Örebro kommun ansöker om vattenskyddsområde Svartån

Örebro kommun kommer att ansöka om att Svartån ska bli vattenskyddsområde. Svartåns sårbarhet är idag hög eftersom att vi inte har en reservvattentäkt. Om Svartån blir vattenskyddsområde säkerställs kvalitén på dricksvattnet genom skyddsföreskrifter för att undvika föroreningar av vattnet på kort sikt och på lång sikt.

Syftet med att inrätta ett vattenskyddsområde är att skydda vårt gemensamma dricksvatten från föroreningar. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och Svartån förser 120 000 örebroare med dricksvatten.

I ett vattenskyddsområde gäller särskilda regler för till exempel användning av bekämpningsmedel som påverkar dricksvattnet negativt. Genom att skapa ett vattenskyddsområde längs vattendragen i Örebro och Lekeberg kan verksamheter som riskerar att skada vattnets kvalitet regleras tydligare än i dag.

-       Idag har vi inte tillräckligt skydd för dricksvattnet i Svartån. Att skydda vattnet utan att omöjliggöra för exempelvis jordbruket har krävt mycket utredande och kompromissande. Förslaget innebär att vi nu äntligen får ett skydd för dricksvattnet, säger Björn Sundin (S), ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

-       Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det känns riktigt bra att äntligen vara i mål efter många års arbete och ha ett förslag till vattenskyddsområde för Svartån, säger Charlotte Edberger-Jangdin (C), ordförande i Tekniska nämnden.

Den 2 mars presenteras förslag till vattenskyddsområde för Svartån på Programnämnd samhällsbyggnad, beslut planeras tas vid programnämndens aprilsammanträde. Efter beslut i programnämnden går ärendet vidare till Kommunfullmäktige. Länsstyrelsen tar sedan slutgiltigt beslut efter tid för samråd där medborgare kan komma in med synpunkter.

Läs mer här: http://www.orebro.se/vattenskyddsomrade

För mer information: 
Björn Sundin (S): 070- 555 41 51
Charlotte Edberger-Jangdin (C): 070-603 32 65