Närmare sjukvård i Bergslagen

En sak är fullständigt klar. Lindesbergs lasarett är en omistlig del av sjukvården i Örebro län. Våra tre sjukhus, USÖ, Lindesberg och Karlskoga, är tillsammans en förutsättning för jämlik vård i hela länet. Alla tre ska fungera som akutsjukhus dygnet runt och ha ett gemensamt länsuppdrag för planerad sjukvård.

Bästa sättet att säkra framtiden för länsdelssjukhus är att ge dem specificerade uppdrag med planerade operationer. Ortopedin på Lindesberg har varit framgångsrik på många sätt. Köerna har kortats till patienternas bästa. Verksamheten bedrivs kostnadseffektivt. Utrymme har skapats för att sälja vård till andra regioner. Detta är bra i ett läge där den samlade sjukvården i länet måste jobba för att hamna inom budgetram. Ökad såld vård skapar bättre ekonomiskt utrymme för t ex den akuta verksamheten med länets egna patienter.

Sedan är det ingen hemlighet att annan verksamhet på Lindesbergs lasarett haft störningar den senaste tiden, t ex inom kirurgin. Flera läkare har sagt upp sig och måste ersättas med hyrläkare. Roten till detta är att den nya organisationen med länskliniker genomförts på ett sätt som kräver justeringar. Vi menar att kompletteringar med lokalt ledarskap för ökad lokal delaktighet behövs. Detta skulle också stärka den lokala identiteten för lasarettet, något som behövs trots länsklinikerna.

Det är också viktigt att understryka att kravet på nära, jämlik och god sjukvård innebär att akutverksamheten på Lindesbergs lasarett ska ha ett rimligt innehåll. Vi ställer oss frågande till varför vissa olycksfall, som kräver ortopediska ingrepp, styrs om till annat sjukhus från ett sjukhus med en ortopedi i världsklass.

Akuten på Lindesberg ska fungera året runt och dygnet runt. För två år sedan var akuten på väg att stängas nattetid. Genom ingripande i Regionstyrelsen från Centerpartiet förhindrades detta. Centerpartiet vill utveckla akuten i Lindesberg.

Centerpartiet vill också utveckla den nära sjukvården genom en satsning på vårdcentralerna. Inte minst i länets norra del är en del av dessa beroende av vikarier och hyrläkare. Genom att utveckla ledarskapet och det lokala inflytandet på vårdcentralerna vill vi göra det attraktivare att arbeta på vårdcentralerna. Vi menar att alla patienter har rätt till fast läkarkontakt. Både tryggheten och kostnadseffektiviteten ökar med fast läkarkontakt.

Vi vill också att det ska vara möjligt att inom vårdvalssystemet öppna mindre läkarmottagningar, som kompletterar och avlastar de fullskaliga vårdcentralerna. Detta skapar också ett alternativ för personal som vill jobba fristående från den stora regionorganisationen.

Den växande gruppen äldre kräver nya insatser av geriatrisk kompetens inom primärvården. Centerpartiet menar att det ska finnas en äldrevårdsenhet i varje kommun, med den inriktning som nuvarande äldrevårdsenhet i Lindesberg har.

En närmare vård i hela länet är avgörande för att öka tryggheten för medborgarna. En god vård och omsorg i hela länet är grundläggande för ett tryggt samhälle och för samhället framåt.

Helena Vilhelmsson (C), listetta riksdagsvalet
Torbjörn Ahlin (C), listetta regionvalet
Susanne Forsberg (C), listetta kommunvalet, Nora
Niklas Hermansson (C), listetta kommunvalet, Ljusnarsberg
Jonas Kleber (C), listetta kommunvalet, Lindesberg
Lars-Göran Zetterlund (C), listetta kommunvalet, Hällefors