Sju miljoner till social sammanhållning – så fördelas pengarna

Nu fördelas ytterligare sju miljoner kronor för att stärka den sociala sammanhållningen och vuxennärvaron i Örebros stora bostadsområden.

– Det handlar om att skapa förutsättningar för att fler vuxna ska kunna stötta och hjälpa ungdomar till utbildning och arbete samtidigt som vi förstärker utbudet av aktiviteter och stärker den sociala samhållningen i våra stora stadsdelar, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

 Sommaren 2016 beslutade den politiska ledningen i Örebro kommun om en insats i områdena Brickebacken, Varberga, Oxhagen, Baronbacken och Vivalla med bland annat ökad vuxennärvaro. Beslut om insatsen fattades av Kommunstyrelsen i maj med en förstärkning av Partnerskap Örebro på två miljoner kronor. Utvärderingen visar att arbetet hade positiva effekter.


– Vi såg den lugnaste sommaren på mycket länge. Utöver det goda områdesarbete som redan nu genomförs finns det ett behov av att på längre sikt fördjupa arbetet i bostadsområdena. Det tillgodoser vi nu. Förebyggande arbete på områdesnivå förhindrar ungdomar och unga vuxna att dras in i beteenden som i slutändan skapar problem, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd.
Bidragande parter i arbetet har varit Partnerskap Örebro, Brottsförebyggande Rådet och ÖrebroBostäder AB. Polischefer och kommunpoliser från lokalpolisområde Örebro har lyft sina perspektiv på insatserna, även Örebro universitet har varit med och tyckt till i arbetet.
– Det är viktigt att det råder en samsyn kring nulägesbild och vikten av framtida insatser. Vi måste ha tålamod och arbeta metodiskt med de här frågorna. När vi är många aktörer som drar åt samma håll blir arbetet mer lyckosamt, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd.


Så fördelas pengarna:
Två miljoner kronor går till fältarbete. Detta innebär en förstärkning av professionell vuxennärvaro lokalt genom en fältgrupp som arbetar med tidiga insatser riktade mot barn upp till 18 år vilket sker i nära samverkan med övrig kommunal verksamhet såsom skola och föräldrastöd.
Två och en halv miljon kronor går till brobyggare, vilket innebär en tillsättning av nya lokala arbetsmarknads-/skolkoordinatorer som arbetar aktivt i partnerskapsområdena med unga vuxna som står utanför skol- och arbetsmarknaden.
Två går till en förlängning av Partnerskap Örebros sommaraktiviteter med ökad vuxennärvaro
En halv miljon kronor går till föreningsstöd. Stödet är riktat till civilsamhälle/föreningar i partnerskapsområdena som är en del av det främjande och förebyggande sociala arbetet. Genom att bygga broar mellan barn/unga och olika aktörer från civilsamhället skapas också en god samverkan i kommunen.
Utöver de ekonomiska satsningarna presenterar Partnerskap Örebro och Brottsförebyggande rådet även framtida arbeten inom ramen för pågående verksamheter. Dessa rör bland annat individinriktat preventionsarbete gällande kriminella individer och för dessa ansvarar socialförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen och säkerhetsavdelningen. Vidare innefattar satsningen också att tydliggöra och definiera kommunens strategi kring det förebyggande arbetet, uppdaterad läges- och målbild kring problembilder i lokalområdesarbetet samt utöka stadsbibliotekens uppdrag.


Mer info:
Kenneth Nilsson (S) 019 214009
Lennart Bondeson (KD) 0703 262408
Per-Åke Sörman (C) 0765 511106