Översiktsplanen - centerpartiets synpunkter

Efter en snabb genomläsning av ett omfattande dokument på relativt kort tid är våra kommentarer både positiva o negativa.

Positiva för att dokumentet är allomfattande och informativt.

Negativa för att det är oerhört koncentrerat till stadens centrum Nora. Vi anser det vara mycket anmärkningsvärt att övriga byar/orter/landsbygder i Nora kommun knappt är nämnda. Vare sig i text eller på karta.  På kartan blir det väldigt visuellt att övrig bebyggelse utöver centrala Nora göre sig icke besvär. Detta är inte minst ett stort pedagogiskt problem i processen.

Centerpartiet menar att man ska använda sig av Stråktänket. Centrala Nora är absolut ett nav i utvecklingen, men i dess förlängning finns goda utvecklingsmöjligheter till boende och företagande mot exempelvis Öskevik/Lindesberg, Järnboås/Grängshyttan, Stadra/Hällefors, Dalkarlsberg/Viker. Vi vill se en utvecklingskarta som liknar en stjärna, inte en ”liten” cirkel med en radie av fem km från Nora stadskärna.

Några enskilda kommentarer som vi vill lyfta redan nu, som kommer att drivas i processen:

•    Under kapitlet Kommunen i regionen:
Vare sig Regionalt Samverkansråd, BRO eller Tursam är organisationer som är formaliserade eller äger någon beslutsrätt. De torde kunna lyftas ut som aktörer i denna process. De två förstnämnda kommer säkerligen att ombildas i den pågående processen med regionbildning. Därav är det inte så stor vikt att dessa aktörer är med i dokument som ska ha bäring på utvecklingen till 2030.

•    Under kapitlet Planförslag:
Tona ner eller ta bort alla formuleringar i stil med: ”Samhällsutvecklingen inom kommunen föreslås koncentreras till ett utvecklingsområde med fem kilometers radie från resecentrum i Nora stad. Fem kilometer bedöms utgöra det avstånd där gång- och cykeltrafik kan vara ett konkurrenskraftigt alternativ till biltrafik. Avståndet främjar hållbart resande till bl.a. resecentrum samt offentlig och kommersiell service inom kommunen. Detta främjar hållbara och miljövänliga kommunikationer samt folkhälsan.”  Underförstått säger man att all utveckling utanför radien inte är önskvärd, att de som bor där inte är ”hållbara”. Undermålig formulering.

•    Under rubriken Naturvård förslår vi att man tar bort följande formulering:
”För att skydda riksintressena mot åtgärder som kan påtagligt skada naturmiljöerna ska ingen bebyggelse få tillkomma inom områdena och inga åtgärder få vidtas inom områdena som kan påverka naturvärdena negativt. Vid planläggning, lovgivning och tillståndsprövning i närheten av riksintressena ska naturvärdena värnas.” Av vilken anledning skulle bostadsbyggande  skada riksintresset? Det ska inte vara en död hand över dessa områden.

•    Under rubriken Landsbygd finns följande formulering, både vad gäller bostäder och verksamheter:
”Nya bostäder utanför utpekade områden och stadsbygd bör främst tillkomma på landsbygden inom utvecklingsområdet, dvs. inom fem kilometer från resecentrum i Nora stad. Inom utvecklingsområdet på landsbygden bör nya bostäder framförallt uppföras i anslutning till befintlig bebyggelse, kommunikationer och teknisk försörjning. Bostäder på landsbygden bör även kunna tillkomma utanför utvecklingsområdena men då i anslutning till befintlig bebyggelse, kommunikationer och teknisk försörjning. Nya bostäder på landsbygden bör främst uppföras i form av friliggande enbostadshus, men eventuellt även som mindre flerbostadshus.”
VAD menas med detta? Ska kommunen bestämma om någon vill bygga ett hus på landsbygden och i såna fall var? Och hur dom ska vara utformade? Stryk detta. Centerpartiet menar att vi lever i en demokrati där kommunen inte är en överrock för val av bostadsplats.

•    Under rubriken Verksamheter, Turism, fastslås inom vika områden turismnäringen ska utvecklas. Varför enbart dessa utvalda? Centerpartiet välkomnar alla former av besöksnäring, inte bara inom natur-, kultur- o rekreationsvärden.

•    Under kapitlet Kommunikationer, Vägar, vill vi lägga till en utpekad vägsträcka, den mellan Nora o Lindesberg via Öskevik. Pendling mellan dessa städer via främst Järnboås är stor och företagandet i området kan växa. Tung trafik går på vägen redan idag. Detta stråk är ett inomkommunalt transportnav.

•    Under kapitlet Naturmiljö, stryk meningen ”Ett tillägg till översiktsplanen bör tas fram för tysta områden.” Detta behövs helt enkelt inte prioriteras nu och knappast till 2030 heller.

Slutligen anser Centerpartiet att tiden för samråd är olämplig att förlägga under sommarmånaderna jun-aug. Samt att kommunen bör initiera fysiska träffar för dialog med medborgarna, både i stan och på landsbygden.


Helena Vilhelmsson, Centerpartiet, 070-281 97 00