Ett tokigare beslut får man leta efter

Thomas Söderlund beskriver hur bristfälligt skolforskning och lärarnas synpunkter beaktats vid genomförandet av projektet "Framtidens skola". Centerpartiet vill stoppa det illa underbyggda projektet och starta en ny process för att planera framtidens skola, en process som på allvar beaktar såväl forskning som skolpersonals, föräldrars och elevers kunskaper och synpunkter på hur vi bygger en bra skola för alla barn i kommunen.

Thomas står på tredje plats på Centerpartiets lista till kommunfullmäktige i Luleå, men kommer tyvärr inte att vara valbar eftersom han flyttar från kommunen. Centerpartiet i Luleå kommer att fortsätta driva Thomas hjärtefråga: att alla barn i Luleå ska få bästa tänkbara förutsättningar under sin skolgång.

Snart är det val. Då kommer Luleåbornas dom över de senaste årens styrning av Luleå kommun där Framtidens skola i många avseenden sticker ut.

Hur galet beslutet faktiskt är skall jag nu återge enbart genom att referera till kommunens egna lärares syn på målbilden för Framtidens skola samt den skolforskning man själva refererar till.

Vi börjar med kommunens egna expertis, lärarnas Målbild för Framtidens skola:

- Småskolorna bör ha 80-120 elever

- Skolor med max 200 elever ger bäst förutsättningar

- Lämplig storlek på låg- och mellanstadieskolor är 250-300 elever och högstadieskolor 300-400 elever

- Det ska finnas en variation av mindre och större skolor – i stad och landsbygd

- Hellre mindre klasser än för många vuxna i klassrummet

- En liten skola ger en bra och lugn start för yngre barn

- Det är attraktivt att arbeta på en mindre skola

S, M och Lpo beslut i Framtidens skola: En centraliserad storskolestruktur med mellan 500 till 800 elever på varje skola!

Vi fortsätter med vad den skolforskning Framtidens skola hänvisar till för fram:

- Hur påverkas studieresultaten avstorleken på skolan?

Leithwood & Jantzi redovisar att små skolor (mindre än 200 elever) ger bättre studieresultat än medelstora skolor (400-600 elever).

S, M och Lpo beslut i Framtidens skola: Vi går nu från skolor med mindre än 200 elever till skolor med 500 till 800 elever. Slutsatsen blir att Framtidens skola riskerar att försämra elevernas studieresultat.

- Hur påverkas elever med utländsk bakgrund, elever med lägre socioekonomisk status, och elever med särskilda behov av storleken på skolan?

Citat ur slutrapporten för Framtidens skola: ”Har storleken då ingen betydelse kan man fråga sig? Ja, det vi vet är att det är vissa elevgrupper som i högre grad främjas av att läsa vid en mindre skola (Adolfsson, 2014). Det handlar då främst om elever med utländsk bakgrund och elever med lägre socioekonomisk status. Vi vet också att få studier slår fast att elevers skolprestationer, särskilt elever i de lägre åldrarna, skulle gynnas av större skolenheter.”

Detta är något som även påtalats i åtskilliga remissvar, insändare, debattinlägg, och forskningsrapporter. Detta verkar de flesta vara överens om. Likafullt står följande i slutrapporten:

”En tydlig riktning vad gäller behov och förändringar är bland annat att Luleå växer genom nyanlända elever. Därför behöver särskild uppmärksamhet riktas mot elevgruppen nyanlända, deras förutsättningar för lärande och den ömsesidiga och positiva lärmiljö som uppstår för alla elever i mötet med andra, med olika bakgrund och erfarenheter, sociala, språkliga och kulturella. Ett tillräckligt stort elevunderlag skapar möjligheter att bättre möta upp och svara mot dessa behov.”

Detta påstående går stick i stäv med vad forskning man själva refererar till visar!

- Är stora skolor mer attraktiva för lärare?

Citat ur slutrapporten: ”Skolans kompetensförsörjning på en mindre skola är ett tänkbart problem, sårbarhet vid sjukfrånvaro, när någon lärare slutar, svårighet att besätta vikariat och konsekvenserna av den nyligen genomförda reformen om lärarlegitimation med krav på ämnesbehörighet. Adolfsson (2014) refererar till en norsk studie (Falch, Ström, 2009) som visar på att de riktigt små och stora skolorna inte uppfattas som lika attraktiva som medelstora skolor av varken lärare eller rektorer.”

Detta är en kärnfråga för Framtidens skola. Som Socialdemokraterna lagt fram det, så är det just förutsättningarna att rekrytera och behålla duktiga lärare som är deras argument för att man vill förändra skolan i Luleå genom att gå från mindre till större enheter. Falch & Ström visar att lärare tenderar att lämna små skolor i större utsträckning än medelstora, men effekten syns bara för skolor med mindre än 80 elever. De visar vidare att lärare i ännu större utsträckning tenderar att lämna stora skolor. Den effekten syns för skolor med mer än 400 elever. Slutsatsen blir att medelstora skolor, 80-400 elever, är de mest attraktiva.

S, M och Lpo beslut i Framtidens skola: Nu stängs skolor som ligger inom det mest attraktiva storleksintervallet, för att bygga skolor med 500 till 800 elever vilket blir mindre attraktivt för lärare. Beslutet kommer därför att försämra förutsättningarna för att lösa den förväntade lärarbristen.

Sammanfattningsvis ger det att S, M och Lpo tagit ett skolbeslut som går emot den egna lärarkårens målbild och vad skolforskning man själv hänvisar till för fram inom centrala och mycket viktiga områden!

Hur är det möjligt!? Frågar jag mig.

Grundskolan i Luleå har på kort tid av S, M och Lpo nu blivit en experimentlåda i vilket barnen görs till labbråttor i storskolor som utformas enligt en modell där varningsklockorna idag ringer högt över skolsverige!

Jag hävdar fortsatt att detta genomförs uteslutande på grund av ett strategibeslut i kommunstyrelsens arbetsutskott av S och M och som handlar om byggande av bostäder och samhällsfastigheter. Och det är just på grund av detta ett beslut kan bli så alltigenom tokigt som det har blivit i Framtidens skola.

Fråga gärna er själva, vem och vilka som ni har noterat prisar den Framtidens skola som S, M och Lpo nu genomför i Luleå!?

Thomas Söderlund, Gammelstad

(På Facebooksidan, Thomas Söderlund sammanfattar,redovisar jag min granskning av vad som skett inom Luleås grundskola sedan valnatten 2014. Följ gärna den.)