Miljöpartiet målar upp ett skräckscenario

Miljöpartiet i Nora målar upp nästintill ett skräckscenario när de beskriver en kommande avverkning av den döende granskogen på Alntorps ö. Ett "sår" i naturen och flera politiskt beslutade mål skulle enligt MP gå förlorat. Inget kan vara mer felaktigt, och det vet Miljöpartiet. Centerpartiet kommer här med några klargörande.

Den biologiska mångfalden står på spel, enligt MP. Sanningen är att en ensartad granskog är en av de mest artfattiga biotoperna i skogsmark, bortsett från död eller döende ved, som det alltid lämnas kvar en viss volym av vid avverkning. Vare sig Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen menar att det finns hotade arter i området. Vill man gynna den biologiska mångfalden bör man avverka granen, plantera en lövskogsdominerad blandskog, allra helst ädellövskog, till exempel ask, alm, ek.

Ur klimatsynpunkt finns inget skäl att låta gammal, död eller döende granskog vara kvar. Växande skog tar upp mer kol än vad gammal skog gör. Gammal skog är förvisso en kolsänka, men döende ved är det inte. Den avverkade skogen består som kolsänka, så länge man inte eldar upp den.
Skador av granbarkborre finns där, oavsett vad Miljöpartiet tror. Må så vara att risken för spridning till intilliggande markägares skog har passerat, för att förhindra det skulle skogen ha avverkats tidigare. Likväl finns där ett riskmoment med gammal, skadad granskog. Risken för fallande träd gör att vandringsleder och naturreservat trädsäkras från riskstammar. Så måste ske även på Alntorps ö om vi menar allvar med att göra området till ett än mer populärt besöksmål.
Kostnadsaspekten måste tas i beaktande. Det är ingen vanlig avverkning, på en ö. Oavsett hur man avverkar, så måste maskiner, hästar, virke och ris forslas med båt/trailer till fastlandet. Därför är det inte rimligt att exempelvis avverka skadade eller riskfyllda träd allt eftersom. Avverkas den gamla skogen nu, kan intäkterna av virket täcka de kostnader som uppstår vid avverkning.

För att nyttja Alntorps Ö på bästa sätt, enligt avsikten med donationen, bör mer göras för att fler aktiviteter/ verksamheter ska kunna ta plats. Skogens ekosystem och omloppstid är långsiktigt. Att avverka färdigvuxen granskog, med de generella hänsyn som skogsbruk tar, och istället anlägga en mer öppen, lövskogsdominerad mark ger på sikt utrymme för ökad djurhållning, fina vandringsleder och ökad biologisk mångfald.
Det glömmer Miljöpartiet att redovisa, men Centerpartiet gör det i stället.

Helena Vilhelmsson, riksdagsledamot, C, Susanne Forsberg, gruppledare, C, Christer Gustavsson, ordförande C, Marita Simpson, 2e vice ordförande i KF, Kristina Haglund, Kultur och fritidsutskott, Susanne Swanston Kurtson, Ulla Wennerlund