Regionprogram för GGVV

Här presenterar vi ett nedbrutet regionprogram för Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo. Vill du läsa hela regionprogrammet eller vårt sjukvårdspolitika program så klickar du dig vidare.

1 Inledning

Centerpartiet i Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo går ill val med en gemensam lista och ett gemensamt valprogram i de regionala frågor som berör vår del av länet. De regionala frågorna berör våra medborgare på många sätt. Tillgång till ett modernt akutsjukhus, en nära vård med möjlighet att välja och byta, bra kommunikationer och tillgång till länets kultur- och näringslivssatsningar är några exempel på nära frågor Centerpartiet i GGVV kommer att arbeta för under mandatperioden.

2 Folkhälsa och sjukvård

2:1 Värnamo akutsjukhus

Värnamo sjukhus är sedan flera år tillbaka ett av landets högst rankade mellanstora akutsjukhus. Vi är stolta över den engagerade personalen, och menar att de själva i högre utsträckning måste kunna bestämma hur vården ska utformas i detalj. Den starka politiska vision vi arbetar efter är att det ska finnas tre akutsjukhus i länet även i framtiden samt en primärvård och förebyggande hälsoarbete i toppklass i vår del av region Jönköpings län. Närhet till ett akutsjukhus är oerhört viktigt för attraktivitet och trygghet. Det är också en oerhört viktig aktör för en ekonomiskt, miljömässig och socialt hållbar tillväxt i vår bygd. Det kompromissar vi inte om!

Just nu byggs vårt akutsjukhus i Värnamo om för en dryg halv miljard, med bl.a. nya operationssalar med den senaste tekniken och bättre arbetsmiljö. Lokalerna skapar goda förutsättningar för specialistfunktioner i regionens sjukvård och för att kunna rekrytera kvalificerad vårdpersonal i en allt tuffare konkurrens om utbildad arbetskraft.

Framtidens vård kommer att bli allt mer tekniskt avancerad och ytterligare specialisering kommer att ske. Bedömning av röntgenbilder som tas på natten analyseras redan idag på dagtid av läkare stationerade på andra sidan jorden, läkare samtalar kring patienter via videolänk och vårdplanering sker snart digitalt via surfplattor.

För att få en vård med jämn och hög kvalitet infördes länskliniker i regionen 2015, vilket innebär att kvalitet och personalförsörjning säkras i hela länet. Idag har Värnamo sjukhus ett länsansvar kring bl.a. fetma- och kosmetisk kirurgi, gallsten och operationer av knä och höftleder. Värnamo sjukhus har inom kort länets mest avancerade magnetkamera vilket innebär att patienter från hela länet kommer att åka till Värnamo för undersökning. Akutsjukvård av god kvalitet dygnet runt ska ske på våra tre akutsjukhus i Värnamo, Höglandssjukhuset i Eksjö och Ryhov i Jönköping. Det kräver att varje sjukhus har tillgång till kvalificerad kompetens dygnet runt, bl.a. inom kirurgi.

Psykiatrin i Värnamo ligger i framkant. Mobila team besöker patienter i hemmet och ungdomar med lätta och måttliga psykiska problem tas emot på ungdomshälsan. På så sätt kan man klara de som behöver en mera avancerad vård på sjukhuset.

Inom ögonsjukvården finns idag ett privat alternativ, Eye Clinic, vilket innebär att operationsköerna i stort sett är ett minne blott. Det visar på att privata alternativ är ett sätt att utveckla vården.

Sjukhuset har framtida utmaningar – inte minst när det gäller personalrekrytering. Där är det viktigt att kommun och region jobbar tillsammans och att lyfta fram allt positivt som sker inom vården.

Kompetensen om äldre som ofta är sköra och har en komplex sjukdomsbild måste stärkas. Människor med funktionsvariationer är en annan grupp som särskilt bör värnas genom bra habilitering, få tillgång till assistans och komma ut i arbete eller annan meningsfull verksamhet.

2:2 Primärvård

Regionen har ett vårdval inom primärvården. Det regleras i en regelbok som innebär att villkoren mellan offentligt driven vård genom Bra Liv och privata alternativ ges samma ekonomiska villkor utifrån antalet listade patienter och deras hälsostatus. Det innebär att patienten när som helst kan byta vårdcentral, men också välja mellan regionens egen verksamhet, Bra liv eller ett privat alternativ. Det ger den enskilda patienten möjlighet att vända sig till den vårdcentral man har störst förtroende för eller passar bäst för individen utifrån boende eller jobb. Vår del av regionen har en väl utbyggd primärvård med på de flesta håll moderna lokaler, inte minst efter nybyggnationen av vårdcentralen i Smålandsstenar. Primärvården ska vara första linjens vård och finnas nära medborgaren. Successivt måste därför resurser överflyttas från sjukhusvård till primärvård, inte minst för att klara rehabilitering efter allt kortare vårdtid på sjukhuset. Kompetens kring äldres hälsa och kring kroniska sjukdomar är viktiga att de stärks i primärvården och att personalen med olika kompetens jobbar bra tillsammans och att det finns ett gott samarbete mellan kommun, primärvård och sjukhus.

