Samverkan och tydlig plan för att utveckla småbåtshamnen

Småbåtshamnen ska bli mer tillgänglig för alla örebroare och en tydligare del av entrén till å-stråket. Det är det viktigaste målet i den handlingsplan och det nya avtalet mellan Fritidsnämnden i Örebro kommun och Skebäcks Varfsförening, som tecknades igår på nämndsammanträdet.

Skebäcks Varfsförening får nu enligt avtal ett större ansvar för driften och skötseln av småbåtshamnen. Det bygger på den handlingsplan som Örebro kommun antagit för att utveckla hamnområdet. Syftet är att småbåtshamnen ska klara sig själv ekonomiskt genom att området blir mer attraktivt.

Föreningen ansvarar för att båtägare ska ges möjlighet att lägga i och ta upp båtar med hjälp av kran eller ramp. Hamnområdet ska vara tillgängligt för såväl allmänheten som föreningens verksamhet och dess medlemmar. Hamnen ska ses som en del av entrén från vattnet in till staden och ska vara en del i å-stråket och en naturlig entré till Oset. Kommunen får i uppdrag att verka för att fler verksamheter med båt- och sjöanknytning etablerar sig i hamnområdet.

  • Det är glädjande att småbåtshamnen i Skebäck har en plan för hur den ska fortsätta utvecklas. Det är ett fint område som kommer locka många till sig när förbättringarna har genomförts. Handlingsplanen är långsiktig och det är bra att vi fått till en samverkan mellan föreningen och kommunen, säger Jonas Håård (S) ordförande i Fritidsnämnden.

 I området finns det flera olika aktörer: föreningen, entreprenörer, mark- och exploateringsavdelningen och kultur- och fritidsförvaltningen i Örebro kommun. I ett nytt arrendeavtal om parkområdet som också tecknats klargörs vem som har ansvar för vilken del, vilket tidigare varit oklart. Detta har ibland skapat förvirring om vem som har ansvar för vad. Det har nu tydliggjorts i arrendeavtalet om parkområdet och i drifts- och skötselavtalet.

  • Småbåtshamnen ligger i ett område som just nu bebyggs med bostäder, men det är också ett område som används för rekreation av många människor. Genom de beslut som fattades igår under nämndsammanträdet har småbåtshamnen en stor möjlighet att utvecklas och bli en attraktion för både båtfolket och allmänhet genom att kunna erbjuda exempelvis restaurang och café, säger Annika Tholster (C) vice ordförande i Fritidsnämnden.

 

I ett första steg i utvecklingen för hamnområdet har en ny drivmedelsstation byggts, en ny strandskoning är genomförd och vissa hus på uppställningsområdet har rivits. Det har också tillkommit en ny kaj med lyftkran och iläggningsramp.

 

För mer information:
Jonas Håård (S) 070-777 68 67
Annika Tholster (C) 070-092 67 24