Öppet möte 24 maj: Centerpartiets skolpolitik - en grön tråd från förskola till universitet

 • En skola för alla
 • De små skolorna behövs om hela landet ska leva
 • Den akademiska friheten är en nyckel i ett demokratiskt samhälle

Kom och träffa:
Fredrik Christensson, utbildningspolitisk talesperson i riksdagen
Linda Modig, riksdagsledamot från Norrbotten och förste vice partiordförande
Arne Nykänen, ledamot i barn- och utbildningsnämnden i Luleå

24 maj kl. 19.00 – 20.30 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Småbåtsgatan 1

Alla är varmt välkomna!

Vid frågor, kontakta Arne Nykänen, arne.nykanen@centerpartiet.se, 070-203 88 25.

 

Centerpartiets skolpolitik – en grön tråd från förskola till universitet
Vi behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Alla elever har rätt till en bra utbildning, oavsett var i landet man bor, oavsett bakgrund eller kön. Utbildningen ska hålla hög kvalitet, från förskolan, ända upp till universitets- och forskningsnivå. Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle.

En skola för alla
Svensk skola står sig fortsatt stark. Många barn och unga får idag en bra skolgång, men inte alla. För att varje elev ska kunna nå sin fulla potential behöver vi förstärka det som vi vet av forskning och beprövad erfarenhet fungerar. Därför är det angeläget att sätta in tidiga insatser utifrån elevers behov och förutsättningar. Det handlar om att ge större flexibilitet och fler verktyg för lärare att agera och mindre detaljstyrning. Att säkra att fler elever klarar skolan är vår största prioritet.

Centerpartiet vill:

 • Stärka förskolan. Förskolan är en fantastisk resurs som lägger grunden för livslångt lärande.
 • Ge skolans personal kompetensutveckling genom hela yrkeslivet.
 • Minska administrationen och förbättra arbetsmiljön. Rektorer behöver mer stöd och mandat från huvudmännen, och mindre detaljstyrning. Vi måste komma bort från kortsiktiga och riktade statsbidrag och istället ge huvudmän och rektorer långsiktiga förutsättningar att planera sin verksamhet.
 • Säkerställa särskilt stöd för elever utifrån behov. Det ska bli lättare att få särskilt stöd i mindre undervisningsgrupp, resursskolor behöver utvecklas, insatser behöver göras för att stärka särskolan och skolans kunskaper och stöd till barn med neuropsykiatriska svårigheter måste öka.
 • Satsa på elevhälsan. Vi vill göra elevhälsa till ett obligatoriskt ämne i rektorsutbildningen, och att övrig skolpersonal också erbjuds utbildning.

Utöver dessa reformer behöver vi utveckla det fria skolvalet, för att skolan fullt ut ska kunna ge alla elever möjlighet att lyckas. Vi ska ställa synnerligen höga och tydliga krav på alla skolhuvudmän. Våra gemensamma skattepengar ska gå till seriösa och långsiktiga aktörer som bedriver utbildning utifrån skolans kunskaps- och demokratiuppdrag. Vi kommer aldrig tolerera någon form av undermålighet i välfärden.

De små skolorna behövs om hela landet ska leva
Sveriges små skolor är hotade. Allt fler läggs ner när kommuner vill spara pengar eller när kraven för att driva skola blir för stora. Vi har sett det i Luleå och vi har sett det i andra kommuner.

Vi behöver tänka om. Vi måste acceptera att Luleå och Sverige ser ut som de gör, med städer och landsbygd. Så vill vi ha det. Vi ska ha hög kvalitet, men också en skola som kan se den enskilda elevens behov och förutsättningar. Barn ska inte behöva pendla i timmar för att gå i skolan.

Medan Skolsverige går mot allt större enheter får vi konstatera att det inte finns någon grund för att hävda att stora skolor per definition är bättre när det kommer till utbildningskvalitet. För några elever kan det säkert vara det. Men för andra är små sammanhang med färre elever en fördel.

Idén om stora skolor som det bästa har dominerat skoldebatten och regelutvecklingen. Men det finns inget forskningsstöd för att det skulle vara bättre. Det som stänger små skolor är i stor omfattning statliga pekfingrar och kommunala besparingar.

Små skolor förknippas oftast med glesbygd. Men de finns över hela Sverige. Små skolor är inget konstigt. Det är en del av det normala. Det Centerpartiet vill se är därför inte heller att små skolor får undantag från dagens regler. Vi vill att normen förändras så regelverk inte bygger på att skolan är stor.

Svensk skola ska passa hela Sverige. Det borde vara en självklarhet. Därför fortsätter Centerpartiet driva på för ett skolsystem som accepterar och möjliggör mångfald. Både då det gäller elever och då det gäller skolformer. Det gör Sverige, hela Sverige, rikare och smartare.

Den akademiska friheten är en nyckel i ett demokratiskt samhälle
För Centerpartiet är den fria och oberoende forskningen en grundbult i ett demokratiskt samhälle. Den akademiska miljön måste präglas av ett öppet samtalsklimat där olika idéer och perspektiv kan brytas mot varandra och oväntade, även kontroversiella, resultat lyftas fram.

Det behövs reformer för att säkra den fria och oberoende forskningen som ligger till grund för det öppna samhället och människans kunskapsutveckling. Därför presenterar vi ett flertal förslag för att stärka den akademiska friheten. Centerpartiet vill:

 • Stärka lärosätenas frihet genom att styrelserna vid lärosätena utgörs av en majoritet utsedd av professionen.
 • Stärka grundlagsskyddet för akademisk frihet. Det finns starka argument för att den akademiska friheten är så betydelsefull att en bestämmelse om denna frihet på grundlagsnivå kan vara motiverad.
 • Se mer autonoma lärosäten där makt flyttas från politiken till professionen. Vi tror att de som är verksamma inom högskolorna och universiteten bäst känner till vad som behöver göras för att de ska utvecklas. Vi vill därför se fler fristående lärosäten, gärna i stiftelseform oberoende av staten.
 • Öka basanslagen till forskning. Otrygghet påverkar möjligheten att utöva sin akademiska frihet. Därför är det viktigt att anställningstryggheten för universitetslärare och forskare stärks.