Vi skapar en hållbar stad

Örebro kommun växer och utvecklas i hög takt och det ställer krav på oss politiker att ta ansvar för många saker: bostadsbyggande, trafikplanering och grönområden. Vi i majoriteten tar ansvar för vår trafikplanering och för att ställa om till en hållbar stad.


Vi tar ansvar för dagens problem och framtidens. Vi är medvetna om att ombyggnationerna av gatorna ställer till problem just nu, framförallt i rusningstrafik. Det är jobbigt och det är beklagligt, men vi gör det för att ställa om och ta ansvar för att staden ska fungera även långsiktigt. Ledande företrädare för Liberalerna och Moderaterna gör en poäng av att de hela tiden protesterar mot trafiksatsningar och påstår att de inte får komma till tals (NA 30/4). Vi delar inte den uppfattningen. Moderaterna och Liberalerna, liksom de flesta andra partier, ställde sig bakom principerna i Trafikprogrammet när Kommunfullmäktige i stor enighet beslutade om det, hösten 2014. De ställde sig också bakom ombyggnationen av Rudbecksgatan som pågår nu.
I arbetet med Trafikprogrammet kunde alla partier delta, inklusive Moderaterna och Liberalerna. De hade chansen att påverka trafikplaneringen genom att delta på möten med den parlamentariska grupp som ledde arbetet. Tyvärr valde de allt som oftast att inte delta.
I Örebro kommun tas beslut om större investeringsprogram av Kommunfullmäktige och inom Samhällsbyggnadsområdet sker ett omfattande arbete inför varje sådant årligt beslut. Alla partier bjuds in till möten där förslag till investeringar presenteras och diskuteras. Tyvärr är det flera partier i oppositionen som inte delar i dessa möten och därmed går miste om möjligheten att påverka investeringar. När besluten är tagna så är möjligheterna att förändra planerade åtgärder avsevärt mindre och ansvariga förvaltningarna arbetar då utifrån förutsättningarna som Kommunfullmäktige beslutat.
Utöver att vatten- och avloppsledningar, elledningar och fjärrvärme måste grävas ned i gatorna är vårt mål med trafikplaneringen att skapa en hållbar stad för framtiden. Vi vill fortsätta skapa förutsättningar för ett blomstrande näringsliv på Rudbecksgatan och ett levande stadsliv på Trädgårdsgatan. Vår vision är att alla ska få plats: bilister, cyklister, gångare och kollektivtrafik, och genom att skapa såväl parkeringsplatser som säkra passager på gator som exempelvis Rudbecksgatan underlättar vi för människor att snabbt stanna till vid de restauranger och butiker som blir allt fler.


Björn Sundin (S) Kommunalråd och ordförande
Programnämnd samhällsbyggnad

Hannah Ljung (C) Vice ordförande
Programnämnd samhällsbyggnad

Ingalill Bergensten (KD) Presidieledamot
Programnämnd samhällsbyggnad