Kommunfullmäktige 17 december

Centerpartiets kommentarer till kommunfullmäktige 17 december

Motion om att införa ungdomsråd och ungdomsfullmäktige

Liberalerna hade lagt en motion om att införa ungdomsråd och ungdomsfullmäktige för att ge ungdomar i kommunen ett forum för inflytande över politiska beslut som direkt eller indirekt rör deras vardag. Det skulle också ge ungdomarna bättre möjligheter att lära sig hur det politiska systemet fungerar och därmed stärka demokratin. Centerpartiet yrkade på bifall, eftersom vi tycker att detta skulle vara ett viktigt bidrag för att säkra en fortsatt stark demokrati. Motionen avslogs tyvärr.

Motion om en gemensam handlingsplan vid hot och våld

Kristdemokraterna hade lagt en motion om införande av en gemensam, kommunövergripande handlingsplan vid hot och våld mot barn och unga. Idag finns inte tydliga gemensamma riktlinjer för hur vi ska agera när hot, våld och trakasserier förekommer mot elever och lärare, även om både Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen har egna handlingsplaner. Kristdemokraterna menade att det behövs en bättre samordning mellan förvaltningarna. Centerpartiet yrkade på bifall till motionen. Tyvärr avslogs den med motiveringen att det räcker med de planer de olika förvaltningarna redan har. Beslutet föregicks dock av en bra diskussion som ledde till att Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden fick i uppgift att jobba vidare med förbättrad samordning mellan nämnder och förvaltningar när det gäller hot och våld mot barn och unga.

Centerpartiets motion om samordnad varudistribution i Luleå kommun

Carola Lidén, Centerpartiet, hade motionerat om en samordnad varudistribution i kommunen. Detta innebär att leverantörerna kör varorna till en samordningscentral. Vid centralen samordnas varorna som sedan körs ut till kommunens enheter. En samdistribution kan styras på olika sätt, antingen genom upphandling av en extern distributör eller genom att driva verksamheten på egen hand. En samordning av varuhanteringen bidrar till att minska antalet transporter. I vissa kommuner där detta införts har man minskat transporterna med så mycket som 70 %. Detta ger miljövinster, ökad trafiksäkerhet, ekonomiska besparingar, förbättrad arbetsmiljö, och det uppmuntrar lokala leverantörer att delta i upphandlingar. De samhällsekonomiska vinsterna är stora och på längre sikt kan kommunen dessutom komma att spara pengar genom fler lokala upphandlingar med kortare transporter.

Motionen gick igenom med stöd av alla partier. Det är vi mycket glada för!

Justering av taxor och avgifter vid fritidsnämndens anläggningar

Kommunstyrelsen hade föreslagit höjningar av kommunens avgifter vid fritidsnämndens anläggningar. Det gällde idrottshallar, badhus, ishallar, fotbollsplaner, möteslokaler, och skärgårdstrafiken. Dessutom ingick införandet av spåravgifter för Ormbergets skidspår. Vi yrkade bifall. Vi tycker att höjningarna av avgifterna var skäliga och tycker att det är rimligt att ta ut en spåravgift (400 kr/år eller 40 kr/dag) för Ormbergets skidspår, med tanke på att de håller mycket hög klass, prepareras tidigt med konstsnö och sedan underhålls dagligen för att hålla tävlingsstandard. Vi vill kunna fortsätta hålla hög standard på anläggningen, och ser att avgiften möjliggör detta. Moderaterna påpekade dock att det finns anledning att se över hur mycket olika delar av anläggningen nyttjas och hur viktiga de olika delarna är för träning, tävling och motion, och därefter prioritera underhåll och vidare utveckling och bestämma framtida avgifter baserat på det. Centerpartiet höll med Moderaterna om detta.

VA-policy samt VA-plan för Luleå kommun

Luleå kommun har tagit fram ett förslag till VA-policy och VA-plan. Centerpartiet tycker att det är bra att det nu finns en väldokumenterad plan, och yrkade bifall till planen. Däremot saknar vi Sörbyarna och Sunderbyn i åtgärdsplanen, två områden där vi vet att VA-kapaciteten är begränsad och där det behöver göras åtgärder. Därför lade Centerpartiet ett tilläggsyrkande om att Sörbyarna och Sunderbyn skall läggas till i åtgärdsplanen. VA-planen godkändes enligt förslaget, medan Centerpartiets tilläggsyrkande avslogs. Vi tycker att det är märkligt att planen inte är komplett och att åtgärder inte planeras in för alla områden där det är väl känt att det behövs.

Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningens verksamheter

Socialförvaltningen hade tagit fram ett förslag till nya avgifter för äldreomsorgen. Förslaget innebär kraftiga höjningar för många äldre. Centerpartiet tycker att processen med att höja avgifterna har gått alldeles för snabbt. Ordentliga risk- och konsekvensanalyser har inte gjorts och dessutom skulle, om förslaget hade gått igenom, avgifterna ha höjts redan första januari. Det skulle alltså ha gett brukarna mycket kort varsel om avgiftshöjningarna. Vi tycker att det är orimligt, och yrkade därför på återremiss, vilket också blev resultatet. Ärendet återkommer alltså vid ett senare fullmäktigemöte, förhoppningsvis bättre berett.