Kommunfullmäktige 19-20 november

Centerpartiets kommentarer till kommunfullmäktige 19-20 november:

Inrättande av ett tredje kommunalråd och ändring av arvoden till politiker

Socialdemokraterna och Moderaterna hade kommit överens om att inrätta ett tredje kommunalråd, som de ville kalla oppositionsråd trots att de inte verkade ha för avsikt att låta oppositionen välja representant. Vidare hade de lagt ett förslag om höjda arvoden till kommunalråden, höjda timarvoden till alla ledamöter och kraftigt sänkta arvoden till oppositionens gruppledare. Detta motsatte vi oss i oppositionen förstås. Vi hade istället ett förslag som innebar en generell sänkning av alla arvoden med 10%. Det skulle spara mycket mer pengar och fortsatt ge goda villkor för att bedriva oppositionspolitik. Senare i mötet valdes, som väntat, Anders Josefsson (M) in som ”oppositionsråd” av S och M. S och M valde vidare in moderater på alla 2:a vice ordförandeposter i nämnderna, med motivering att det skulle ge ”oppositionen” insyn i beredningarna. Vår valtekniska kartell (C, L, Sjvp, KD och V) lade, i egenskap av största oppositionskartell, fram egna förslag till alla 2:a vice ordförandeposter, och krävde votering vid alla valen, för att göra det tydligt att vi inte anser att Moderaterna är ett oppositionsparti efter deras samverkan med Socialdemokraterna. Bland annat föreslog vi Carola Lidén (C) till oppositionsråd. S och M röstade som väntat fram Moderaternas kandidater till alla posterna. Ett tydligt bevis på S och M:s nära samarbete.

Motion från Centerpartiet om nolltolerans mot korruption och mutor

Sedan november 2014 har Centerpartiet i Luleå drivit frågan om införandet av ett skarpare regelverk mot korruption. Frågan har flera gånger lyfts både i Tekniska nämnden/Stadsbyggnadsnämnden och i kommunfullmäktiges diskussioner. På fråga i samband med ett planeringsmöte inom Tekniska förvaltningen i november 2014 medgavs att företags försök att ”smörja” är ett problem. Trots detta har man framhållit från ledningens, och de styrandes sida att något skarpare regelverk inte krävs. Nils-Olov Lindfors från Centerpartiet hade därför skrivit en motion där han föreslog att:

Kommunfullmäktige skyndsamt utser en fullmäktigeberedning, bestående av en representant från varje parti som är representerat i fullmäktige, som får till uppdrag att utarbeta ett förslag till ett nytt regelverk som innebär nolltolerans mot korruption och mutor.

Kommunstyrelsen hade föreslagit att motionen skulle avslås. Motionen gav upphov till en bra diskussion om hur kommunen borde arbeta med att förebygga korruption. Alla partier var naturligtvis överens om att korruption inte är acceptabelt. Däremot rådde lite olika åsikter om hur arbete mot korruption ska bedrivas, och hur viktigt det är att uttryckligen skriva att nolltolerans råder. MP, SD, RS och Lpo yrkade bifall till motionen. S, M, och V yrkade avslag, huvudsakligen med motiveringen att de inte tyckte att en fullmäktigeberedning är nödvändig. Det slutade alltså med att motionen avslogs.

Centerpartiet kommer att driva frågan vidare, då vi tycker att det är viktigt att kommunen har ett regelverk som uttrycker nolltolerans mot korruption och mutor, där noll verkligen är noll. Vi planerar att återkomma med en ny motion som inte bygger på en fullmäktigeberedning.

Strategisk plan och budget 2019-2020

Budgetdebatten blev intressant och livlig. Mitt i mötet verkade det gå upp för S att de inte har majoritet för sitt budgetförslag och att det därmed kan bli nedröstat mot vårt (C, L, Sjvp och KD). Niklas Nordström (S) går då upp i talarstolen och beskyller oss i C, L, Sjvp och KD, som lagt ett gemensamt budgetförslag, för att samarbeta med SD för att försöka fälla S budget. SD hade inte nämnt hur de skulle rösta i det läget att deras egen budget fallit och vår skulle stå mot S. Några samtal med SD har vi självklart inte fört. Varken V, Mp eller SD gav något besked om hur de skulle rösta om situationen skulle uppstå. Detta upprörde S mycket. De verkade helt ha glömt att de så sent som dagen före vägrade svara när vi frågade om de skulle rösta på Moderaternas kandidat till ”oppositionsråd”, eller att de före valet inte deklarerat att de avsåg att samarbeta med M i fall de inte skulle nå egen majoritet.

Mötet ajournerades 45 minuter. Moderater och Socialdemokrater smet undan för lite snabba överläggningar. När mötet återupptogs yrkade Niklas Nordström för att ett tillägg till S budget där två av M:s särskilda satsningar, 10 Mkr på trygghet och 2 Mkr på att förbättra näringslivsklimatet, skulle lyftas in. I och med detta hade M uppenbarligen lovat sitt stöd. Det var uppenbarligen inte svårare att jämka ihop S och M:s budgetförslag än att det löstes på en 45 minuters paus i sittande möte, och mötet avslutades med att S och M röstade för sin nya gemensamma budget.

Avslutningsvis vill vi kommentera ett par uttalanden som Niklas Nordström och Lenita Ericson gjort i pressen efter mötet (https://kuriren.nu/…/lu…/m-raddade-s-budgeten-nm4968029.aspx):

”De andra partierna drev oss till M” säger Lenita Ericson. Detta påstående förvånar oss mycket! S och M hade redan en valteknisk samverkan. De hade avtalat hur de skulle fördela poster. De hade gjort upp om hur arvoderingssystemet i kommunen skulle ändras, med högre arvoden till de största partierna och lägre till övriga. De hade lagt mycket snarlika budgetar. Men, de har jobbat hårt på att hitta en konstruktion där det skulle se ut som att Moderaterna var i opposition.

Vi hade tillsammans med L, Sjvp och KD lagt en budget som inte var så olik Socialdemokraternas, kort och gott för att vi vet att kommunens ekonomi är ansträngd och att det krävs besparingar. Vi kan inte göra underverk, men vi hade prioriterat lite annorlunda. Vi hade lagt något lägre nedskärningarna, eftersom vi inte tycker att det är rimligt att strama åt så snabbt och hårt som S och M gör, men vi hade fortfarande en budget i balans (0 kr 2019, +50 Mkr 2020 och +100 Mkr 2021). Vi hade valt att spara lite mindre på skola, äldreomsorg och socialtjänst, och lite mer på marknadsföring, strategiska satsningar och stadsbyggnad. När Niklas Nordström säger att det skulle ha varit ”fruktansvärt obehagligt” och ”förödande” om S varit tvungna att styra med vår budget så kan vi konstatera att den katastrofen mest är frågan om en katastrofal prestigeförlust. I praktiken hade det jämfört med Socialdemokraternas budget bara betytt en lite bättre skola, lite bättre äldreomsorg och socialtjänst, lite mindre pengar till byggen och marknadsföring, och att man hade behövt vara lite mer strategisk med hur man använder medlen för strategiska satsningar. När Lenita Ericson säger att vi tvingade S till M, så kan vi bara konstatera att S hade lättare att acceptera M:s krav på satsningar på trygghet och näringsliv än vårt krav på lite mindre nedskärningar på skola, äldreomsorg och socialtjänst. Det var helt och hållet Socialdemokraternas val, varken vi eller Moderaterna som tvingade dem.