Handlingsprogram

Handlingsprogram för Centerpartiet i Värnamo kommun


Handlingsprogram 2023-2026

En kommun med visioner - där varje människa ges kraft att utvecklas

Stabilt ledarskap och hållbar tillväxt

Ett stabilt och långsiktigt ledarskap är avgörande för en stabil utveckling av en kommun. Centerpartiet har haft förtroendet att leda vår kommun under hela dess 50-åriga historia. Det har skapat en långsiktighet. Det är ingen slump att vi har en positiv befolkningsutveckling, länets näst lägsta kommunalskatt, ett framgångsrikt näringsliv, låg arbetslöshet och ett rikt kulturliv.

 • En stark ekonomi och oförändrad kommunalskatt.
 • Vara en attraktiv arbetsgivare genom att alltid erbjuda heltidstjänster, förstärka friskvårdsbidraget och aktivt verka för att förebygga sjukskrivningar.
 • Införa en koldioxidbudget med kraftfulla satsningar på grön energi och hushållning för att leva upp till Parisavtalets klimatmål.
 • Verka för en hållbar tillväxt i hela kommunen genom god samverkan med näringslivet och fortsatta landsbygdsdialoger för att nå visionen om 40 000 invånare 2035.

Smarta lösningar - hållbara satsningar

Hela västvärlden står inför en stor demografisk utmaning. Andelen äldre blir fler, och då måste färre försörja fler. Samtidigt finns en stor potential bland alla de som står utanför arbetsmarknaden. Genom snabb och bra integration av utrikes födda kommuninvånare och kraftfulla utbildningssatsningar för de som står utanför arbetsmarknaden kan vi öka andelen yrkesverksamma och klara framtidens utmaningar. En annan viktig del är att det ska finnas olika boendealternativ i hela kommunen, så att äldre kan bo kvar på sin hemort och därmed frigöra bostäder för yngre inflyttare.

 • Göra kraftfulla insatser på utbildning och integration. Exempelvis jobbar vi för att utveckla Campus Värnamo till högskola.
 • Använda ny teknik för att effektivisera och utveckla kommunal verksamhet och ge den enskilde större trygghet och öka tillgängligheten till kommunens tjänster.
 • Utveckla landsbygdens service och skolorna där. Använda digitaliseringen som en resurs i hela kommunens verksamhet.
 • Underlätta företagande genom att det ska finnas en väg in i kommunen för myndighetskontakter och därmed underlätta uppstartsprocessen. Nyföretagaren ska också enkelt kunna ta del av stöd från region och stat. Kommunen har en viktig roll genom att tillhandahålla byggklar mark och kunna hjälpa till att förmedla lediga lokaler.

Hjärta och hjärna i politiken

Centerpartiet vill att Värnamo kommun ska vara en trygg plats att bo och verka i under livets alla skeden. Det gäller för barn- och unga som har behov av en trygg uppväxt, en skola som ligger nära där du bor och som håller hög kvalitet. Alla ska känna trygghet när det gäller hot och våld och som äldre är det viktigt att ha ett ”lättbott” hem med valmöjligheter. Värnamo är en mångkulturell kommun där 27 procent har utländsk bakgrund 2020. Våra nya svenskar bidrar till kommunens utveckling genom värdefull kompetens och ny energi. Värnamo har idag etablerat sig som en attraktiv kulturkommun. Vi vill fortsätta att flytta fram positionerna på kulturområdet.

 • Att varje kommundel ska ha en väl utbyggd äldreomsorg med valmöjligheter och trygghet.
 • Utveckla kommunens förebyggande arbete genom exempelvis satsningen på ”Hälsosam uppväxt i Värnamo” och tidiga insatser.
 • Prioritera resurser till skolan för att öka andelen som slutför sina gymnasiestudier, säkerställa att alla skolor, inklusive våra landsbygdsskolor håller en bra lokalstandard och säkerställa att alla skolor har bra skolbiblioteksverksamhet.
 • Utveckla konceptet ”Evenemangsstaden Värnamo”
 • Kulturkommunen Värnamo med Gummifabriken och Vandalorum utvecklas vidare.
 • När den nya allsvenska fotbollsarenan är byggd planera för en ny simhall vid Rörstorps station.

Region + kommun = sant

Det finns ett gott samarbete mellan kommunen och regionen. Pandemin visar också hur viktigt det är med hög kompetens inom vården. Vi vill förstärka samarbetet med primärvården och dess vårdcentraler i kommunen. Centerpartiet vill särskilt värna den service som vårdcentralerna kan ge på de mindre orterna, inte minst till gagn för de äldre, samtidigt som vi välkomnar regionens mycket stora satsningar på om- och tillbyggnader av bl.a. psykiatrin på Värnamo Akutsjukhus och en nybyggd vårdcentral på Väster.

Kollektivtrafiken är viktig. Det handlar om allt från stadsbussar till anropsstyrd trafik/närtrafik till bra tåg- och bussförbindelser mot omvärlden. Värnamo kommun ska vara en aktiv part i det regionala arbetet och där vara en viktig nod i arbetet i den sydvästra länsdelen för regionala utvecklingssatsningar.

 • Fortsätta utveckla Värnamo akutsjukhus genom fortsatta investeringar, ett förstärkt lokalt ledarskap och genom att vara en attraktiv arbetsgivare.
 • Förstärka folkhälsoarbetet med fortsatta friskvårdssatsningar som Borgen Outdoor, multiarenan i Kärda, utegym, padelbanor, tipspromenader med QR-kod, boulebanor och andra samarbeten med föreningslivet i hela kommunen.
 • Satsa på cykling som en viktig del i ett hållbart resande genom bättre cykelvägar som binder ihop kommunen och staden. Det behövs också fler säkra parkeringsmöjligheter bland annat vid järnvägsstationen.

