Månadsbrev januari

Januarimånads krestmöte hölls digitalt. Här kan du läsa vad vi diskuterade.

Kyrkovalet

Förberedelserna inför kyrkovalet pågår för fullt och vi hoppas på ett stort valdeltagande från er väljare.

Vi hade besök via Teams av Tomas Lundin Sävsjö kommun som informerade om det förslag till underhållsplan för enskilda vägar som ska fastställas. Planen innebär inte några stora förändringar mot tidigare vägunderhåll som Centern har kämpat för och bevakat ända sedan 1974. Sävsjö kommun är unikt genom att erbjuda underhåll och snöröjning även på utfartsvägar på landsbygden som inte omfattas av statliga stöd. Vägar mellan 100 till 1000 meter från allmän väg och tomtgräns får detta underhåll. Center beslutade att driva följande förbättringar av planen.

  • Att hyvling av utfartsvägar ska ske på våren istället för hösten.
  • Att skrivningen "fastighetsgräns" byts ut mot tomtgräns eller gårdsplan i reglementet för underhållsberättigade vägar.
  • Att lägga till att beläggningsåtgärder ska utföras av belagda utfartsvägar.

Tomas har tagit fram ett förslag på ny ersättning till belysning på landsbygden där man kan få 75% av kostnaden styrkt av kvitto. Dock max 10 000 kr. Vi föreslog att det vore bättre att få ett generellt bidrag då det finns risk för justerade kvitto samt att spara administration. Centern är för ett generellt bidrag på 10 000 kr till nya fastigheter på landsbygden utan uppvisande av kvitto.

Aktuellt från Sävsjö kommun

Medborgaförslag om information vid återvinningsstationer besvaras med att information finns i kommunens tidning. Kommunen är i fortsättning ansvarig för tidningsinsamlingen genom ett nytt riksdagsbeslut.

Förslag på gångväg till motorcrossbanan i Vrigstad ska framföras till trafikverket. Vigselförrättare ska utses. Ny ansökan om Leader område ska behandlas.

Förslag finns att Sävsjö camping ska drivas av socialtjänsten och jobbhuset. Jobbhuset ska då kunna använda campingen för praktikplatser i sin verksamhet. Vi är positiva till detta förslag då det ger 15 praktikplatser samt 6 ferieplatser. Det är svårt att få ut folk på praktik och då är detta en bra lösning för att främja integrationen. Sävsjö camping är en del av Sävsjös framsida så det är otroligt viktigt att kunden bemöts professionellt. Centern är positiv till förslaget, men att uppföljning och redovisning sker årsvis till kommunledningen för nytt ställningstagande.

Socialnämnden

Anette berättade att verksamhetsplanen ska revideras. Personal från äldreomsorg och funktionshinderomsorg har hög korttidsfrånvaro vilket ska utredas. Kompetensutveckling behövs för vård av sjuka i hemmet. Prognosen visar ett minus på 6 miljoner kronor för 2020. Det är för tillfället många orosanmälningar för barn och ungdomar vilket belastar handläggarna. Man ser ökade driftkostnader för digitaliseringen och en separat nämndsekreterare ska införas. Den nya socialchefen har glädjande nog kommit in bra i jobbet. Mötet efterlyste en undersökning om de arbetslösa i kommunen verkligen står till arbetsmarknaden förfogande. Anette ska framföra detta till socialnämnden.

Myndighetsnämnden

Sten-Åke informerade om att det i Vrigstad förekommer anmälningar om svartbyggen. En industri i Stockaryd vill bygga ut, vilket vi ser som positivt. Byggloven tvärstannade i början av pandemin, men återkom i maj och nu är antal bygglovsansökningar normala igen.

Barn- och utbildningsnämnden

Skolchefen går i pension och ny skolchef Martina Andersson har anställts. Redovisning av projekteringen av Rörviks skola ska göras under våren. Målet är att skolan ska vara färdig våren 2023. Kristna skolan har ansökt om förskola igen och förslaget är att godkänna den nya ansökan. Extra pengar ska gå till digital utveckling då även nationella prov ska genomföras digitalt i framtiden. Investeringsbehov för 2022 har inventerats. Det finns på normalt slitage på skolutrustning mm. Utbyggnad av förskola i Vrigstad diskuteras då barnantalet ökar. SFI har haft låg närvaro under pandemin och förslag finns på att minska grupperna.

Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomisk är det nu väldigt tuff för nämnden. Investeringarna för 2022 har börjat att planeras. Mobadet i Slätthult ska få en bra lösning före sommaren. Biblioteket är stängt men det går att ringa och hämta en leverans av böcker på beställning.

Sävebo

Regionen har beslutat att lägga ner bårhuset på felaktiga grunder. Små åtgärder kan åtgärda de brister som framkommit. Vi hoppas på att beslutet ska återkallas av Regionstyrelsen. Regionstyrelsen bygger på en gammal överenskommelse som det gått prestige i. Regionråd har uppvaktas av oss i Sävsjö Centerkrets. Centern i Sävsjö tar avstånd från beslutet och jobbar för att bårhuset blir kvar i Sävsjö.

Sävsjö Industribyggnader

Lokalen för Sävsjösläpet har sålts tillbaka till de nya ägarna vilket var målet med köpet. Det glädjer verkligen oss i Centern att företaget lyckats nystarta då Sävsjö släpet är ett välkänt varumärke i hela Sverige . OBOS har annonseras stor expandering i Vrigstad men det kommer antagligen inte påverka Sävsjö Industribyggnader.

Vi hörsJ