20 miljoner till bredbandsutbyggnad i Örebro kommun

Utbyggnaden av bredband på landsbygden är en nödvändighet i ett modernt demokratiskt samhälle. Projekten främjar innovationer, konkurrenskraft och samhällsutveckling och bidrar till att förenkla vardagen för företag och privatpersoner. I Örebro kommun är målet att 70 procent av alla hushåll och företag i såväl tätorter som i glesbygd under år 2018 ska kunna erbjudas en överföringshastighet på minst 100 Mbit/s. Redan under år 2020 ökar målet till 90 procent. Idag tisdag antas den reviderade bredbandsplanen för Örebro kommun, med prioriterade områden för 2018.

-      För en växande kommun är det av största vikt att den digitala infrastrukturen byggs ut i samma takt som kommunen i övrigt. Användningen av IT ska vara möjlig för alla medborgare oavsett var man bor och verkar i kommunen. Denna plan är viktig för att peka ut de närmsta stegen för utveckling framöver, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande

Prioriterade områden för utbyggnad i Örebro kommun föreslås, under år 2018, bli områden där kommersiell grund för utbyggnad saknas och finansiering inte kan ske via offentliga bidrag, till exempel genom EU:s Landsbygdsprogram. Kommunen har i investeringsplanen för 2016-2018 budgeterat 20 mnkr årligen, det vill säga totalt 60 mnkr. Genom bredbandsstrategin är avsikten att på sikt erbjuda cirka 4 100 hushåll och 1 900 arbetsställen i kommunens glesbebyggda områden tillgång till fiberbaserade bredbandsnät. Utbyggnaden kommer genomföras av det kommunala bolaget KumBro – Stadsnät AB men även av privata nätägare

-      Tillgång till bredband är en fråga om jämlikhet mellan alla kommuninvånare. Oavsett var i kommunen du bor ska du ha tillgång till bredband. Väl utvecklade digitala kommunikationer är avgörande för näringslivets, civilsamhällets och offentlig sektors utveckling. Tillgång till bredband är en förutsättning för kommunen att hantera framtida samhällsutmaningar, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd

-      Detta är en fråga vi jobbat länge med, och vi kommer fortsätta tills den digitala allemansrätten är säkrad i hela kommunen. För en modern landsbygd i samklang med den pulserande staden är detta en väldigt prioriterad fråga. Mer och mer går mot att du kan få den service du behöver oavsett var du väljer att bo i vår kommun, bara bredbandet finns som grundläggande infrastruktur, säger Per-Åke Sörman (C) Kommunalråd

Mer info:
Kenneth Nilsson (S): 019-214009
Lennart Bondeson (KD): 070-3262408
Per-Åke Sörman (C): 076-5511106