Örebro kommun antar Landsbygdsprogram

Landsbygdsprogrammet ska fungera som en gemensam vägvisare för Örebro kommuns långsiktiga arbetet med att skapa en hållbar utveckling och tillväxt på landsbygden. Kärnan i programmet är sex stycken fokusområden med mål som utformats utifrån de utmaningar som landsbygden i Örebro kommun står inför.

– Vi vill att hela kommunen ska leva. Landsbygdsprogrammet är viktigt för att stärka hela Örebro kommun. Nu ger vi tydliga riktlinjer om förbättringar för de som bor utanför staden och vi ger oss själva tydliga riktlinjer att integrera landsbygdsperspektivet i samtliga av kommunens verksamheter, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsen ordförande.


Landsbygdsprogrammet består av sex fokusområden med mål kopplade till respektive område:

1. Demokrati, samverkan och lokalt inflytande, 2. Boende, 3. Näringsliv, 4. Offentlig och kommersiell service, 5. Kommunikationer, 6. Föreningsliv


– Landsbygdsprogrammet lyfter upp är vikten av ett starkt näringsliv, särskilt inom naturturismen på landsbygden – där kommunen behöver ge starkt stöd och främja nuvarande och nya företag. Omställningen mot en hållbar utveckling bör också ge landsbygden stora möjligheter till innovativt företagande och entreprenörskap samtidigt som klimatpåverkan går i en positiv riktning. Programmet visar också värdet av ett levande föreningsliv och civilsamhälle där  kommunen ska förbättra och utveckla samverkan med den ideella sektorn, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd.

Arbetet med Landsbygdsprogrammet har sin grund i ett stort antal dialoger med medborgare, organisationer och det civila samhället på landsbygden, ett arbete som påbörjades under 2015. Landsbygdsnämnden arbetade under 2015 med innehållet och utformningen av ett programförslag, där arbetet slutfördes under 2016 av en parlamentarisk grupp tillsatt av nämnden.

– En levande landsbygd är en förutsättning för att hela kommunen ska leva. Därför är det viktigt med ett Landsbygdsprogram som stakar ut riktningen och tar grepp om den framtida utvecklingen. Dessutom måste alla former kommunikation fungera. Det gäller allt från infrastruktur för fordon till kommunikation med fiber. Där tillgång till bredband via fiber är framgångsfaktor för att företag och människor ska etablera sig på landsbygden, säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd


Mer info:
Kenneth Nilsson (S) 019-214009
Lennart Bondeson (KD) 070-3262408
Per-Åke Sörman (C) 076-5511106