2:2:1 Vårdcentraler Bra Liv

Vår del av länet har en bra närhet till sin vårdcentral. Det finns både de som driva av regionen och några privata alternativ. Du som patient kan när som helst byta vårdcentral. Den valfriheten värnar vi om.

Följande vårdcentraler drivs av regionen (Bra Liv)

Anderstorp

Gislaved

Gnosjö

Reftele

Rydaholm

Skillingaryd

Smålandsstenar

Vaggeryd

Vråen, östra Värnamo

Väster, västra Värnamo (inrymd på Värnamo sjukhus med bemannad jourcentral)

2:2:2 Privata vårdcentraler

I vår del av regionen finns två privat drivna vårdcentraler. De finns som komplement och alternativ till Bra Liv.

Gislehälsan, Gislaved

Unicare Apladalens VC, Värnamo och med service i Forsheda.

2:3 Folkhälsoarbete

God folkhälsa är inte en slump. Prioritera det förebyggande arbetet med bland annat goda kost- och motionsvanor och riktade insatser som fysisk aktivitet och kultur på recept. Då belastas sjukvården mindre och resurserna räcker till även i framtiden då andelen äldre i befolkningen blir högre.

Genomförda satsningar på nya familjecentraler i Vaggeryd, Smålandsstenar och Värnamo är ett positivt exempel. Det är viktigt att även Gnosjö snarast får en egen familjecentral.

Ungdomsmottagningarna i Värnamo, Gislaved, Gnosjö och Skillingaryd har också en mycket viktig roll för att tidigt fånga upp ungdomars frågor kring sexuell och psykisk hälsa. Att förbättra ungdomars hälsa kräver ett gränsöverskridande samarbete mellan olika aktörer som kommunen, regionen och staten. Det är viktigt att det finns en väg in för att få hjälp.

Hälsocenter i Värnamo har visat att det är möjligt att samla resurserna kring ett effektivt folkhälsoarbete genom att vårdcentralerna som finns i Värnamo kommun tillsammans med kommunen bekostar ett gemensamt effektivt arbete. 2017 fick över 350 personer hjälp att ta tag i sina hälsoproblem genom coaching, information och träning.

Ett starkt civilsamhälle i form av förenings- och kulturliv är en del i folkhälsoarbetet för alla och kanske särskilt för att skapa sociala nätverk och meningsfullt innehåll i livet. I våra kommuner har studieförbund, idrottsföreningar och olika slags föreningar bidragit till god integration genom att skapa mötesplatser mellan nya och gamla svenskar. Vi kan se att genom att knyta kontakter blir det lättare att komma ut på och därmed klara en egen försörjning.

3 Trafik, miljö och infrastruktur

Bra vägar och fungerande kollektivtrafik som binder ihop regionen med bil, buss och tåg är viktigt för vår bygds utveckling och att en befolkningstillväxt sker både på landet, i de mindre tätorterna och i städerna. Anropsstyrd närtrafik är viktigt för de delar av landsbygden som ligger långt från perronger och busshållplatser. En ökad samordning mellan olika samhällsbetalda resor kan skapa möjligheter till förbättrad kollektivtrafik, särskilt i de mindre orterna.

3:1 Miljövänligt transportsystem

Centerpartiet vill inte förhindra människors möjligheter att resa. Istället för att jaga bilism behövs en ordentlig satsning på nya bränslen och stimulera övergången till fordon med lägre miljöbelastning och nya bränslen. Biobränslen, biogas och el bör vara grunden i framtidens energi inom trafiken.

3:1:1 Järnvägssatsningar

För vår bygd är upprustning och elektrifiering av tågsträckan Halmstad – Nässjö och Värnamo – Jönköping och byggandet av en ny järnväg mellan Byarum och Tenhult, det s.k. Y-et oerhört viktiga framtidsinvesteringar. Det skapar möjligheter också för direktförbindelser till våra storstäder. Byggandet av höghastighetsbanan med stationsläge i Värnamo är oerhört viktigt. Upprustning av det befintliga järnvägsnätet måste ske för att skapa snabba anslutningar till den nya stationen i Värnamo, som vid ett beslut om OPS-finansiering i riksdagen kan stå färdig 2035. Höghastighetsbanan har också oerhörd stor betydelse för att bygga nya bostäder och därmed skapa förutsättningar till en ordentlig befolkningstillväxt i vår del av länet.

