Både långsiktig och tillfällig lösning behövs

Med tanke på situationen med vattenförsörjningen som nu uppstått undersöker vi tillfälliga lösningar för att hantera nuvarande och eventuella kommande perioder med mindre nederbörd. Då tittar vi till exempel på ökad tillrinning från andra vattenflöden.

Svar på insändaren ”Örebros vattenproblem väcker flera frågor” från Tomas N Örebro 2/2

Tack för dina synpunkter.

Vattennivåerna brukar stiga under hösten och vintern, men förra året kom mindre nederbörd än normalt. Detta gällde inte bara Örebro utan stora delar av Götaland, Svealand och mellersta Norrland. Det gör att vattennivåerna är under eller mycket under normala nivåer i stora delar av landet. Den minskade nederbörden som nu påverkar vattenförsörjningen gick tyvärr inte att förutse.

Det finns sedan 2015 en översvämningsplan för Örebro län och samma år kom länsvisa klimatanalyser från SMHI. Det finns absolut en medvetenhet om kommande klimatförändringar, men det är svårt för såväl forskare, politiker och tjänstemän att förutse exakt hur de kommer att påverka. Med tanke på situationen med vattenförsörjningen som nu uppstått undersöker vi tillfälliga
lösningar för att hantera nuvarande och eventuella kommande perioder med mindre nederbörd. Då tittar vi till exempel på ökad tillrinning från andra vattenflöden.

I ett stort vatten- och avloppssystem finns alltid ett visst läckage och Örebro ligger på samma nivå som andra jämförbara städer med cirka 15 procent läckage på våra 72,8 mil dricksvattenledningar. Så fort läckage upptäcks åtgärdas det och vi växlar nu upp arbetet med att byta ut gamla ledningar för att minska läckaget.

Örebro kommun har sedan flera år tillbaka undersökt ett antal alternativa dricksvattentäkter för att hitta en långsiktig lösning för att säkra vattentillgången. Redan 2009 påbörjades arbetet med Vättern som ny dricksvattentäkt och prognoserna visar att nuvarande vattenförsörjning kommer att räcka fram till dess att Vätternvatten är i drift.

Vi reglerar vattnet mellan de tre sjöarna Ölen, Toften och Storbjörken för att upprätthålla så höga vattennivåer som möjligt i dem. Vi har även minskat utflödet från sjöarna till Svartån med en tredjedel. Hade vi inte gjort dessa insatser hade vattennivåerna i sjöarna varit ännu lägre och vi håller oss inom ramen för vattendomarna för sjöarna. Vi arbetar med att lösa situationen på
bästa sätt och är tacksamma för den insats alla Örebroare gör med att hjälpa till att spara vatten.


Björn Sundin (S)
Ordförande programnämnd Samhällsbyggnad

Charlotte Edberger Jangdin (C)
Ordförande Tekniska nämnden

Hanna Dufva
Förvaltningschef Tekniska förvaltningen

Leif Rehnberg
Verksamhetschef Vatten och avlopp