Motion till Kommunfullmäktige: Regelverk för Nolltolerans mot korruption och mutor

Sedan november 2014 har Centerpartiet i Luleå drivit frågan om införandet av ett skarpare regelverk mot korruption. Frågan har flera gånger lyfts både i Tekniska Nämnden/Stadsbyggnadsnämnden och i Kommunfullmäktiges diskussioner. På fråga i samband med ett planeringsmöte inom Tekniska Förvaltningen i Piteå, november 2014, medgavs att företags försök att ”smörja” är ett problem. Trots detta har man framhållit från ledningens, och de styrandes sida att något skarpare regelverk inte krävs.

Tillfälligtvis så uppdagades det så kallade korruptionsärendet samtidigt, nämligen under november 2014. Detta har tydligen behandlads i det dolda eftersom nämnden först i juni 2017 fick information om dessa allvarliga anklagelser. Sedermera har också KPMG haft uppdraget att utreda om de regelverk som finns för att försvåra korruption och mutor, är tillräckligt skarpa. Man konstaterar i deras utredning att så inte är fallet, men trots detta så verkar inte kommunledningen agera vad gäller skarpare regelverk.

Som en konsekvens av det som uppdagats så anser Centerpartiet att kommunfullmäktige antar ett regelverk som ställer tydliga och skarpa krav på politiker, anställda och leverantörer. Denna nolltolerans som praktiseras i näringslivet är mycket effektiv och uppskattad främst av leverantörer som därmed känner ett ökat förtroende att upphandlingar sker på ett rättvist sätt.

Centerpartiet föreslår därför att:

Kommunfullmäktige skyndsamt utser en fullmäktige beredning, bestående av en representant från varje parti som är representerat i fullmäktige, som får till uppdrag att utarbeta ett förslag till ett nytt regelverk som innebär nolltolerans mot korruption och mutor. Regelverket skall omfatta kommunens förvaltningar och helägda bolag samt förtroendevalda inom kommunen. Regelverket skall också ställa krav på leverantörer till kommunen och införlivas i samtliga avtal som träffas med leverantörer till Luleå kommun. I bolag där kommunen är delägare skall kommunledningen ansvara för att verka för att motsvarande skarpa regelverk också införs i dessa bolag.

Luleå 2017-12-06

Nils-Olov Lindfors, Centerpartiet Luleå

ledamot i Stadsbyggnadsnämnd och kommunfullmäktige.