Örebro kommun förändrar valfrihetssystemet inom omvårdnadstjänster

Den styrande majoriteten i Örebro kommun föreslår att nuvarande valfrihetssystem för omvårdnadstjänster görs om. Nuvarande valfrihetssystem (LOV) för omvårdnadstjänster ersätts av ett system som bygger på leverantörer upphandlade enligt Lagen om upphandling (LOU).

Sedan införandet av valfrihetssystemet (LOV) på omvårdnadstjänster har underskotten för kommunens hemvård ökat drastiskt. I höstas presenterades därför kommunledningen att en genomlysning av valfrihetssystemet skulle göras för att utreda vilka brister nuvarande system har och vilka förändringar som skulle kunna genomföras för att komma tillrätta med problematiken.

En av anledningarna till att kommunens egen hemvård inte kommer i balans har visat sig vara den oförutsägbarhet som det rörliga antalet personer i dagens system innebär. Det är också svårt att säkra en kvalitativ och kontinuerlig uppföljning i en komplex verksamhet när antalet utförare som ska följas upp är stort. Med en fast marknadsandel (50 procent kommunal och 50 procent privat) kan kommunens hemvård, liksom övriga upphandlade företag få en större förutsägbarhet i sin verksamhet och får då bland annat lättare att sätta rätt bemanning. Med färre utförare inom omvårdnad ökar också möjligheterna att säkra kvalitet och god uppföljning av verksamheterna.

– Målet med förändringen är att stärka kvaliteten i hemvården och att både den kommunala och de privata utförarna ska få bättre planeringsförutsättningar. Det gör det lättare att arbeta långsiktigt. Ökad kvalitet i verksamheten och ordning och reda i ekonomin är grunden för den här förändringen, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi är fortsatt positiva till medborgarnas möjlighet att välja utförare och vill fortsätta att värna om den valfriheten. Nuvarande situation är dock inte hållbar vare sig ur ett kvalitets- eller effektivitetsperspektiv. Nu inför vi istället ett system som kommer att stärka möjligheterna att leverera en hemvård med god kvalitet oavsett utförare, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd.

Förändringen kommer innebära att det blir färre utförare att välja mellan. Exakt antal är inte klart ännu, men det möjliggör för både större och mindre aktörer att lägga anbud.

– Att antalet utförare blir färre bör inte påverka möjligheten att välja en utförare som passar de egna behoven och preferenserna. Oavsett dessa förändringar ska alla känna att det finns en trygg och säker hemvård och ett bra bemötande. Vi vill ge verksamheterna bättre förutsättning att fokusera mer på sitt grunduppdrag, det vill säga att ge de äldre den omvårdnad av hög kvalitet som de har rätt till, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd.

Förändringen av systemet tar ungefär två år att genomföra. Om företagen blir kvar under hela perioden sker inga förändringar förrän om två år. Om ett företag väljer att avsluta avtalet i förväg får medborgaren hjälp att göra ett nytt val via Servicecenter. I dagsläget finns det fler utförare av servicetjänster än vad det finns av omvårdnadstjänster. De flesta företag berörs därför inte av den här förändringen.

Förslaget tas upp i programnämnd Social välfärd den 8 februari. Slutgiltigt beslut fattas i kommunfullmäktige den 21 mars.

För mer information:

Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande, 0705850939
Lennart Bondeson (KD), kommunalråd, 0703 262408
Per-Åke Sörman (C), kommunalråd, 0765 511106