Debatt: Skolutveckling som skrämmer!

Jag har i två tidigare debattartiklar lyft utformningen av den nya Tallkronanskolan i Luleå, en skola som hämtat inspiration från storskolor som inte går att utvärdera då de inte ens är fyllda till en tredjedel, och där den som är fylld, Raketskolan i Kiruna, uppvisar alla tecken på att inte fungera bra. Vid platsbesöket på Tallkronanskolan, hösten 2017, kunde jag som förälder till ett barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), snabbt konstatera att denna skola skulle vara en mardröm för mitt och andra barn i samma situation. Jag ställde därför angelägna frågor till ansvariga Socialdemokrater om de storskolor som nu byggs i Luleå kommun, men frågorna har blivit obesvarade.

Vid platsbesöket på skolan frågade jag rektor och projektledare hur man NPF-säkrat skolan. Svaret jag fick då var att Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) deltagit. Men då jag nu bett grundskolechefen om att få se dokumentationen från dessa möten har jag fått besked att de inte finns någon sådan trots att grundskolechefen meddelat mig att SPSM deltagit som referensgrupp den 13 februari 2014 och i en workshop den 24 oktober samma år!

För att få svart på vitt hur ytorna på Tallkronanskolan är i jämförelse med de nedlagda mindre stadsdelsskolorna har jag begärt ut ritningarna. Förutom det jag redan visste, att barnen på Tallkronanskolan inte har något hemklassrum eller någon egen plats och att det går 70 barn per klassrum i skolan så kan jag konstatera att Tallkronanskolan har 75 procent mindre klassrumsyta per barn och upp till 35 procent mindre totalyta per barn! Barnen i Luleå utsätts nu för ett storskolexperiment, utifrån förebilder där larmrapporterna duggar tätt.

Underlag från Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) ger att grundbeloppet i förskoleklass till och med årskurs 6 ligger på ett snitt av 72 250 kronor per barn och år (sammanslaget elevpeng, lokalkostnader mm). När de nya storskolorna i Gammelstad, Bergnäset och Centrum är byggda kommer drygt 20 procent mer av grundbeloppet gå till att täcka ökade lokalkostnader – istället för till det viktiga pedagogiska arbetet. Fördelad hyreskostnad per barn vid storskolorna kommer nämligen ligga mer än 15 000 kronor högre per år jämfört med i de nedlagda skolorna.

Och då BUF ej kommer att kompenseras för denna kostnadsökning så kommer skolan att få spara på andra saker – det pedagogiska innehållet exempelvis genom en lägre personal-/lärartäthet. Redan nu har besparing i elevpeng gjorts avseende vikariekostnader som medför att lärarkåren nu förväntas springa fortare och täcka upp för varandra i de nya storskolorna. För barn och pedagoger skall betala för att vi blir fler Luleåbor! På något annat vis kan man inte tolka det som står att läsa i direktiv för nedskärningarna inom skolan i Luleå ”syftet är att frigöra resurser för att bidra till finansieringen av den demografiska tillväxten”.

Centerpartiet ser med stor oro på den pågående utvecklingen. Om Socialdemokraterna fortsätter att bygga storskolor som de nu gör kommer det, för Luleås skattebetalare, att medföra framtida mångmiljoninvesteringar att bygga om storskolor som inte fungerar.

Vi i Centerpartiet vill ha svar på våra frågor. Därför har vi ställt dem i en interpellation till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Carina Sammeli (S), att behandlas vid nästkommande fullmäktige i februari.

1) Hur kommer det sig att man nu bygger skolor som maximerar ljud- och synintryck samtidigt som det är allmänt känt att det medför stora problem för de mest utsatta elevgrupperna?

2) Varför utestängs det Centrala elevhälsoteamet och föräldragruppen för barn med NPF i Luleå från att delta i arbetet med att utforma de nya skolorna?

3) Hur kommer det sig att man inte tycker det är viktigt att skolan är tillgänglig för alla elever och att alla elever skall klara av och orka vara i skolan?

4) Hur kommer det sig att kommunen nu planerar en f-9 skola på 750 elever i Gammelstad då beslutet i Framtidens skola var en f-6 skola?

Måndag 26 februari klockan 13.00 börjar kommunfullmäktigemötet i Luleås stadshus. Då hoppas vi få svar på våra frågor.

Thomas Söderlund,

Centerpartiet Luleå.