Budget 2017

Det är en spännande tid i Örebros utveckling. Örebro växer så det knakar. Bostadsbyggandet är bland de starkaste i Sverige. Örebro rankas som en av Sveriges mest kraftfulla arbetsmarknader utanför Stockholm, Göteborg och Malmö. Allt fler vittnar om att det finns en frammåtanda och utvecklingskraft i Örebro som märks långt utanför kommungränsen. Fler företag etablerar sig här, allt fler arrangemang kommer hit och allt fler väljer att besöka oss.


Örebros starka utveckling märks också i att arbetslösheten sjunker. Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter minska och vårt arbete för att halvera barnfattigdomen går enligt plan. Utmaningen för oss som kommunledning handlar om att hela Örebro kommun ska växa hållbart och på ett sätt som tar ansvar globalt och lokalt.

Samtidigt ställer Örebros snabba utveckling krav på kommunen. Just nu bygger vi ut välfärden i en omfattning som inte skett sedan 60-talet.. Oavsett var i kommunen du bor ska det finnas tillgång till skolor, förskolor och vårdboenden med hög kvalitet. Den ekonomiska prognosen pekar på att 2017 och 2018 är goda ekonomiska år medan 2019 och framåt liksom i övriga kommunsverge innebär större utmaningar. Därför gäller det att fatta beslut nu som gör att vi står starka senare.

Nu är tiden inne att göra viktiga investeringar som sänker kommunens kostnader på sikt. Vi presenterar i vår budget en unik satsning. 200 miljoner avsätts i den största satsningen någonsin på att effektivisera och modernisera kommunens verksamheter. Ett exempel är den nyckelfria hemvården som införs redan under 2017.

Igår fattade Örebros kommunfullmäktige beslut om budget för 2017. Under två dagar argumenterade de politiska alternativen för hur örebroarnas skattepengar används bäst. Oppositionen pratade stort om små skillnader. Sett till helheten är det tydligt att oppositionen instämmer i våra priorieteringar. Det är bra. Ska Örebro fortsätta att utvecklas är samarbete nyckeln.

En av de viktigaste satsningarna vi gör 2017 handlar om att lyfta skolresultaten. Elevernas skolresultat, de förutsättningar var och en får med sig inför det fortsatta livet är kommunens allra viktigaste uppgift. Vi vill se ett mer målmedvetet arbete för att höja resultaten i hela utbildningssystemet. Örebro ska vara en av de 25 bästa skolkommunerna år 2025. Med start 2017 förstärks därför skolutvecklingen med 28 miljoner kronor per år.

Ett samhälle som håller ihop är starkare. Möten mellan människor skapar tillit som skapar trygghet, utveckling och framtidstro. Vi fortsätter arbetet med att rusta dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi fortsätter föreningsutvecklingen i hela kommunen, och fiberutbyggnaden på landsbygden. Det förebyggande arbetet inom äldreomsorgen stärks. Vi stärker vuxennärvaron och skapar fler aktiviteter för unga i våra stora bostadsområden.

Kulturen har just den rollen som mötesskapande samhällsbyggare. Därför ger vi nu beskedet att Kulturkvarteret ska byggas. Det är en av de största kultursatsningarna i Örebro på 50 år. Vi skapar ett modernt folkbibliotek samtidigt som vi satsar på barn och ungas kreativa skapande med nya lokaler för kulturskolan.

Vi är många som jobbar för att Örebro ska utvecklas. Att civilsamhälle, näringsliv, kommunens medarbetare och politiker drar åt samma är avgörande för att vi växer så kraftigt som vi gör. Att alla som verkar i Örebro känner att man kan bidra till att bygga Örebro ännu starkare är avgörande för att vi ska lyckas i framtiden.


Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande
Lennart Bondeson (KD) kommunalråd
Per-Åke Sörman (C) kommunalråd