Stopp för nya skolbyggen! Nu krävs utvärdering!

Onsdagen den 25 oktober. Jag och mina partikamrater från Centerpartiet i Luleå hade sett fram emot besöket på Tallkronanskolan. En ny skola i stadsdelen Kronan för 500 barn från förskoleklass till årskurs 6.

Ansvarig projektledare och rektor lotsar oss till Tallkronanskolans aula för en genomgång av processen bakom skolans utformning. Vi får bland annat veta att Raketskolan i Kiruna (nyligen hårt kritiserad av mer än hundra föräldrar) har utgjort en av inspirationskällorna till skolan. Efter dragningen i aulan är det dags för rundvandring.

Rundvandringen börjar med en beskrivning av hur ytor är tänkta att effektivt kunna nyttjas i den nya storskolan. Matsal som delats upp i tre storlekar åtskilda med glasväggar och där del av matsal kan användas till andra saker än att bara inta skollunchen. Korridorytor som kallas kommunikationsytor där sittplatser för grupparbeten finns samt en trapp där samling kan ske.

Rundvandringen närmar sig så ett av skolans visten där en årskurs på 70 barn är tänkt att ha sin tillhörighet och trygghet i. Det går inte i ordalag att beskriva den ytterst begränsade yta som är tänkt att hantera 70 barn. Utformningen tillåter nämligen inte detta utan tanken är att rektor och pedagoger ska planera skoldagen så att lektioner delvis hålls i vistet delvis i skolans kommunikationsytor.

Tallkronanskolan är inget annat än ett experiment. En skola som kommer att ha några års respit medan skolan inte ens är halvfull. Men när skolan om cirka två år är full med 500 barn och placeras inom de tre procent som utgör Sveriges största F-6 skolor då kommer Tallkronanskolan verkligen sättas på prov.

På min fråga om hur skolan har beaktat de behov som barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har blir svaret från rektor att SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) har deltagit. Hur och till vilken grad SPSM givits möjlighet att påverka får vi inte veta. Dock kan jag konstatera att kompetens inom exempelvis NPF inte varit närvarande. Barn med NPF kommer tyvärr ges sämsta tänkbara möjlighet att kunna delta och få en fungerande skolgång i Tallkronanskolan. Och då andelen barn med NPF ligger på cirka 10-12 procent så handlar det om cirka 50-60 elever på Tallkronanskolan då skolan är full.

För att barn med exempelvis autism ska ges goda förutsättningar krävs mindre sammanhang där ljud och synintryck så långt det är möjligt reduceras för att dessa barn ska orka med skolan. I detta är tillgången till hemklassrum med egen fast plats och möjligheten att kunna gå ifrån och få lektioner i mindre och väl genomtänkta arbetsrum grundläggande förutsättningar. Tallkronanskolan har istället för detta ytor för händelser. Lektioner är tänkta att kunna hållas precis var som helst, i korridorer ... förlåt i kommunikationsytor, i skolans stora trapp, ute på skolgården ja var som lusten till undervisning faller på. De arbetsplatser som anordnas i kommunikationsytorna saknar väggar, något som är en självklar grundförutsättning för att kunna reducera ljud- och synintryck. Det lilla grupprum som finns i respektive viste är gjort för två till tre personer och inramat med fönsterruta och dörr i glas.

Vid bygget av Tallkronanskolan är det uppenbart att ansvariga politiker och tjänstemän har valt att strunta i alla barns behov. Detta understryks bland annat av att föräldragruppen för barn med NPF i Luleå inte har fått någon inbjudan att få delta i planeringen av Tallkronanskolan trots uttryckliga önskemål om att få delta i processen. Nu planeras en jätteskola för 750 elever i Gammelstad och inte heller denna gång har föräldragruppen fått vara delaktiga trots flera påtryckningar. Detta är bekymmersamt då underlåtelse att beakta dessa barns behov som konsekvens påverkar situationen för alla barn i den nya storskolan.

Beslutet om "Framtidens skola" som Socialdemokraterna, Moderaterna och Landsbygdspartiet oberoende tog i april 2016 medför nu att dessa storskolor byggs i Luleå. Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) kommer genom beslutet få kraftigt ökade kostnader för hyror då kostnaden för varje kvadratmeter ökar med i snitt 300 procent. En kostnadsökning som BUF ej kommer att kompenseras för. Och nu duggar besparingar inom skolan i Luleå tätt. Besöket på Tallkronanskolan väcker även frågan om inte ytterligare en besparingsåtgärd har varit att trycka in så många barn det bara går på så liten yta det bara är möjligt. Och om denna plan i nära framtid skulle visa sig att inte fungera? Då står vi med nya, mycket kostsamma lokaler i långa kontrakt med externa hyresvärdar där kommunens skattebetalare inte har något annat val än att tvingas till ytterligare kostsamma investeringar i inre ombyggnader och yttre utbyggnader i ett försök att få skolorna att fungera.

Mot bakgrund av detta vill Centerpartiet att Tallkronanskolan nu blir noggrant utvärderad innan kommunen går vidare med att bygga nästa storskola. En utvärdering av Tallkronanskolan skulle med säkerhet ge svar på många viktiga frågor. Exempelvis, fungerar skolan för alla barn? Hur blev arbetsmiljön för lärarna och eleverna? Och slutligen, var detta en klok investering eller inte?

Det centrala är att vi i Luleå bygger en skolstruktur som skapar bästa tänkbara förutsättningar för alla barn att lyckas i skolan. Det borde alla partier i Luleå kunna enas om.

Thomas Söderlund, Centerpartiet Luleå