapitalförstöring. Vi ser till exempel att lekplatsen i Tvååker är flitigt använd och nu i behov av underhåll. Det finns platser där byalag sköter uteplatserna, men detta bör bekostas av kommunen. Tillförs 1,0 Mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden

Folkbildning genom stöd till studieförbunden: För att kompensera det kraftigt reducerade statliga anslaget, vill vi skjuta till 0,5 Mnkr till studieförbunden. Ett grundläggande skäl till att samhället stödjer folkbildningen är att den bidrar till en demokratisk utveckling, vilket i dagsläget är högst angeläget.

Fritidsbanken: Vi vill satsa 3 Mnkr för att etablera en mobil fritidsbank (jämför bokbuss) som når barn och ungdomar i kommunens alla orter. En låneverksamhet av fritidsutrustning fungerar numera väl i många kommuner. Syftet är engagera fler unga i föreningsliv och meningsfulla fritidsaktiviteter, med vinster både i folkhälsa och minskad risk för ungdomskriminalitet.

Insatser för kvalitetssäkring av kultur-och fritidsverksamhet: Ramhöjande satsning med 2,0 Mnkr för att säkra en förebyggande och jämlik ungdomsverksamhet i hela kommunen, till exempel en fast ungdomsgård i Bua.

Behåll utbud och service för fritid: Vi tillför ett ramtillskott som ersätter avgiftsjusteringar och förändrat utbud 0,8 Mnkr.

Servicenämnden

Mat som smakar och gör gott: Vi har i många år haft målet om 35 procent ekologiska livsmedel i måltidsverksamheten och anser att det är fortsatt en rimlig ambition. Det ska dock ske så att det gynnar den biologiska mångfalden i närområdet.

Förstärkt arbete med solceller på kommunala byggnader: Nämnden tillförs 0,5 Mnkr för att driva på arbetet med att förse kommunens befintliga lokaler med solceller. Detta bidrar till minskat behov av köpt el i förvaltningens lokaler och ökad mängd lokalproducerad el i enlighet med kommunens intentioner. Såväl ekonomi som klimat talar för att göra en snabb utbyggnad av solceller på tak som bedöms som lämpliga. Arbetet genomförs i samarbete med övriga fastighetsägare inom kommunkoncernen.

Uppdrag

Kommunstyrelsen

1. Att undersöka och förbereda möjligheten att dela socialnämnden till två nämnder, för bättre styrning. Förslagsvis genom en nämnd för äldreomsorg och en för övriga verksamheter; idag får de övriga verksamheterna inte tillräckligt utrymme. Genom bättre styrning finns också möjligheter för politiken att göra rätt prioriteringar. Beslutet behöver med god marginal för bästa möjliga planering och förberedelse för organisationen.

2. Att organisera en förvaltningsövergripande Vattendirektivsgrupp enligt kommunens uppdrag i Åtgärdsprogrammet 2022 – 2027 för vatten: Kommunerna ska genomföra en förvaltningsövergripande planering för åtgärdsprogrammets genomförande med fokus på de yt- och grundvattenförekomster där det behövs åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Planeringen ska bedrivas i samverkan med berörda utifrån ett avrinningsområdesperspektiv.

Hamn- och gatunämnden

1. Att skapa en rutin för resursfördelningen för säkra cykelvägar så att utbyggnaden sker jämlikt mellan stad och landsbygd.

2. Att undersöka möjligheter för och placering av ett insjöbad i den södra kommundelen, till exempel i området kring Sibbarp.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

1. Att tillsammans med Kommunstyrelsen utreda förändringar hos Arbetsförmedlingen samt förändrade ekonomiska förutsättningar för Arbetsmarknadsenheten, då statsbidraget upphör. Detta för att även i fortsättningen skapa förutsättningar för den som står längre från arbetsmarknaden att gå vidare till arbete.

Servicenämnden

1. Att ta fram en modell för att mäta andelen närproducerade livsmedel i verksamheten.

Vi föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att:

1. Fastställa skattesatsen för 2024 till 20,63 kronor.
2. Godkänna Centerpartiets förslag till driftsbudget, prioriteringar och politiska uppdrag för budget 2024, ram 2025 samt plan 2026 – 2028 enligt ovan.
3. Godkänna Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till investeringsbudget.
4. I övrigt godkänna Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till budget 2024 och plan 2025 – 2028.

Budget 2024