Ett örebro som håller ihop

Vid en presskonferens tidigare idag presenterade den politiska ledningen i Örebro kommun två nya satsningar för att öka den sociala sammanhållningen och stärka det trygghetsskapande och förebyggande arbetet.

För att öka vuxennärvaron i Varberga och Vivalla utökas arbetet med centrumvärdar i Varberga och idrottsplatsvärdar i Vivalla. Beslutet fattas formellt vid kommunstyrelsens möte 17 januari. Den politiska ledningen presenterade också beslutet att bevilja socialnämnd väster att ansöka om rätt att införa kameraövervakning på en gata i Varberga.

- Örebro ska vara en kommun där alla barn och unga känner framtidstro. Tilliten till varandra är viktig och genom fler vuxna i Varberga och Vivalla stärker vi det trygghetsskapande arbetet.  Det är viktigt att höja ambitionerna kring den sociala sammanhållningen och att bidra till att skapa trygga och trivsamma bostadsområden, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande

Vid presskonferensen presenterades helhetsbilden i kommuns arbete för social sammanhållning, trygghetsskapande och förebyggande arbete. Den politiska ledningen betonade att de beslut som fattas av kommunstyrelsen 17 januari ligger i linje med det sammantagna arbetet.

I kommunens budget för 2017 återfinns en bred palett av förstärkningar riktade till de stora bostadsområdena. Arbetet inom Partnerskapet, kommunens olika verksamheter i samverkan, förstärks, civilsamhället tillskjuts extra medel för integrationsarbete, kulturskolan fick en miljon extra för att arbete med nyanlända och fritidsgårdarna fick sammanlagt 1.5 miljoner. Kommunledningen betonar att dessa förstärkningar skall ses i ljuset av det löpande arbetet som pågår varje dag i hela kommunen.

- Barnfattigdomsarbetet är viktigt. Vi ser att det arbete vi gjort har gett resultat de senaste åren, samtidigt behöver mer göras. För att färre barn skall växa upp i fattigdom behöver vi hela tiden vässa våra åtgärder kring bostadssituationen, skolan, arbetsmarknaden och fritiden, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd

- Det är viktigt att vi ser till hela kommunen. Oavsett om du bor och verkar på landsbygden, i ett villaområde eller i ett av kommunens stora bostadsområden ska kommunens insatser vara långsiktiga och effektiva. Förutsättningarna varierar men ofta är det samma nycklar: något meningsfullt att göra på fritiden, en fungerande skola, en dräglig boendesituation och föräldrar och andra vårdnadshavare som tar sitt ansvar säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd. 

Mer info
Lennart Bondeson (KD)  0703 262408
Kenneth Nilsson (S) 019 214009
Per-Åke Sörman (C) 0765 511106