Nya lösningar ska öka återvinningen av matavfall

Genom en ny typ av papperspåse ska Örebroarnas hantering av matavfall underlättas. De nya påsarna ska klara fukt bättre än de nuvarande. Påsarna ska bli verklighet genom att kommunen genomför en så kallad innovationsupphandling. Vid sitt möte 22 augusti tar kommunstyrelsen beslut om att genomföra en innovationsupphandling av en ny typ av matavfallspåse. Innovationsupphandling innebär att upphandla en produkt eller tjänst som ännu inte finns.

Sedan år 2000 samlar Örebro kommun in matavfall i papperspåsar. Matavfallet bidrar till ett kretslopp där energiinnehåll och näringsämnen tillvaratas. Många invånare som väljer att inte sortera uppger läckande papperspåsar som huvudorsak. Kommunledningen hörsammar detta och eftersträvar nöjda och trygga kunder genom att efterfråga en påse som inte läcker och då bidrar till att större andel av matavfallet samlas in och återgår till kretsloppet.

Kravet i innovationsupphandlingen är att den nya påsen ska vara nedbrytbar och ingå i ett kretslopp som återför näring till jordbruksmark. Hela hanteringskedjan från att hushållen använder matavfallspåsen till utvinningen av biogas och slutligen nedbrytningen till biomull skall beaktas. Om innovationsupphandlingen lyckas, och marknaden förmår ta fram en lämplig produkt, kommer den bidra till uppfyllelsen av delmål i Örebro kommuns klimatstrategi.

- Det är väldigt bra att vi nu genomför vår första innovationsupphandling. Genom att vara tydliga med både problemformulering och önskad lösning utmanar vi marknadens aktörer att tänka nytt. Om det visar sig att marknaden kan leverera det vi efterfrågar kommer många andra kommuner också få nytta av produkten, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande.

- Detta är ett led i vårt klimatarbete och bidrar till att vi når våra mål. Vi kommer få fram en ny påse för matavfall som gör att mer matavfall återvinns. En påse med högre kvalitet för matavfall bidrar även till att minska risken för angrepp av flugor och skadedjur. Det ska vara lätt att göra rätt, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd

För att utveckla fler innovationsupphandlingar som gynnar regionens utveckling har Örebro kommun inlett samarbete med Alfred Nobels Science Park och Örebro universitet. Möjliga fokusområden är logistik och/eller livsmedel och hälsa. Branscher där Örebroregionen redan är stark. Inom EU finns det ett program, Horisont 2020 som stöder innovationer och Örebro kommun har för avsikt att söka finansiering där. För att ett sådant stöd ska bli aktuellt måste ett samarbete med fler EU länder inledas.

- Det är väldigt roligt att denna nya form av upphandling kan komma att innebära ett fördjupat samarbete med Alfred Nobel Science Park och universitetet, och dessutom med ett flertal aktörer i andra EU-länder. Nya produkter och tjänster är nödvändiga för att hela Örebroregionen ska leva i framtiden, säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd.


Mer info:
Kenneth Nilsson (S) 019 214009
Lennart Bondeson (KD)  0703 262408
Per-Åke Sörman (C) 0765 511106

 

 

Bakgrundsinfo

Begreppet innovationsupphandling har sin bakgrund i den statliga offentliga utredningen Innovationsupphandling och definieras i den nationella innovationsstrategin (SOU 2010:56, Regeringskansliet 2010, N2012.27, Regeringskansliet 2012) som: "Innovationsupphandling: upphandling som främjar utveckling och införande av nyskapande och bärkraftiga lösningar, innovationer"

Innovation kan handla om en ny vara, tjänst eller process, nya sätt att organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa lösningar. Det kan vara lösningar som innebär förbättring, förändring eller transformation inom ett verksamhetsområde. När det gäller innovation i upphandling är det viktiga att öppna upp och efterfråga marknadens förslag på alternativ kopplat till verksamhetens behov. Då kan det offentliga nå en högre måluppfyllelse och bidra till att lösa samhällsutmaningar.

Ordet innovation i innovationsupphandling syftar inte på att en innovation upphandlas. Det är inte möjligt, eftersom det inte går att veta om en ny vara eller tjänst är en innovation innan den kommit till lyckad användning i slutet av processen. Innovationsupphandling handlar istället om avsikten: att en upphandlande myndighet eller enhet i sin upphandlingsprocess främjar innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar. Offentlig verksamhet har behov av varor, tjänster och byggentreprenader för att kunna producera och erbjuda samhällsservice till medborgarna. Vanligtvis används offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader för att tillgodose dessa behov. Ibland kan marknaden dock inte möta behoven på ett ändamålsenligt sätt; varor eller tjänster är inte tillräckligt effektiva, har för låg kvalitet, är för dyra, eller saknas helt.

Problemet med läckande påsar kan lösas genom att använda bioplastpåsar eller vanliga plastpåsar. Dessa lösningar är dock inte optimala. Bioplast orsakar merarbete i biogasanläggningen där matavfallet processas och plastpåsen avskiljs inte till hundra procent utan återfinns i biomullen. Papperspåsen går igenom hela återvinningsprocessen och blir en del av den biomull som återstår efter utvinningen av biogas.