3:1:2 Biogas

Nyligen har ett avtal träffats mellan länets kommuner om satsning på biogas. Matavfall från hushållen, gödsel från lantbruket och biologiskt avfall från industrin blir en råvara för produktion av fordonsgas till bilar och länsbussar. Sannolikt kan det bli aktuellt att satsa på biogasproduktion i Gislaveds kommun. Genom gassatsningen kan dieselbussar ersättas av biogasbussar vid nästa upphandling i Länstrafiken.

3:1:3 Eldrift

Värnamo stadstrafik har världens första system med elhybridbussar introducerats genom en stor satsning av regionen och Värnamo kommun. Det har inneburit att små, tysta och klimatsmarta bussar har ersatt det gamla systemet med bullriga dieselbussar. Värnamoborna har nu ett alternativ till bilen när det gäller transporter inom staden.

Idag säljs allt fler privatbilar som går på el. Därför måste nätet med laddstolpar snabbt och kraftigt byggas ut, särskilt med tanke på att en av landets största leverantörer av laddstolpar har sin verksamhet här.

4 Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet

Gnosjöandan och företagandet med alla dess traditioner är inte självklar i framtiden. Det krävs aktiva åtgärder för att stimulera tillväxt och företagande. Ett gott företagsklimat är grunden. I Svensk Näringslivs ranking kring företagsklimat ligger tre av våra kommuner väl till men det behövs nytänkande och satsningar.

4:1 Satsa på nyföretagande

Det av regionen delfinansierade Science park finns representerat i alla kommuner men kan i ännu högre grad nyttja de stöd från staten och EU som finns för att främja nyföretagande, exportsatsningar och utveckling av nya produkter och tjänster. Det är viktigt att länets resurser inte fastnar i Jönköping och Jönköping University utan också aktivt bedriver verksamhet i hela länet. Vi är ett kluster för verkstads-, möbel-, plast- och gummiindustrin. Det är viktigt att lokalt kunna förse denna industri med utbildad personal. Därför är det viktigt att bevaka att få tillstånd högskole- och YH-utbildningar för de behov som finns i bygdens näringsliv.

4:2 Gröna näringar

Naturbruksgymnasiet Stora Segerstad i Reftele är idag ett viktigt centrum för gröna näringar inom skogs- och jordbruk. Skolan har fått pris som bästa UF-skola (Ung Företagsamhet) och har idag lätt att rekrytera elever. Detta vill vi stärka ytterligare.

4:3 Värnamo Folkhögskola

Värnamo Folkhögskola har stolta traditioner att ge ungdomar en andra chans till en grundutbildning, yrkesutbildningar, praktiskt-estetiska utbildningar. Idag finns också utbildningar för att snabbt utbilda nyanlända för att komma ut på arbetsmarknaden. Centerpartiet har alltid stöttat folkbildningen på våra folkhögskolor och studieförbund och kommer även i framtiden vara viktigt för att ge ungdomar en andra chans, arrangera specifika utbildningar snabbt efter behov som uppkommer.

4:4 Kultursatsningar

Det räcker inte att ha något att leva av utan också något att leva för. Kultur- och fritidsutbud är oerhört viktigt för att skapa attraktionskraft.

Gummifabriken i Värnamo med ett samspel mellan kultur, utbildning och företagande håller på att bli ett viktigt kraftcentrum. Här öppnar Länsmuseet en nod för vår bygd och Smålands Musik och Teater ett alternativ och komplement till Spira i Jönköping. Kommunala satsningar som Miliseum i Skillingaryd, privata turismsatsningar i Hestra och nationalparken Store mosse med Naturum i Gnosjö kommun, museum Vandalorum i Värnamo är viktiga satsningar för ökad attraktivitet och framväxten av kreativa och kulturella näringar.

Det är viktigt att vår del av länet bevakar att vi får ta del av regionala och statliga resurser för att utveckla kultur- och turism av alla slag.

4:5 Integration och internationellt arbete

I vår del av regionen har vi en lång tradition att välkomna invandrare från hela världen. Vi har erfarenhet av gott integrationsarbete av båtflyktingar i Gnosjö, greker i Gislaved eller bosnier i Värnamo. Ofta har vi fått pris för gott integrationsarbete, inte minst genom den goda arbetsmarknaden. Idag står vi inför samma utmaning att integrera dem som kom till Sverige 2015. Här har vi en stor utmaning och möjlighet. Det är viktigt att integrations- och mångfaldsarbete har stor prioritet i politiken framöver. Här har vi möjlighet att få både kompetent arbetskraft och en kulturell stimulans.

Centerpartiet vill ha en närodlad politik som tror på den enskilda människan och där samhället skapar goda förutsättningar för en hållbar tillväxt och mänsklig utveckling. Vi är övertygade om att vår del av regionen får se en fortsatt positiv utveckling om vi får styra!


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.