Örebro kommun antar Strategi med fokus på förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak 

Idag antar Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, Strategi med fokus på förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Målet för Örebro kommun är att minska konsumtionen av alla droger och därmed också dess medicinska och sociala skadeverkningar. Ingen användning av droger bland barn och ungdomar under 18 år ska accepteras. För vuxna är målet att minska allt tobaksbruk och bruk av alkohol. För narkotika och dopning gäller nolltolerans och målet är ett narkotikafritt Örebro.

– Barnperspektivet är avgörande när vi arbetar med dessa frågor. Det är barnen som far allra mest illa och i strategin är därför stödet till barn särskilt prioriterat. Kommunens hållning för narkotika och dopning är nolltolerans och målet är ett narkotikafritt Örebro. Strategin kommer vara en viktig del i kommunens hälsofrämjande och förebyggande arbete, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd och ordförande i Kommunstyrelsen utskott för näringsliv och tillväxt.

Strategin utgår från de nationella målen för folkhälsan. De övergripande målen i Örebro kommun baseras på det nationellt antagna målet om drogförebyggande arbete, det vill säga minskad konsumtion av alkohol och tobak, och ett samhälle fritt från narkotika och dopning. Strategin ska användas och implementeras av alla nämnder som har uppdrag inom strategins innehåll.

– Vi som kommunledning jobbar för ett Örebro som håller ihop och i det arbetet måste vi verka för en stad utan narkotika. Med denna strategi blir det tydligt vad de kommunala verksamheterna i Örebro kommun ska göra för att förebygga användning av alkohol, narkotika, dopning och tobak. Arbetet förutsätter en stor samverkan med andra aktörer som är viktiga i det förebyggande arbetet som polis, region, kriminalvården, civilsamhället för att nämna några exempel, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsen ordförande.

Fokus i strategin ligger på det förebyggande arbetet, men innefattar även vård och stöd till personer med missbruk eller beroende. Ett välfungerande lättillgängligt stöd är till nytta för den enskilda individen, men även för närstående, barn och samhället i stort.

– Att arbeta förebyggande är mycket viktigt för att människor inte ska behöva drabbas av de skadeverkningar som ett missbruk innebär. Denna strategi är viktig utifrån perspektivet att kommunen har ett stort ansvar att utveckla och bedriva ett aktivt drogförebyggande arbete, säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd med ansvar för Social välfärd


Mer info:
Lennart Bondeson (KD) 070-3262408
Kenneth Nilsson (S) 019-214009
Per-Åke Sörman (C) 076-5511106