Miljöanpassat byggande i Örebro kommun

Fram till 2025 skall Örebrobostäder, Futurum ochÖrebroporten bygga minst två bostadshus, skolbyggnader respektive kommersiellalokaler vardera i trä. Det är ett av flera skarpa beslut i Örebro kommuns nya Strategi för miljöanpassat byggande i Örebro kommunkoncern. Vid sitt möte idag fastställer kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt den aktuella strategin.

 

Det övergripande målet är att ”Byggnader som uppförs av Örebro kommunkoncern ska ha lägre miljöpåverkan än vad som krävs av aktuell lagstiftning, ha långsiktiga perspektiv i säkerhetsfrågor och ekonomiska kalkyler, samt bidra till positiva upplevelser och livsbetingelser i närområdet.”

 

Byggsektorn står för en stor del av Sveriges totala miljöpåverkan. Det är bland annat genom byggmaterial, energiåtgång, avfall, men också gestaltning. Frågan är omfattande och för en miljömedveten kommun behövs en strategi för att minska denna miljöpåverkan. Genom att sätta interna mål för nybyggnation, tillbyggnation och ombyggnation kan kommunkoncernen minska miljöpåverkan. Tidigare har det endast funnits koncernövergripande energikrav för fastigheter, nu finns formulerade mål kring träbyggnation, utemiljö, lekplatser och byggavfall.

  • Detta är positivt ur både miljö- och näringslivssynpunkt. Skogsråvaror binder koldioxid som finns i luften och på det sättet minskar växthuseffekten. Samtidigt ger en ökad efterfrågan på timmer fler arbetstillfällen inom hela skogsindustrin, från skogsägaren till sågverken, säger Lennart Bondeson (KD) ordförande i kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt.

 


 

Futurums projektering av nya förskole- och skolgårdar ska ge välfungerande utemiljöer med möjlighet att leka och utvecklas i hälsosamma och inspirerande sammanhang. Lekplatser som uppförs och underhålls av kommunkoncernen ska vara giftfria.

  • Det är bra att vi nu tar ett samlat grepp kring dessa frågor. Från barnens lekparker och skolgårdar till Örebroportens kommersiella lokaler. Örebro kommun skall vara en av de ledande inom miljöområdet och då ska vi även arbeta med att utveckla våra riktlinjer för materialval vid byggnation, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande.

 


  • Under 2014 lade de tre stora fastighetsbolagen i kommunkoncernen 1,8 miljarder kronor på investeringar och underhåll. Det innebär att det är en stor andel av kommunens totala omsättning som härmed får en koncernövergripande miljöstyrning, säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd.

 


 

Kommunen har inte laglig möjlighet att ställa tekniska egenskapskrav på byggnader vid försäljning av mark. Strategin gäller därför endast byggnation inom kommunkoncernen.

 


Mer info:

Lennart Bondeson (KD) 0703 262408
Kenneth Nilsson (S) 019 214009
Per-Åke Sörman (C) 0765 511106