Örebro värnar ditt val av utförare

Alla örebroare har rätt till en hemvård av hög kvalitet, oavsett vem som utför den. Beslutet som nu föreslås av kommunledningen är att inom omvårdnadstjänster förändra valfrihetssystemet från dagens LOV-system till ett upphandlingssystem där kommunala hemvården kommer att ha 50 procent av marknaden, och övriga 50 procent kommer att fördelas mellan ett antal företag av varierande storlek. Detta innebär att valfriheten kommer att bestå för de äldre, och andelen privat utförd hemvård kommer öka gentemot i dag. Alla detaljer i kommande system är inte klara, men riktningen är satt.

Det är ingen hemlighet att partierna i styrande kommunledning haft olika ideologiska utgångspunkter i denna fråga. Vi har dock varit fullständigt överens om att sätta kvalitet och människors egenmakt före systemet och ideologin. Därför har vi landat i en riktning som värnar äldres möjlighet att välja utförare. Vi har lyssnat in pensionärsorganisationer som framför att det stora antalet företag kan leda till att valet blir otydligt, och vi har varit överens om att vi i kommande upphandling ska ge möjligheter för både små och stora företag, för civilsamhälle och för företag som erbjuder speciella nischningar.

Redan i dag är det fullt möjligt att välja en och samma utförare av både omsorg och service, och utan att gå händelserna i förväg så har vi inte för avsikt att slå undan de möjligheterna. Men det behov av samordning som vi verkligen ser både för fungerande organisationer och för bäst hjälp till våra äldre, det är att inkludera legitimerad hälso- och sjukvård i samma struktur som omsorgstjänsterna. Den strukturen idag är alltför spretig och ger inte rimliga förutsättningar för att ha ett rehabiliterande förhållningssätt fullt ut. Vi har gjort gedigna utredningar både internt och externt och det vi kan konstatera är att det förslag som moderaterna verkar förorda verkligen skulle slå undan fötterna för både rätten att välja och för de privata utförarna. Att slå ihop insatserna service och omsorg skulle nämligen leda till svårigheter för de i dag cirka 17 företag som inte erbjuder omsorg, som då skulle ställas inför valet att antingen radikalt förändra sitt företag, eller att stängas av från hela systemet. Det skulle innebära en betydligt minskad valfrihet för alla de medborgare som har behov av hjälp med till exempel städning, matinköp, snöskottning och så vidare, men som inte har behov av hjälp med den personliga omsorgen. Vi har även tittat på vägen att inom nuvarande system höja kraven, men kan konstatera att vi redan idag har ett av Sveriges tydligaste och hårdaste förfrågningsunderlag. Inte heller detta är alltså en framkomlig väg.

Moderaterna menar sig vara det parti som värnar människan före systemet. Men att påstå att vi nu försämrar valfriheten för äldre, och samtidigt själv förespråka förslag som än mer skulle ta bort valfriheten enbart för att behålla nuvarande system, det menar vi är systemkramande om något. Vi väljer i stället att arbeta lösningsfokuserat framåt.


Kenneth Nilsson Socialdemokraterna, kommunstyrelsens
ordförande Örebro kommun

Lennart Bondeson Kristdemokraterna, kommunalråd
Örebro kommun

Per-Åke Sörman Centerpartiet, kommunalråd
Örebro kommun