Örebro kommun ska ta vara på solens kraft

Som politiker vill vi gärna kunna se in i framtiden eftersom besluten blir mycket enklare att fatta då. Det händer inte alltför ofta men ibland dyker dessa förutsägbara frågor upp.

En sådan är frågan om framtidens energianvändning. Den kommer bestå av betydligt mer grön energi och stor del av denna kommer produceras inom landets och kommunens gränser.

Det pågår en omfattande elektrifiering i nära nog hela samhället. Efterfrågan på mer elektricitet ökar stadigt vilket även sätter press på utbyggnadstakten för elnätet.
Enligt Energimyndigheten kommer vi att se en fördubbling av elförbrukningen jämfört med dagens användning till 2035.
Om efterfrågan inte tillgodoses kan viktig grön omställning försenas samtidigt som elbristen riskerar att priset skjuter i höjden.

Det är många energiförbrukande enheter i vårt samhälle som vill minska sitt klimatavtryck. I Örebro har vi ett övergripande politiskt mål som säger att Örebro kommun som geografisk plats ska vara klimatneutral år 2045.
För att nå detta mål krävs samarbeten, handlingskraft, innovation och resultatinriktade initiativ. Inom Örebro kommuns verksamheter är målet att minska klimatutsläppet till nettonoll redan 2030.
Utöver detta ska vi bli självförsörjande på klimatsmart el. En viktig pusselbit för att uppnå de högt ställda målen är mer solenergi i energimixen.

Vi har en omvärldsproblematik gällande elförsörjningen som är högst påtaglig bland annat till följd av aggressionerna från Ryssland. Sverige har ett ansvar att på ett säkert sätt försörja landets hushåll och företag med el årets alla dagar även i orostider.
Vi politiker i Örebro kommun har ansvar för att kommunen gör vad den kan för att bidra till stabilitet men det är inget som vi kan lösa själva vilket de branschaktörer som redan fått upp ögonen för vår kommun insett.
Att ha lokal beredskap i elförsörjningen har seglat upp som en allt viktigare fråga jämte vatten och värme.
Inom till exempel kommunens bolag Kumbro Vind AB har produktion av grön el kommit långt och under 2022 producerades 90 procent av kommunens egen förbrukning internt.
Vi ser nu hur den tekniska utvecklingen av solceller går framåt. Det i kombination med att själva utbyggnaden går förhållandevis fort, effektivt och miljövänligt ger oss en möjlighet att stärka resiliensen för våra egna verksamheter än mer i närtid.
Idag kommer cirka en procent av Sveriges el från solkraft medan potentialen är tio procent eller mer. Det finns således stora resurser som kommer kräva betydande privata initiativ för utbyggnad på såväl befintliga tak som på marken. Det är ofrånkomligt att det kommer uppstå intressekonflikter som behöver vägas in för att få grön energi på plats. En av kommunens stora fördelar i sammanhanget är att det inom kommunen finns mycket landyta som inte är högproduktiv där solceller kan göra större klimatnytta än annan produktion.

Detta samtidigt som biologisk mångfald delvis kan samexistera med solpanelerna. Enligt branschorganisationer är värdet på de ansökningarna som redan väntar på att byggas i Sverige ungefär 80 miljarder kronor och till 2030 räknar man med investeringar om cirka 45 miljarder kronor till.
Hela samhället kommer att behöva mer grön energi. Den här kommunledningen välkomnar den utvecklingen och ser med optimism på den framtid som faktiskt redan är här.

John Johansson (S) Kommunstyrelsens ordförande
Anders Åhrlin (M) Kommunstyrelsens förste vice ordförande
Jimmy Nordengren (C) Kommunalråd i kommunledningen