Örebro kommun antar ett nytt kulturpolitiskt program

Kommunfullmäktige förväntas anta ett nytt kulturpolitiskt program under dagens sammanträdande. Det kulturpolitiska programmet vill skapa förutsättningar för att öka människors kreativitet, erbjuda kulturella mötesplatser och ge förutsättningar för en väl fungerande kulturpolitik.

Kommunfullmäktige fattar idag beslut om ett nytt kulturpolitiskt program för Örebro kommun som lyfter fram kulturens roll för demokrati, hållbar tillväxt, lärande och digitalisering. Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

- Kulturen är grundläggande för att en demokrati ska fungera, inte minst för att våra folkbibliotek är både kulturbärare, kunskapsbärare och demokratibärare. Det kulturpolitiska programmet som vi antar idag förstärker vårt arbete med att kulturen ska komma alla till del. Kulturkvarteret som börjar byggas i höst skapar dessutom ännu bättre förutsättningar för att utveckla de kulturpolitiska idéerna och möte mellan människor i Örebro kommun, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande.

Kulturprogrammet visar på vikten av mötesplatser och arenor för kulturaktiviteter inom kommunen. Det finns två samhällsfunktioner som har ett speciellt värde som mötesplatser för kultur i kraft av deras samhällsuppdrag: dels skolan – kommunens största och viktigaste kulturinstitution för barn och unga och dels folkbiblioteken som är den enda kommunala kulturverksamhet som enligt lagen ska främja kulturell verksamhet. Därtill fyller kulturskolan en viktig roll som konstnärlig mötesplats och frizon för barn och unga.

- Det kulturpolitiska programmet har en tydlig betoning av kulturens egenvärde, i betydelsen att visa på att människans liv är något mer och djupare än den materiella livsdimensionen. Kulturarbetet är omfattande och det är särskilt viktigt att vi fortsätter att skapa förutsättningar för barn att upptäcka och utöva kultur. Kulturen har också en viktig uppgift att stärka besöksnäringen och att skapa en attraktiv kommun, säger Lennart Bondeson(KD), kommunalråd.

- Kulturen omfattar många olika saker som är viktiga för att berika människors liv. Det nya kulturpolitiska programmet tar särskilt fasta på att det är viktigt att hela kommunen har ett rikt kulturliv, inklusive tätorter och landsbygd, säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd.

Örebros rika kulturutbud bidrar i hög grad till att Örebro är en attraktiv kommun något som kulturprogrammet vill bejaka och utveckla. Örebro har under de senaste åren utvecklats till en festivalstad för nyproducerad musik och nyskapande konst. Det finns dessutom två offentliga aktörer i Örebros kulturliv som bedriver verksamhet av högsta internationella klass och har därigenom nått stora internationella framgångar: Svenska Kammarorkestern och konstbiennalen OpenART.För mer information:
Kenneth Nilsson (S): 070-585 09 39
Lennart Bondeson (KD): 070-326 24 08
Per-Åke Sörman (C): 076-551 11 06