 

Centerpartiet Värnamo kommun 2015 - 2018

Beslut ska fattas så nära människor som möjligt - En närodlad politik

Centerpartiet är ett varmt och grönt parti med en stark tro på den enskilda människans vilja och förmåga att ta ansvar och påverka.

Centerpartiet jobbar därför för att beslut ska tas så nära människor som möjligt – att människor ska kunna påverka sin vardag, på ett sätt som ger dem makt över sina liv.

Näringslivsutveckling

 • Värnamo är centrum för tillverkningsindustri, det vill vi fortsätta utveckla genom anpassade utbildningar, ökande boendeattraktivitet och god tillgång på industrimark.
 • Näringslivsanpassad utbildning via vårt Campus.
 • Stimulera växande besöksnäring med landsbygdsutveckling.
 • Satsa på boende, bredband, verksamhets- och industrimark i hela kommunen.

Miljö och hållbarhet

 • Stödja utbyggnad av alternativ energiförsörjning.
 • Främja lokal- och närproducerad mat.
 • Stimulera hållbart byggande
 • Minska gifter i vår vardag

Kreativitet och framtidstro

 • Gummifabriken fortsätter att utvecklas för att bli den naturliga mötesplatsen för hela regionen. Här ska vårt Campus med högskoleutbildningar, det lokala näringslivet och kulturen tillsammans utveckla kommunen.
 • Stödja och skapa förutsättningar för Europabanan.
 • System och regelverk ska anpassas efter människans behov.

Trygghet

 • Fungerande vårdkedja med bra kvalitet.
 • Bra planering av bostäder med blandad bebyggelse.
 • Stödja verksamheter som skapar brottsförebyggande aktiviteter.
 • Stimulera och stödja föräldrarollen.

Utbildning

 • En välutbyggd barnomsorg med medveten pedagogik.
 • Fortsätta utveckla en skola för alla, med såväl tidigt stöd som utmaningar för de elever som behöver det.
 • Utöka antalet eftergymnasiala utbildningar som möjliggör livslångt lärande.
 • Självständiga förskolor och skolor, gärna drivna i alternativ form.
 • Skola och barnomsorg med närhet.

Mångfald och integration

 • Värnamo kommun ska för alla vara en bra plats att flytta till.
 • Invandring och inflyttning är positivt och kommunen ska genom aktiva åtgärder integrera, utveckla och coacha människor för att de snabbt ska komma in i arbete och bli självförsörjande, men främst för att de ska känna sig välkomna och behövda.

Till sist…

- En närodlad politik för våra medborgare.

 • Beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Detta skapar trygghet, engagemang och en större möjlighet till påverkan.
 • Centerpartiet vill satsa på ett samhälle där alla känner sig trygga, kan utvecklas och känner sig behövda.
 • Centerpartiet kommer att satsa på våra näringar och utvecklingsområden för att växa som kommun och därigenom få fler invånare.
 • Centerpartiet är ett parti som genom sin politik och sina engagerade medlemmar alltid utvecklar kommunen.
 • Första veckans inarbetade lön varje månad går till kommunal skatt. Det är dina pengar och Centerpartiet vill förvalta detta förtroende på ett bra och utvecklande sätt


Handlingsprogram 2010-2014

Värnamo
- kommunen där du kan förverkliga dina drömmar
Centerpartiet är ett varmt och grönt parti med en stark tro på den enskilda människans vilja och förmåga att ta ansvar och påverka. Centerpartiet har alltid varit samhällets gröna röst.

Centerpartiet satsar och tror på framtiden – Gör du det också?

Näringslivsutveckling

 • Näringslivsanpassad utbildning via vårt Campus.
 • Stimulera växande besöksnäring med landbygdsutveckling.
 • Finnas med i toppen på olika rankingar inom näringslivet.
 • Satsa på boende, bredband, verksamhets- och industrimark i hela kommunen

Miljö och hållbarhet

 • Stödja utbyggnad av alternativ energiförsörjning.
 • Satsa på utveckling av Chrisgasprojektet (VVBGC)
 • Kollektivtrafik även på landsbygden.
 • Främja lokal- och närproducerad mat.

Kreativitet och framtidstro

 • Gummifabriken utvecklas till den nya nya mötesplatsen för hela regionen.
 • Stödja och skapa förutsättningar för Europabanan. Vidareutveckla Sydsvenska krysset till en stor arbetsplats.
 • System ska anpassas efter människans behov.
 • Utveckla och utöka fritids- och kulturaktiviteter.

Trygghet

 • Fungerande vårdkedja med bra kvalitet.
 • Bättre planering av bostäder med blandad bebyggelse.
 • Stödja verksamheter som skapar brottsförebyggande aktiviteter.
 • Stimulera och stödja föräldrarollen.

Utbildning

 • Där alla har möjlighet att lyckas.
 • Behoven styr resurserna.
 • Skola – barnomsorg med närhet.
 • Självständiga skolor, gärna drivna i intraprenadform.

Till sist…

Centerpartiet vill satsa på ett samhälle där alla känner sig trygga, kan utvecklas och känner sig behövda.

Centerpartiet kommer att satsa på våra näringar och utvecklingsområden för att växa som kommun och därigenom få fler invånare.

Centerpartiet är ett parti som genom sin politik och sina engagerade medlemmar alltid utvecklar kommunen.

Första veckans inarbetade lön varje månad går till kommunal skatt. Det är dina pengar och Centerpartiet vill förvalta detta förtroende på ett bra och utvecklande sätt.

Centerpartiet vill ha en lokal högskola med tydlig koppling till vårt näringsliv.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.